Home Học tiếng Anh Từ điển Sinh lão bệnh tử tiếng anh là gì

Sinh lão bệnh tử tiếng anh là gì

Sinh lão bệnh tử tiếng anh là gì? “Sinh lão bệnh tử” có thể được dịch sang tiếng Anh là “Birth, Aging, Sickness, Death.”  Đây là một cụm từ tiếng Việt thường được sử dụng để mô tả quá trình tự nhiên của sự sống, bắt đầu từ sự ra đời (sinh), tiếp theo là quá trình lão hóa (lão), sau đó có thể xuất hiện các vấn đề về sức khỏe và bệnh tật (bệnh), và cuối cùng là cái chết (tử). Phiên âm của cụm từ “Birth, Aging, Sickness, Death”.

 • Theo tiếng Anh Mỹ (US): [bɜːθ, ˈeɪdʒɪŋ, ˈsɪknɪs, dɛθ]
 • Theo tiếng Anh Anh (UK): [bɜːθ, ˈeɪdʒɪŋ, ˈsɪknɪs, dɛθ]

Sinh lão bệnh tử tiếng anh là gì? Một từ vựng liên quan đến chủ đề “sinh lão bệnh tử”:

 • Birth (Sinh): The process of being born or brought into existence.
 • Aging (Lão hóa): The natural process of growing older.
 • Sickness (Bệnh): The state of being ill or unhealthy.
 • Death (Tử): The permanent cessation of all biological functions that sustain a living organism.
 • Life Cycle (Vòng đời): The series of changes in the life of an organism, including birth, growth, reproduction, aging, and death.
 • Mortality (Tử vong): The state of being subject to death; the rate of death in a population.
 • Health (Sức khỏe): The overall condition of the body or mind, especially as the result of the presence or absence of illnesses.
 • Longevity (Tuổi thọ): The length or duration of a person’s life.
 • Geriatrics (Khoa lão khoa): The branch of medicine that deals with the care of the elderly and the treatment of diseases associated with old age.
 • Terminal Illness (Bệnh kết thúc): An incurable and often progressive medical condition that will ultimately lead to death.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “sinh lão bệnh tử” trong tiếng Anh:

 1. Life is a constant cycle of birth, aging, illness, and death. (Cuộc sống là một chu kỳ liên tục của sự sinh, già, bệnh và tử.)
 2. The concept of “birth, aging, illness, and death” is inherent in the natural progression of all living beings. (Khái niệm “sinh, lão, bệnh và tử” là vốn có trong sự phát triển tự nhiên của tất cả các sinh linh.)
 3. As humans, we must confront the inevitable stages of birth, aging, illness, and ultimately, death. (Là con người, chúng ta phải đối mặt với những giai đoạn không thể tránh khỏi của sự sinh, lão, bệnh và cuối cùng là tử.)
 4. Throughout history, philosophers have grappled with the profound implications of the cycle of birth, aging, illness, and death. (Suốt lịch sử, các nhà triết học đã nghiên cứu những tác động sâu sắc của chu kỳ sinh, lão, bệnh và tử.)
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM