Home Học tiếng Anh Từ điển Máy đo huyết áp tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Máy đo huyết áp tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh “ máy đo huyết áp “ là “sphygmomanometer

“Máy đo huyết áp” là một thiết bị y tế được sử dụng để đo áp suất máu của người sử dụng, thường được sử dụng tại các phòng mạch, bệnh viện và cũng có các mô hình dành cho việc sử dụng tại nhà.

Phiên âm cách đọcsphygmomanometer(noun ):

 • Theo UK: /ˌsfɪɡ.məʊ.mænˈɒm.ɪ.tər/
 • Theo US: /ˌsfɪɡ.moʊ.məˈnɑː.mə.t̬ɚ/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến máy đo huyết áp được dịch sang tiếng Việt.

 • Blood pressure monitor /blʌd ˈprɛʃər ˈmɒnɪtə/ : Máy đo huyết áp
 • Sphygmomanometer cuff /ˌsfɪɡmoʊˈmænəˌmɪtər kʌf/ : Băng đeo máy đo huyết áp
 • Digital blood pressure monitor /ˈdɪdʒɪtl blʌd ˈprɛʃər ˈmɒnɪtə/ : Máy đo huyết áp số
 • Automatic blood pressure monitor /ɔːtəˈmætɪk blʌd ˈprɛʃər ˈmɒnɪtə/ : Máy đo huyết áp tự động
 • Wrist blood pressure monitor /rɪst blʌd ˈprɛʃər ˈmɒnɪtə/ : Máy đo huyết áp cổ tay
 • Manual blood pressure monitor /ˈmænjuəl blʌd ˈprɛʃər ˈmɒnɪtə/ : Máy đo huyết áp thủ công
 • Blood pressure reading /blʌd ˈprɛʃər ˈriːdɪŋ/ : Kết quả đo huyết áp
 • Hypertension /haɪˈpərtɛnʃən/ : Tăng huyết áp
 • Hypotension /ˌhaɪpəˈtɛnʃən/ : Huyết áp thấp
 • Heart rate monitor /hɑrt reɪt ˈmɒnɪtə/ : Máy đo nhịp tim

10 câu có chứa từsphygmomanometer với nghĩa là “máy đo huyết áp” được dịch ra tiếng Việt.

1. The nurse used a sphygmomanometer to check the patient’s blood pressure during the routine health examination.

=> Y tá sử dụng máy đo huyết áp để kiểm tra áp suất máu của bệnh nhân trong cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

2. The doctor recommended purchasing a reliable sphygmomanometer for home use to monitor blood pressure regularly.

=> Bác sĩ khuyên mua một máy đo huyết áp đáng tin cậy để sử dụng tại nhà và theo dõi áp suất máu thường xuyên.

3. Training sessions on how to properly use a sphygmomanometer are provided for healthcare professionals to ensure accurate blood pressure readings.

=> Các buổi đào tạo về cách sử dụng đúng máy đo huyết áp được cung cấp cho các chuyên gia y tế để đảm bảo kết quả đo áp suất máu chính xác.

4. The nurse inflated the cuff of the sphygmomanometer and carefully listened for the first and last heartbeats to determine the blood pressure values.

=> Y tá bơm băng đeo của máy đo huyết áp và lắng nghe cẩn thận nhịp tim đầu tiên và cuối cùng để xác định giá trị áp suất máu.

5. Patients with hypertension are often advised to keep a personal sphygmomanometer at home for self-monitoring.

=> Người bệnh tăng huyết áp thường được khuyến cáo giữ một máy đo huyết áp cá nhân tại nhà để tự kiểm tra.

6. The digital sphygmomanometer displayed the blood pressure reading on its screen, making it easy for both the patient and the healthcare provider to see.

=> Máy đo huyết áp số hiển thị kết quả áp suất máu trên màn hình, giúp cả bệnh nhân và người cung cấp dịch vụ y tế dễ dàng theo dõi.

7. During the medical check-up, the sphygmomanometer revealed that the patient’s blood pressure was within the normal range.

=> Trong cuộc kiểm tra y tế, máy đo huyết áp cho thấy áp suất máu của bệnh nhân nằm trong khoảng bình thường.

8. The accuracy of a sphygmomanometer is crucial in diagnosing and managing conditions related to blood pressure.

=> Độ chính xác của máy đo huyết áp là quan trọng trong việc chẩn đoán và quản lý các tình trạng liên quan đến áp suất máu.

9. Public health campaigns may include educational sessions on the importance of regular blood pressure checks using a sphygmomanometer.

=> Các chiến dịch sức khỏe công cộng có thể bao gồm các buổi giảng giáo về tầm quan trọng của việc kiểm tra áp suất máu thường xuyên bằng máy đo huyết áp.

10. The sphygmomanometer is a standard tool in medical facilities for measuring blood pressure and ensuring the well-being of patients.

=> Máy đo huyết áp là một công cụ tiêu chuẩn trong các cơ sở y tế để đo áp suất máu và đảm bảo sức khỏe của bệnh nhân.

Trên đây là bài viết của mình về máy đo huyết áp (sphygmomanometer) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ máy đo huyết áp trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM