Home Học tiếng Anh Từ điển Phòng thí nghiệm tiếng anh là gì

Phòng thí nghiệm tiếng anh là gì

“Phòng thí nghiệm” trong tiếng Anh được dịch là “laboratory” hoặc viết tắt là “lab”.“Phòng thí nghiệm” là một không gian được thiết kế để thực hiện các thí nghiệm khoa học, kiểm tra, và nghiên cứu. Từ “laboratory” được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ: /ˈlæbəˌrætəri/
 • Tiếng Anh Anh: /ləˈbɒrətəri/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “phòng thí nghiệm” trong tiếng Anh:

 • Laboratory: Phòng thí nghiệm
 • Experiment: Thí nghiệm
 • Research: Nghiên cứu
 • Scientist: Nhà khoa học
 • Equipment: Thiết bị
 • Analysis: Phân tích
 • Hypothesis: Giả thuyết
 • Sample: Mẫu thử nghiệm
 • Procedure: Quy trình
 • Data: Dữ liệu

Dưới đây là 5 câu ví dụ sử dụng các từ vựng liên quan đến “phòng thí nghiệm” trong tiếng Anh:

 1. The laboratory is equipped with state-of-the-art equipment for cutting-edge scientific research.
  • Phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị hiện đại nhất để nghiên cứu khoa học tiên tiến.
 2. Scientists in the laboratory are conducting experiments to test a new hypothesis about genetic mutations.
  • Các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm đang tiến hành các thí nghiệm để kiểm tra một giả thuyết mới về đột biến gen.
 3. The research team collected various samples from the environment and brought them back to the laboratory for analysis.
  • Nhóm nghiên cứu thu thập nhiều mẫu từ môi trường và mang về phòng thí nghiệm để phân tích.
 4. Laboratories play a crucial role in advancing scientific knowledge and technological innovation.
  • Phòng thí nghiệm đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển kiến thức khoa học và đổi mới công nghệ.
 5. The procedure for testing the drug’s effectiveness was carefully designed and followed in the laboratory.
  • Quy trình kiểm tra hiệu quả của thuốc đã được thiết kế cẩn thận và tuân thủ trong phòng thí nghiệm.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM