Home Chưa phân loại Nghề phun xăm thẩm mỹ tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Nghề phun xăm thẩm mỹ tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Nghề phun xăm thẩm mỹ” có nghĩa là tattoo artist profession với phiên âm /tæˈtuː ˈɑːrtɪst prəˈfɛʃən/

Một số từ liên quan đến “Nghề phun xăm thẩm mỹ”

  • Micropigmentation – /ˌmaɪ.kroʊˌpɪɡ.mɛnˈteɪ.ʃən/: Phun màu nhỏ
  • Permanent Makeup /ˈpɜːrmənənt ˈmeɪkʌp/: Trang điểm lâu dài
  • Tattoo Artist – /tæˈtuː ˈɑːrtɪst/: Nghệ sĩ xăm hình
  • Needle – /ˈniːdəl/: Cây kim
  • Dermis – /ˈdɜːrmɪs/: Lớp biểu bì của da
  • Pigment – /ˈpɪɡmənt/: Màu, chất màu
  • Healing Process – /ˈhiːlɪŋ ˈprɑːsɛs/: Quá trình lành của da sau khi phun xăm
  • Esthetician – /ˌɛs.θəˈtɪʃ.ən/: Chuyên viên làm đẹp, chăm sóc da

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Nghề phun xăm thẩm mỹ” và dịch nghĩa

1. She has chosen to pursue a career in the cosmetic tattoo artist profession to combine her love for art with the desire to enhance people’s natural beauty.
=> Cô ấy đã chọn theo đuổi sự nghiệp trong nghề phun xăm thẩm mỹ để kết hợp đam mê nghệ thuật với mong muốn làm đẹp tự nhiên cho mọi người.

2. The tattoo artist profession requires a delicate touch and a keen eye for detail to achieve precise and aesthetically pleasing results.
=> Nghề phun xăm thẩm mỹ đòi hỏi sự tinh tế và đôi mắt nhạy bén để đạt được kết quả chính xác và mỹ thuật.

3. In the cosmetic tattoo artist profession, professionals use pigments to enhance facial features, offering clients a semi-permanent solution for beauty enhancement.
=> Trong nghề phun xăm thẩm mỹ, các chuyên gia sử dụng mực để tăng cường đặc điểm khuôn mặt, mang đến cho khách hàng một giải pháp bán trọn cho việc làm đẹp.

4. Becoming a successful artist in the tattoo artist profession involves mastering various techniques, including eyebrow microblading and lip micropigmentation.
=> Trở thành một nghệ sĩ thành công trong nghề phun xăm thẩm mỹ đòi hỏi việc làm chủ nhiều kỹ thuật khác nhau, bao gồm microblading lông mày và phun màu môi.

5. The demand for professionals in the tattoo artist profession has grown as more individuals seek natural-looking enhancements for their features.
=> Nhu cầu về các chuyên gia trong nghề phun xăm thẩm mỹ đã tăng lên khi ngày càng nhiều người tìm kiếm sự cải thiện tự nhiên cho đặc điểm khuôn mặt của họ.

6. A key aspect of the cosmetic tattoo artist profession is the ability to customize designs based on individual preferences, ensuring a personalized and tailored approach for each client.
=> Một khía cạnh quan trọng của nghề phun xăm thẩm mỹ là khả năng tùy chỉnh thiết kế dựa trên sở thích cá nhân, đảm bảo một cách tiếp cận cá nhân hóa và phù hợp cho mỗi khách hàng.

7. Tattoo artist profession undergo extensive training to ensure precision and safety in their procedures, creating a sense of trust among their clients.
=> Các nghề phun xăm thẩm mỹ trải qua đào tạo rộng lớn để đảm bảo độ chính xác và an toàn trong quy trình của họ, tạo nên một cảm giác tin tưởng giữa họ và khách hàng.

8. Tattoo artist profession specialize in creating natural-looking eyebrows, replicating the appearance of individual hairs for a realistic and flattering effect.
=> Nghề phun xăm thẩm mỹ môi chuyên tạo ra lông mày tự nhiên, sao chép hình dạng của từng sợi tóc để có hiệu ứng thực tế và làm đẹp.

9. Clients often seek professionals in the cosmetic tattoo artist profession to address concerns such as scar camouflage or the enhancement of facial features.
=> Khách hàng thường tìm kiếm các chuyên gia trong nghề phun xăm thẩm mỹ để giải quyết các vấn đề như che phủ vết sẹo hoặc tăng cường đặc điểm khuôn mặt.

10. The skills and artistry displayed in the tattoo artist profession allow individuals to express their creativity while helping others feel more confident and beautiful.
=> Những kỹ năng và nghệ thuật thể hiện trong nghề phun xăm thẩm mỹ cho phép cá nhân thể hiện sự sáng tạo của họ trong khi giúp người khác cảm thấy tự tin và đẹp hơn.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.