Home Học tiếng Anh Phụ khoa tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Phụ khoa tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Phụ khoa” có nghĩa là Gynecology với phiên âm Anh – Anh /ˌɡaɪnəˈkɒlədʒi/ và Anh – Mỹ /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi/

Một số từ liên quan đến “Phụ khoa”

  • Obstetrics and Gynecology (OB-GYN) – /əbˈstɛtrɪks ænd ˌɡaɪnɪˈkɑlədʒi/: Khoa sản và phụ khoa
  • Gynecologist – /ˌɡaɪnɪˈkɑlədʒɪst/: Bác sĩ phụ khoa
  • Obstetrician – /əbˌstɛˈtrɪʃən/: Bác sĩ sản khoa
  • Midwife – /ˈmɪdˌwaɪf/: Bà đỡ
  • Prenatal Care – /ˈpriˌneɪtl kɛr/: Chăm sóc tiền sản
  • Maternity Ward – /məˈtɜrnəti wɔrd/: Khoa sản
  • Cesarean Section (C-Section) – /sɪˈzɛriən ˈsɛkʃən/: Phẫu thuật mổ đẻ
  • Postpartum Care – /ˌpoʊstˈpɑrtəm kɛr/: Chăm sóc sau sinh
  • Birth Control – /bɜrθ kənˈtroʊl/: Phương pháp tránh thai

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Phụ khoa” và dịch nghĩa

1. She visited the gynecology clinic for her annual check-up.

=> Cô ấy đã đến thăm phòng mạch phụ khoa để kiểm tra hàng năm.

2. The hospital offers specialized services in gynecology and obstetrics.

=> Bệnh viện cung cấp dịch vụ chuyên khoa về phụ khoa và sản khoa.

3. Many women rely on their gynecologist for reproductive health care.

=> Nhiều phụ nữ tin tưởng vào bác sĩ phụ khoa của họ để chăm sóc sức khỏe sinh sản.

4. The conference will focus on the latest advancements in the field of gynecology.

=> Hội nghị sẽ tập trung vào những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực phụ khoa.

5. She decided to pursue a career in gynecology to help women with reproductive issues.

=> Cô ấy quyết định theo đuổi sự nghiệp phụ khoa để giúp đỡ phụ nữ với vấn đề sinh sản.

6. The textbook covers various topics in the field of gynecology and obstetrics.

=> Sách giáo trình bao gồm nhiều chủ đề trong lĩnh vực phụ khoa và sản khoa.

7. The doctor specializes in gynecological surgeries and procedures.

=> Bác sĩ chuyên về phẫu thuật và thủ tục phụ khoa.

8. She attended a seminar on the latest research in the field of gynecology.

=> Cô ấy tham dự một hội thảo về nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực phụ khoa.

9. The gynecologic examination is a routine part of women’s health care.

=> Kiểm tra phụ khoa là một phần thường xuyên của chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

10. After completing her medical degree, she decided to specialize in gynecology.

=> Sau khi hoàn thành bằng y khoa, cô ấy quyết định chuyên sâu vào phụ khoa.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn