Home Học tiếng Anh Từ điển Ngành y đa khoa tiếng anh là gì

Ngành y đa khoa tiếng anh là gì

Ngành y đa khoa tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “Medical Field”.Ngành y đa khoa là một lĩnh vực trong lĩnh vực y học chuyên sâu vào nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý và vấn đề sức khỏe của con người. Từ “Medical Field” có thể được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈmɛdɪkəl fiːld/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˈmɛdɪkəl fiːld/

Ngành y đa khoa tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến ngành y đa khoa:

 • Physician (Bác sĩ): Người chuyên chẩn đoán và điều trị bệnh lý.
 • Specialization (Chuyên ngành): Việc bác sĩ chọn một lĩnh vực chuyên sâu trong y học để nghiên cứu và thực hành.
 • Diagnosis (Chẩn đoán): Quá trình xác định bệnh lý dựa trên các triệu chứng và thông tin y khoa.
 • Treatment (Điều trị): Phương pháp và quy trình để cải thiện hoặc ngăn chặn sự phát triển của một bệnh lý.
 • Patient Care (Chăm sóc bệnh nhân): Dịch vụ và chăm sóc mà bệnh nhân nhận được từ đội ngũ y tế.
 • Medical Research (Nghiên cứu y học): Hoạt động nghiên cứu để phát triển kiến thức y học mới và cải thiện phương pháp điều trị.
 • Pharmacy (Nhà thuốc): Nơi cung cấp và phân phối thuốc theo đơn của bác sĩ.
 • Surgery (Phẫu thuật): Quá trình can thiệp ngoại khoa để điều trị vấn đề y tế.
 • Healthcare System (Hệ thống chăm sóc sức khỏe): Cơ sở hạ tầng và tổ chức cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng.
 • Preventive Care (Chăm sóc phòng ngừa): Các biện pháp và chăm sóc nhằm ngăn chặn bệnh lý trước khi nó xuất hiện.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “ngành y đa khoa” trong tiếng Anh và được dịch ra tiếng Việt:

 1. Medical students undergo extensive training to prepare for careers in the field of multidisciplinary healthcare, where they acquire knowledge and skills in various medical specialties. Sinh viên y khoa trải qua đào tạo rộng lớn để chuẩn bị cho sự nghiệp trong lĩnh vực y đa khoa, nơi họ học được kiến thức và kỹ năng trong nhiều chuyên ngành y học khác nhau.
 2. The field of multidisciplinary healthcare involves collaboration among healthcare professionals, such as doctors, nurses, and therapists, to provide comprehensive and integrated patient care. Lĩnh vực y đa khoa liên quan đến sự hợp tác giữa các chuyên gia y tế như bác sĩ, y tá và các chuyên gia trị liệu, để cung cấp chăm sóc toàn diện và tích hợp cho bệnh nhân.
 3. Advancements in technology and research have significantly contributed to the growth and improvement of the multidisciplinary medical field, leading to better diagnostic tools and treatment options. Những tiến bộ trong công nghệ và nghiên cứu đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và cải thiện của lĩnh vực y đa khoa, dẫn đến các công cụ chẩn đoán và phương pháp điều trị tốt hơn.
 4. Medical institutions often emphasize the importance of interdisciplinary collaboration, encouraging healthcare professionals from various specialties to work together for the benefit of patient outcomes. Các tổ chức y tế thường nhấn mạnh sự quan trọng của sự hợp tác đa ngành, khuyến khích các chuyên gia y tế từ các chuyên ngành khác nhau làm việc cùng nhau vì lợi ích của kết quả điều trị cho bệnh nhân.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM