Home Chưa phân loại Người Da Đen Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Đúng

Người Da Đen Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Đúng

Trong Tiếng Anh, Người da đen được gọi là Black people, có phiên âm cách đọc là /blæk ˈpiː.pəl/.

Người da đen “Black people” là nhóm dân tộc có màu da thường là màu đen hoặc đen hơn so với các nhóm dân tộc khác. Người da đen thường là người có nguồn gốc từ châu Phi hoặc người có màu da tương tự từ các khu vực khác trên thế giới.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “người da đen” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. African American: Người Mỹ gốc Phi
 2. Race: Chủng tộc
 3. Diversity: Đa dạng
 4. Inclusion: Sự bao gồm
 5. Minority: Thiểu số
 6. Civil Rights: Quyền công dân
 7. Empowerment: Quyền lực
 8. Stereotype: Định kiến
 9. Racial Equality: Bình đẳng về chủng tộc
 10. Activism: Hoạt động chính trị

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Black people” với nghĩa là “người da đen” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Black people have contributed significantly to the fields of art, music, and literature throughout history.
  => Người da đen đã đóng góp một cách đáng kể vào lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc và văn học suốt lịch sử.
 2. Diversity is celebrated when different cultures, including the rich heritage of black people, come together.
  => Sự đa dạng được tôn vinh khi các nền văn hóa khác nhau, bao gồm cả di sản phong phú của người da đen, kết hợp với nhau.
 3. The Civil Rights Movement aimed to secure equal rights and end segregation for black people in the United States.
  => Phong trào Quyền công dân nhằm bảo đảm quyền bình đẳng và chấm dứt chia rẽ đối với người da đen tại Hoa Kỳ.
 4. Stereotypes perpetuate harmful biases and limit a true understanding of the diverse experiences of black people.
  => Những khuôn mẫu duy trì những thành kiến ​​có hại và hạn chế sự hiểu biết thực sự về những trải nghiệm đa dạng của người da đen.
 5. Black people have made strides in politics, breaking barriers and achieving positions of leadership.
  => Người da đen đã có những bước tiến trong chính trị, phá vỡ các rào cản và đạt được các vị trí lãnh đạo.
 6. Racial equality requires addressing systemic issues that disproportionately affect black people in various aspects of life.
  => Bình đẳng chủng tộc đòi hỏi phải giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống ảnh hưởng không tương xứng đến người da đen trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống.
 7. Educational initiatives are crucial in promoting understanding and appreciation for the history and contributions of black people.
  => Các sáng kiến trong giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sự hiểu biết và đánh giá cao về lịch sử và đóng góp của người da đen.
 8. Black people have played a pivotal role in shaping the vibrant cultural landscape of the world.
  => Người da đen đã đóng một vai trò then chốt trong việc định hình bối cảnh văn hóa sôi động của thế giới.
 9. It’s essential to address systemic inequalities that disproportionately affect black people in areas like education and healthcare.
  => Điều cần thiết là phải giải quyết sự bất bình đẳng mang tính hệ thống ảnh hưởng không tương xứng đến người da đen trong các lĩnh vực như giáo dục và chăm sóc sức khỏe.
 10. Black people have played a crucial role in shaping the cultural fabric of various societies, enriching them with diverse perspectives and contributions.
  => Người da đen đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình kết cấu văn hóa của nhiều xã hội khác nhau, làm phong phú thêm nền văn hóa của họ bằng những quan điểm và đóng góp đa dạng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM