Home Chưa phân loại Phẫu thuật tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Phẫu thuật tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Phẫu thuật” có nghĩa là Surgery với phiên âm Anh – Anh /ˈsɜːdʒəri/ và Anh – Mỹ /ˈsɜːrdʒəri/

Một số từ liên quan đến “Phẫu thuật”

  • Surgeon – /ˈsɜːrdʒən/: Bác sĩ phẫu thuật
  • Surgical Procedure – /ˈsɜːrdʒɪkl prəˈsiːdʒər/: Quy trình phẫu thuật
  • Operating Room – /ˈɒpəreɪtɪŋ ruːm/: Phòng mổ
  • Anesthesia – /ˌænɪsˈθiːziə/: Gây tê
  • Incision – /ɪnˈsɪʒən/: Vết cắt
  • Scalpel – ˈskælpəl/: Bấm mổ
  • Stitch – /stɪtʃ/: Mũi chỉ
  • Recovery Room – /rɪˈkʌvəri ruːm/: Phòng hồi phục sau mổ
  • Postoperative Care – /ˌpoʊstˈɒpərətɪv kɛr/: Chăm sóc sau phẫu thuật
  • Medical Procedure – /ˈmɛdɪkl prəˈsiːdʒər/: Quy trình y tế

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Phẫu thuật” và dịch nghĩa

1. She underwent surgery to repair her injured knee.
=> Cô ấy trải qua phẫu thuật để sửa chữa đầu gối bị thương.

2. The surgeon performed a delicate surgery on the patient’s heart.
=> Bác sĩ phẫu thuật thực hiện một ca phẫu thuật tinh tế trên tim của bệnh nhân.

3. After the surgery, he needed a few weeks of recovery.
=> Sau phẫu thuật, anh ta cần vài tuần để hồi phục.

4. The emergency surgery saved the patient’s life.
=> Ca phẫu thuật khẩn cấp đã cứu sống bệnh nhân.

5. Plastic surgery is often chosen for cosmetic enhancements.
=> Phẫu thuật thẩm mỹ thường được lựa chọn để cải thiện ngoại hình.

6. The doctor explained the risks and benefits of the surgery to the patient.
=> Bác sĩ giải thích về rủi ro và lợi ích của cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân.

7. The surgery room was equipped with state-of-the-art medical technology.
=> Phòng phẫu thuật được trang bị công nghệ y tế tiên tiến.

8. The recovery period after eye surgery requires careful attention to postoperative instructions.
=> Giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật mắt đòi hỏi sự chú ý cẩn thận đối với hướng dẫn sau mổ.

9. Laparoscopic surgery is a minimally invasive surgical technique.
=> Phẫu thuật thực hiện qua túi mổ là một kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn.

10. The success of the surgery depended on the skill of the surgical team.
=> Sự thành công của cuộc phẫu thuật phụ thuộc vào kỹ năng của đội ngũ phẫu thuật.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.