Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo đúng quy định hiện hành

0
65
Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu sổ quỹ tiền mặt S07-DN được dùng cho thủ quỹ (hoặc có thể dành cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu và chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. Sau đây JES xin gửi tới các bạn Mẫu sổ quỹ tiền mặt và hướng dẫn cách lập dựa theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 200

  Đơn vị: ………………                        Mẫu số S07-DN
  Địa chỉ: …………….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ: …

Ngày, Ngày, Số hiệu chứng từ Số tiền
tháng tháng Diễn giải Ghi
ghi sổ chứng từ Thu Chi Thu Chi Tồn chú
A B E 1 2 3 G
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …

Sổ quỹ tiền mặt này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

Ngày mở sổ: …

Ngày….. tháng…. năm …….
Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Nội dung, kết cấu và phương pháp lập

Mục đích

Sổ này được dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu và chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Sổ quỹ tiền mặt này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay là một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại gọi là “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song với nhau.

  • Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu và Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ.
  • Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
  • Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu chi, Phiếu thu.
  • Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu và số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.
  • Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu chi, Phiếu thu
  • Cột 1: Số tiền nhập quỹ.
  • Cột 2: Số tiền xuất quỹ.
  • Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày cần phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán kiểm tra và đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký tên xác nhận vào cột G.

* Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt cần phải mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” nhằm phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ và từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

XEM THÊM:Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo đúng quy định thông tư 200

TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Sổ quỹ tiền mặt được thủ quỹ sử dụng trong những công việc của mình. Với những chia sẻ trên đây, mình tin chắc là bạn đọc đã hiểu rõ hơn về những nội dung này.