Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất

0
4741
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc là một trong những mẫu quyết định quan trọng của một công ty. Những nội dung trong mẫu văn bản này bao gồm những trách nhiệm, nghĩa vụ của người được chỉ định vị trí phó giám đốc cần thực hiện. Nhưng những nội dung ấy bao gồm những điều gì? Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn trong bài viết “Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc mới nhất theo mẫu” dưới đây.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc theo Sở Tư Pháp mới nhất

CÔNG TY …………..

—————

Số: …….- QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Địa danh, ngày ……tháng ……. năm …….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………………………

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty………………………………………………………………….
– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:
Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………………………
CMND/ Thẻ căn cước công dân số …………………………………………………………
Nơi cấp:………………………………..Ngày cấp: ………………………………………..
Địa chỉ thường trú…………………………………………………………………………..
Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
Điều 2:
Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

  • Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.
  • Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.
  • Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.
  • Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV
Chủ tịch HĐQT/HĐTV

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH một thành viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:…../QĐ-………. ……….., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH…
– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ………………………………………………….
– Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:
– Ông/Bà………………………………………………………………………………………
– Sinh ngày………………………………………………………………………………………
– Dân tộc………………………………………………………………………………………
– CMND/Thẻ căn cước công dân số:……………. Do………………. Cấp ngày………….
– Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………
– Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………
Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ……………………………………………….
Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ……….theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.
Điều 3: Ông/Bà ………………………. và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY

GIÁM ĐỐC
XEM THÊM: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới nhất

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc cho công ty TNHH hai thành viên

CÔNG TY TNHH…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …. tháng …năm…

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH…
– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH ……………………………….;
– Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:
– Ông/Bà ……………………………………………………………………………………..
– Sinh ngày ……………………………………………………………………………………
– Dân tộc ………………………………………………………………………………………..
– CMND số………………………………………………………………………………………
– HKTT……………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại……………………………………………………………………………..
Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ………………………………………………..
Điều 2: Ông/Bà ………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ……….theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.
Điều 3: Ông/Bà ………………………. và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY TNHH

Giám đốc

Tóm lại vấn đề

Trên đây là ba mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc được nhiều tổ chức sử dụng phổ biến nhất. Hi vọng bài viết đã cung cấp những thông tin cần thiết mà bạn đang tìm kiếm

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here