Home Định Nghĩa Nhà Xưởng Tiếng Anh Là Gì?

Nhà Xưởng Tiếng Anh Là Gì?

Nhà Xưởng Tiếng Anh Là Gì?

Nhà xưởng tiếng Anh gọi là factory
Bên dưới là những từ vựng liên quan tới Nhà xưởng có thể bạn quan tâm:

  • Product of Vietnam: Sản phẩm của Việt Nam
  • Canned product (n): Sản phẩm đồ hộp
  • Productive (adj): Sản xuất, có năng suất, có hiệu quả, sinh lợi
  • Productivity (n): Khả năng sản xuất, năng suất, hiệu suất = Productiveness (n): Sức sản xuất, năng suất
  • Commercial product (n): Thương phẩm
  • Condemned product (n): Sản phẩm phế thải
  • To step up producibility (v): Tăng cường khả năng sản xuất
  • Product (n): sản phẩm, sản vật, kết quả
  • Production (n): Sự đưa ra, sự sản xuất, sự chế tạo, sự trình bày sản phẩm, sản lượng

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Nhà xưởng tiếng Anh là gì?.