Soạn mẫu hợp đồng trích thưởng, hứa thưởng đúng quy định

0
11308
Hợp đồng trích thưởng theo mẫu mới nhất

Bạn muốn tìm hiểu về hợp đồng trích thưởng? Mẫu hợp đồng này được hiểu như thế nào? Văn bản này có thể được xem như một dạng hợp đồng đặc biệt nhằm khuyến khích chủ thể đạt được điều gì đó trong tương lai. Vậy làm sao để soạn mẫu hợp đồng này đúng quy định pháp luật nhất? Hãy cùng JES tìm hiểu trong bài viết “Soạn mẫu hợp đồng trích thưởng, hứa thưởng đúng quy định” dưới đây.

Định nghĩa về hợp đồng trích thưởng, hợp đồng hứa thưởng

Hợp đồng trích thưởng, hứa thưởng được thực hiện giữa các bên nhằm mục đích khuyến khích hoàn thành công việc được giao. Việc hứa thưởng, trích thưởng được thực hiện khi công việc hoặc đạt kết quả kinh doanh và mang lại lợi ích kinh tế cao. Hợp đồng trích thưởng, hứa thưởng thường đi kèm với hợp đồng mua bán hay biên bản hợp tác.
Căn cứ đầu tiên áp dụng đó chính là Bộ luật dân sự 2015, văn bản quy định chung về hợp đồng và ghi nhận các điều khoản chung về hứa thưởng tại Điều 570 đến điều 573, cụ thể
Quy định về trích thưởng:

 • Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.
 • Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình.
 • Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.

Mẫu hợp đồng trích thưởng cập nhật nội dung mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

———–o0o————-

HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG

Hôm nay, ngày ………tháng……… năm 20…..tại địa điểm:……………………………
Chúng tôi gồm có:
ĐẠI DIỆN BÊN TRÍCH THƯỞNG
Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm……………………
CMTND số……………………Do……………Cấp ngày…..tháng.….năm…….….
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………..
Điện thoại:……………………………………………………………………………
Sau đây gọi tắt là bên A
ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG
Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm…………………….
CMTND số……………………Do…………..Cấp ngày…..tháng.….năm…….….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:…………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………
Điện thoại:…………………………………………………………………………..
Sau đây gọi tắt là bên B
Sau khi đã bàn bạc một cách kỹ lưỡng hai bên đều nhất trí đi đến thống nhất với các điều khoản trong Hợp đồng trích thưởng sau:
Điều 1: Lý do trích thưởng
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Điều 2: Điều kiện trích thưởng và hình thức trích thưởng
Trích thưởng:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Hình thức trích thưởng:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Điều 3: Cam kết của hai bên
Cam kết của bên A

 • Trích thưởng cho Bên B đúng và đủ số tiền (ở điều 2)
 • Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong Hợp đồng trích thưởng.
 • Việc trích thưởng là do Bên A tự nguyện.

Cam kết của bên B.
Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.
Điều 4Ký kết
Hai bên đã đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng trích thưởng này, cùng nhất trí ký vào để làm bằng chứng, hợp đồng được lập thành 02 bản chính, mỗi bản gồm ….trang, mỗi bên giữ 01 bản đều và đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN TRÍCH THƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
 

Mẫu hợp đồng trích thưởng

Các mẫu hợp đồng trích thưởng, hứa thưởng thông dụng

Hợp đồng hứa thưởng theo mẫu mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

———–o0o————-

HỢP ĐỒNG HỨA THƯỞNG
Hôm nay, ………………………………………. tại ……………….., Chúng tôi gồm có:
BÊN TRẢ THƯỞNG
CÔNG TY………………………….
Mã số thuế:………………………..
Địa chỉ: ………………………………
Đại diện: ……………………………. Chức vụ: ……………
(Sau đây gọi tắt là bên A)
BÊN NHẬN THƯỞNG
CÔNG TY………………………….
Mã số thuế:………………………..
Địa chỉ: ………………………………
Đại diện: ……………………………. Chức vụ:……………………….
(Sau đây gọi tắt là bên B)
Sau khi đã bàn bạc một cách kỹ lưỡng hai bên đều nhất trí đi đến thống nhất với các điều khoản trong Hợp đồng trích thưởng sau:
Điều 1: Lý do hứa thưởng
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Điều 2: Điều kiện trả thưởng và hình thức trả thưởng
2.1 Điều kiện trả thưởng
…………………………………………………….
…………………………………………………….
2.2 Hình thức trả thưởng

 • Số tiền trả thưởng là: …% giá trị hợp đồng đối tác do Bên B tìm kiếm ký kết Hợp đồng trích thưởng với Bên A
 • Trả thưởng bằng tiền mặt ( Việt Nam đồng)
 • Bên A sẽ trả thưởng cho Bên B sau khi thỏa mãn như điều kiện trên (Điều 2.1).

Điều 3: Cam kết của hai bên
3.1 Cam kết của bên A

 • Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.
 • Trả thưởng cho Bên B đúng và đủ số tiền (ở điều 2)
 • Việc trả thưởng là do Bên A tự nguyện.

3.2 Cam kết của bên B: Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.
Điều 4: Ký kết
Hai bên đã đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng trích thưởng này, cùng nhất trí ký vào để làm bằng chứng, hợp đồng được lập thành 02 bản chính, mỗi bản gồm 03 trang, mỗi bên giữ 01 bản đều và đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN TRẢ THƯỞNG
 
 
ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRẢ THƯỞNG
 
 

Hợp đồng trích thưởng hoa hồng bất động sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

———–o0o————-

HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG

Hôm nay, ngày………tháng……….năm 20…..tại địa điểm:…………………………………
Chúng tôi gồm có:
ĐẠI DIỆN BÊN TRÍCH THƯỞNG
Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm……………………
CMTND số……………………Do……………Cấp ngày…..tháng.….năm…….….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………..
Điện thoại:……………………………………………………………………………
Sau đây gọi tắt là bên A
ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRÍCH THƯỞNG
Ông (Bà):…………………………………………….Sinh năm…………………….
CMTND số……………………Do…………..Cấp ngày…..tháng.….năm…….….
Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:…………………………………….………………………………..
Điện thoại:…………………………………………………………………………..
Sau đây gọi tắt là bên B
Sau khi đã bàn bạc một cách kỹ lưỡng hai bên đều nhất trí đi đến thống nhất ký kết hợp đồng trích thưởng với các điều khoản sau:
Điều 1: Lý do trích thưởng
Bên B thay mặt Bên A tìm cho Bên A một lô đất có diện tích: 2000m2 – 2500m2, nay Bên B đã tìm được cho Bên A lô đất 4.6 – NO tuyến đường Láng Hạ – Thanh Xuân (đường Lê Văn Lương), phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội phù hợp với yêu cầu của Bên A.
Lô đất có đặc điểm như sau:
+ Diện tích lô đất: 1.973m2
+ Ranh giới lô đất:

 • Đông Bắc: giáp phố Hoàng Ngân (đường 361 cũ)
 • Tây Nam: giáp đường nhánh đường Lê Văn lương
 • Đông Nam: giáp khu dân cư cụm chùa
 • Tây Bắc: giáp đường Lê Văn Lương

Điều 2: Điều kiện trích thưởng và hình thức trích thưởng
a. Điều kiện trích thưởng

 • Bên A sẽ trích thưởng cho Bên B sau khi Bên A đã tiếp xúc với chủ dự án hoặc đại diện của chủ dự án lô đất trên.
 • Giá cả cũng như cách thức chuyển nhượng lô đất trên do Bên A tự thỏa thuận với chủ dự án hoặc đại diện chủ dự án của lô đất trên.
 • Giữa Bên A và đại chủ dự án hoặc đại diện của chủ dự án lô đất trên đã tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng (hoặc các hình thức tương tự) đồng thời Bên A đã giao cho chủ dự án hoặc đại diện của chủ dự án lô đất trên số tiền lớn hơn 30% tổng giá trị hợp đồng của lô đất.

b. Hình thức trích thưởng

 • Số tiền trích thưởng là: 260.000.000đ (Hai trăm sáu mưới triệu đồng chẵn)
 • Trích thưởng bằng tiền mặt ( Việt Nam đồng)
 • Bên A sẽ trích thưởng cho Bên B sau khi thỏa mãn như điều kiện trên (Điều 2 khoản a).

Điều 3Cam kết của hai bên
a. Cam kết của bên A

 • Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong Hợp đồng trích thưởng.
 • Việc trích thưởng là do Bên A tự nguyện.
 • Trích thưởng cho Bên B đúng và đủ số tiền (ở điều 2)

b.Cam kết của bên B.
Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung trong hợp đồng.
Điều 4Ký kết
Hai bên đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, cùng nhất trí ký vào để làm bằng chứng, Hợp đồng trích thưởng được lập thành 02 bản chính, mỗi bản gồm 02 trang, mỗi bên giữ 01 bản đều và đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN TRẢ THƯỞNG
 
 
ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC TRẢ THƯỞNG
 
 

Mẫu hợp đồng hứa thưởng

Lưu ý khi soạn hợp đồng trích thưởng, hứa thưởng

 • Nêu rõ thông tin của hai bên ký hợp đồng bao gồm bên A và bên B với đầy đủ những thông tin như tên doanh nghiệp hoặc cá nhân, địa chỉ, mã số thuế, hoặc số CMND, số điện thoại liên hệ.
 • Trong bản hợp đồng trích thưởng, cả hai bên cùng nhau cam kết thực hiện theo các điều kiện đã nêu ban đầu, một trong hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng nếu bên kia thực hiện không đúng theo yêu cầu.
 • Tất cả những thông tin trên đều phải đảm bảo đúng để có thể liên hệ lúc tranh chấp hoặc mâu thuẫn.
 • Nêu rõ lý do trích thưởng, điều kiện trích thưởng và hình thức trích thưởng.

XEM THÊM: Mẫu biên bản cam kết chịu trách nhiệm giữa hai bên mới nhất

Tóm lại vấn đề

Trên đây là những mẫu hợp đồng trích thưởng được sử dụng phổ biến nhất, có thể dùng được trong nhiều tình huống khác nhau. Cũng như một số lưu ý bạn cần biết để có thể soạn mẫu văn bản này đúng quy định nhất. Hi vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn đọc đang tìm kiếm.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here