Home Học tiếng Anh Nhập Kho Tiếng Anh Là Gì?

Nhập Kho Tiếng Anh Là Gì?

Nhập Kho Tiếng Anh Là Gì?

Nhập kho tiếng Anh gọi là warehouse
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Nhập kho có thể bạn quan tâm:

 • Export/import policy /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈpɒlɪsi / (n): Chính sách xuất/nhập khẩu
 • Export/import license /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈlaɪsəns/ (n): Giấy phép xuất/nhập khẩu
 • FLC — Full container load/fʊl kənˈteɪnə ləʊd/( n): Hàng nguyên container
 • Insurance premium/ɪnˈʃʊərəns ˈpriːmiəm/( n): Phí bảo hiểm
 • Inland haulage charge/ˈɪnlənd ˈhɔːlɪʤ ʧɑːʤ/( n): Phí vận chuyển nội địa
 • Export/import process /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈprəʊsɛs/ (n): Quy trình xuất nhập khẩu
 • Declare /dɪˈkleə/(n): Khai báo hàng( để đóng thuế)
 • Export/import procedures /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt prəˈsiːʤəz/ (n): Thủ tục xuất nhập khẩu
 • Debit advice /ˈdɛbɪt ədˈvaɪs/(n): Giấy báo nợ
 • Debit /ˈdɛbɪt/(n): Món nợ, bên nợ
 • Demand loan /dɪˈmɑːnd ləʊn/(n): Khoản cho vay không kỳ hạn

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Nhập kho tiếng Anh là gì?.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn