Mẫu TK1-TS: Cập nhật quy định mới và hướng dẫn cách điền

0
1840
Mẫu TK1-TS

Bạn đang tìm hiểu về mẫu TK1-TS. Đây là mẫu tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT. Mẫu được sử dụng khi các bạn có yêu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT hoặc kê khai lại các thông tin liên quan đến phương thức đóng, nhân thân, nơi khám chữa bệnh ban đầu khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH mới nhất

Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH theo QĐ 888

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

(Áp dụng đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH và thay đổi thông tin)
I. Đối với người chưa được cấp mã số BHXH (người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu  đến chỉ tiêu dưới đây).
Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: …….. / ……… /………  Giới tính: ………………………..
Quốc tịch ……………………………. Dân tộc ………………………………………
Nơi đăng ký giấy khai sinh: Xã (phường, thị trấn): ……………………..
Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ………….. Tỉnh (Tp): …………..
Địa chỉ nhận kết quả: sô nhà, đường phố, thôn xóm: …………………
Xã (phường, thị trấn): …………. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):……………..Tỉnh (Tp):……………………
Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: …….  Số điện thoại liên hệ: ………
Họ tên cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): …………………..
Mức tiền đóng: …………………. . Phương thức đóng: ……………………….
Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện):…………………………….……………………
Trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình được giảm trừ mức đóng thì kê khai thêm Phụ lục (Phụ lục kèm theo) và không phải nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, chứng minh thư, thẻ căn cước.
II. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT
Họ và tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ……… / ……… / …….. Mã số BHXH: …………..
Nội dung thay đổi, yêu cầu: ………………………………………………………………
Hồ sơ kèm theo (nếu có): …………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

(chỉ áp dụng đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai theo mẫu TK1-TS là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

………., ngày……tháng……năm…….

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH
Họ và tên chủ hộ: …………………………. Số điện thoại (nếu có): ……………………..
Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố): …………… Xã (phường, thị trấn): …………………
Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ………………………. Tỉnh (Tp): ………………….

Stt

Họ và tên

Mã số BHXH

Ngày, tháng năm sinh

Giới tính

Nơi cấp giấy khai sinh

Mối quan hệ với chủ hộ

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

– Trường hợp chưa có mã số BHXH thì kê khai các chỉ tiêu tại phần I của Tờ khai tham gia và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
– Người tham gia kê khai đầy đủ, chính xác các thành viên hộ gia đình, không phải xuất trình sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chứng minh tình trạng tham gia.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai

….…., ngày…. tháng …….. năm …….

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia BHXH theo QĐ 595

Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Kính gửi: ………………………………………………………………
I. Phần kê khai bắt buộc
Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh: ..…/……./……  Giới tính: …………………………..
Quốc tịch……………………………………………..Dân tộc: ………………………….
Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn): ……………………..
Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh):…………………………Tỉnh (Tp): ……….
Địa chỉ nhận hồ sơ: [07.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: …………………….
Xã (phường, thị trấn):…………………Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……
Tỉnh (Tp): ………………………………………………………………………………………..
Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ……………………
II. Phần kê khai chung
Mã số BHXH (đã cấp): .……………………. Số điện thoại liên hệ: ….
Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước: ………………………………………………..
Mã số hộ gia đình (đã cấp): ……………………………………………………………….
(trường hợp chưa có mã hộ gia đình thì kê khai bổ sung Phụ lục đính kèm tờ khai)
Mức tiền đóng:…………………………..Phương thức đóng: ………………….
Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: ……………………………………….
Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………………………………………………………………
Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(đơn vị chỉ phải xác nhận khi người tham gia thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)
Tôi cam đoan những nội dung kê khai mẫu TK1-TS là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
……., ngày …. tháng …. năm ….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục: Thành viên hộ gia đình
Họ và tên chủ hộ: …………….…………. Số điện thoại (nếu có): …………………;
Số sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú):……………………………………… Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố) …………………….Xã (phường, thị trấn) ………………….. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ………………………….………. Tỉnh (Tp): …………..

Stt Họ và tên Mã số BHXH Ngày, tháng, năm sinh Giớitính Nơi cấp giấy khai sinh Mối quan hệ với chủ hộ Số CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu Ghi chú
A B 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4

(Ghi chú: Người kê khai có thể tra cứu Mã số BHXH và Mã hộ gia đình tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
……….., ngày ……. tháng …… năm ……….
Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Cách tính bảo hiểm thất nghiệp

Hướng dẫn lập Mẫu TK1-TS

a) Mục đích:

  • Kê khai khi có yêu cầu chỉnh sửa thông tin tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN như: chức danh nghề, nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu …
  • Kê khai các thông tin người tham gia BHYT, BHXH, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH.

b) Trách nhiệm lập:

  • Cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ dưới 6 tuổi).
  • Người tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN.

c) Trách nhiệm của cơ quan BHXH

  • Chụp ảnh hồ sơ để làm căn cứ hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH theo mẫu TK1-TS
  • Gặp trực tiếp người tham gia, đề nghị cung cấp thông tin để rà soát, xác minh, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.

d) Thời gian lập:

  • Đối với người lao động cùng tham gia BHXH, BHTN, BHYT, LĐ-BNN; người tham gia BHXH tự nguyện, người chỉ tham gia BHXH bắt buộc: Khi tham gia khi chưa được cấp mã số BHXH hoặc muốn điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
  • Đối với người chỉ tham gia BHYT:

– Trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT;
– Người tham gia khi có điều chỉnh thông tin; người tham gia chưa được cấp mã số BHXH.

Tóm lại vấn đề mẫu TK1-TS 

Với mẫu TK1-TS mà chúng tôi giới thiệu ở trên. Sẽ giúp bạn đọc có được những chuẩn bị tốt hơn trong việc thay đổi hay kê khai lại thông tin tham gia BHXH, BHYT.

5/5 - (100 bình chọn)