Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên được cập nhật mới nhất

0
2454
Quyết định tăng lương

Mẫu quyết định tăng lương được công ty sử dụng khi xét thấy năng lực hay thâm niên làm việc của nhân viên đã đạt được mức độ nào đó hoặc có thành tích xuất sắc trong công việc thì chắc chắn việc đầu tiên bạn nghĩ đến là tăng lương cho nhân viên đó. Hôm nay, JES xin giới thiệu cho bạn mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên, cũng như cách viết sao cho đúng quy định.

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên hay dùng

CÔNG TY……………………….

Số: ……………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

……., ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho nhân viên
TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty……………………………………………………………………………………..
Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty ……………………..
Căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………..
Căn cứ các đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kể từ ngày… tháng…năm…, mức lương của Ông/Bà …………………sẽ là: ….…. (Bằng chữ:………..).
Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán, Ông/Bà…………………. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
– TỔNG GIÁM ĐỐC
– Như Điều 2
– Lưu HS, HC

CÔNG TY…………………

Tổng Giám đốc

Mẫu quyết định tăng lương

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

CƠ QUAN……………….
CÔNG TY…………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
Số: …………/QĐ – ……..………., ngày……tháng…..năm…..

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v tăng lương……………………………….
Giám đốc điều hành công ty…………………………………………………………………
Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………………….;
Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc điều hành số………………..
Căn cứ quy chế lương của công ty.
Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;
Căn cứ các đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty
Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).
Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán, Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
TỔNG GIÁM ĐỐC
Như Điều 2
Lưu HS, HC

CÔNG TY…………………
Giám đốc điều hành

Một số lưu ý khi điền vào mẫu quyết định tăng lương

  • Lựa chọn đúng mẫu quyết định tăng lương sao cho phù hợp
  • Ghi đúng tên người được nhận quyết định tăng lương (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, vị trí và bộ phận… tránh gây nhầm lẫn)
  • Mức lương áp dụng tăng cần phải cao hơn mức lương hiện tại, đúng với tỷ lệ tăng được quy định trong hợp đồng lao động (nếu có).
  • Người được nhận quyết định tăng lương cần phải có thành tích hoặc thâm niên làm việc đạt tiêu chuẩn tăng lương, tránh việc thiên vị và thiếu công bằng với những nhân viên còn lại…

Công ty cần tăng lương cho nhân viên khi nào

Đó là những thời điểm:

  • Đến thời điểm tăng lương định kỳ đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động
  • Tăng đột xuất để khen thưởng cho thành tựu mà nhân viên đó vừa đạt được vì sự phát triển chung của công ty
  • Tăng đột xuất vì xét thấy năng lực của nhân viên đó xứng đáng với mức lương cao hơn
  • Tăng đột xuất khi nhận được đơn xin tăng lương của nhân viên (đã xem xét qua nguyện vọng, tính phù hợp, cấp thiết cần phải tăng lương)
  • Và một số trường hợp đột xuất nhưng phải phù hợp khác…

XEM THÊM: Lương gross là gì? Lương net hay lương gross có lợi hơn?
Tóm lại vấn đề: Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên, là một trong những văn bản cần thiết để thực hiện việc tăng lương. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

5/5 - (100 bình chọn)