Phiếu đánh giá viên chức theo mẫu được sử dụng nhiều nhất

0
5557
Phiếu đánh giá viên chức

Viên chức giáo viên thường có nhu cầu sử dụng phiếu đánh giá viên chức, để giáo viên tự đánh giá kết quả công tác rèn luyện, tu dưỡng của mình. Cũng như việc thực hiện các quy định về đạo đức nghề nghiệp trong quá trình làm việc. Vậy phiếu đánh giá viên chức, gồm những mẫu phiếu nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau.

Mẫu phiếu đánh giá viên chức

Phiếu đánh giá viên chức được sử dụng nhiều nhất

PHÒNG GD&ĐT……………
TRƯỜNG………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm học: …….
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….
Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….
Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng….. Bậc:….. Hệ số lương: ………………………………..
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
………………………………………………………………………………………………………………
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
………………………………………………………………………………………………………………
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
………………………………………………………………………………………………………………
2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
……………………………………………………………………………………………………………….

                                    Ngày ….. tháng….. năm 2020

                                 Viên chức tự đánh giá
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ (TỔ CHUYÊN MÔN)
1. Ý kiến của tập thể Tổ chuyên môn nơi viên chức công tác:
………………………………………………………………………………………………………………
2. Nhận xét của Tổ trưởng chuyên môn:
……………………………………………………………………………………………………………….

                                                … ngày…tháng…năm…

                                              Tổ trưởng chuyên môn
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
………………………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả phiếu đánh giá viên chức và phân loại:
………………………………………………………………………………………………………………
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, )

                                                                             …ngày…tháng…năm…
                                                                                      
                                                                                       Hiệu trưởng
Phiếu đánh giá viên chức

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

PHÒNG GD&ĐT …………
TRƯỜNG ……………………….
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm ………….
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………..
Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….
Hạng chức danh nghề nghiệp: …………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …………
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết
………………………………………………………………………………………………………………
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
……………………………………………………………………………………………………………….
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
……………………………………………………………………………………………………………….
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
…………………………………………………………………………………………………………….
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
…………………………………………………………………………………………………………….
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Phân loại đánh giá phiếu đánh giá viên chức:…………………………………………………
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, )
                                                                                    …ngày…tháng…năm…

                                                          Viên chức tự đánh giá
                                                     (Ký tên, ghi rõ họ tên)
XEM THÊM: hiếu đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông mới nhất

Phiếu đánh giá và phân loại đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ

PHÒNG GD&ĐT…………
TRƯỜNG………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày…… tháng …..năm……

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
Họ và tên:…………………………… Mã số ngạch viên chức:……………………………………….
Chức danh nghề nghiệp:………………………………………………………………………………..
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………..
I. TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết (nêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ)
……………………………………………………………………………………………………………….
*Học sinh:
Duy trì sĩ số: ……………………………………..
Hạnh kiểm: ……………………………………..
Học lực:

GIỎIKHÁTRUNG BÌNHYẾU
SLTL%SLTL%SLTL%SLTL%

 
*Giáo viên:
……………………………………………………………………………………………………………….
*Công tác khác được giao:
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức
……………………………………………………………………………………………………………….
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức
…………………………………….. …………………………………….. ………………………………
Tự nhận xét những ưu, khuyết điểm:
Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………………………….
Khuyết điểm
……………………………………………………………………………………………………………….
Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm
……………………………………………………………………………………………………………….
Cá nhân tự phân loại và đánh giá theo phiếu đánh giá viên chức:……………………………
                                                                               Người tự đánh giá
II. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC
1. Ý kiến của tập thể
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Nhận xét của Thủ trưởng nơi viên chức làm việc
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Đánh giá chiều hướng và khả năng phát triển
……………………………………………………………………………………………………………….
4. Kết luận phân loại của tập thể đơn vị:…………………….……………….…………………….
                                                                ………, ngày…. tháng…. năm ………
                                                          Thủ trưởng nơi viên chức làm việc
                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá công chức

Phiếu đánh giá công tác, rèn luyện của viên chức 

PHÒNG GD&ĐT……
TRƯỜNG…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC 
Năm ……….
Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………
Chức danh nghề nghiệp:……………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………
Hạng chức danh nghề nghiệp: ………………. Bậc: ……..Hệ số lương: ……………………….
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
………………………………………………………………………………………………………….
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
………………………………………………………………………………………………………………
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………….
Nhược điểm:……………………………………………………………………………………………
2. Phân loại phiếu đánh giá viên chức: ……………………………………………………….
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ).
                                                                           ngày…tháng…năm…
                                                                           Viên chức tự đánh giá
                                                                          (ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:……………………………………………………….
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).
                                                                                    ngày…tháng…năm…
                                                                                          HIỆU TRƯỜNG
                                                                                  (Ký tên, ghi rõ họ tên)
XEM THÊM: Báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu được dùng nhiều nhất

Kết luận

Trên đây là nhưng mẫu phiếu đánh giá công chức hay sử dụng nhất. Công chức có thể dựa vào nhu cầu của mình để lựa chọn được phiếu đánh giá phù hợp của mình. Đảm bảo đủ các nội dung cần có.

5/5 - (100 bình chọn)