Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ đúng quy định nhất

0
7451
Quyết định phân công nhiệm vụ

Quyết định phân công nhiệm vụ là một biểu mẫu nội bộ được áp dụng cho người lao động trong doanh nghiệp. Quyết định này xác định người chịu trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao, cũng như gắn quyền và trách nhiệm của người lao động đối với công việc đó. Vậy mẫu quyết định phân công nhiệm vụ gồm có những nội dung nào, viết ra sao cho hợp lý.

Mẫu Quyết định phân công nhiệm vụ mới nhất

CÔNG TY ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………….

………….., ngày ….. tháng …… năm…….


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ……………………………………..;
Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, và từ chức các chức danh trong Công ty ……………..;
Căn cứ Hợp đồng lao động số (1)……..….. ngày ….. tháng …. năm…. giữa Công ty ………………. và ông/bà……………………..;
Căn cứ tình hình thực tế của công ty,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho ông/bà có tên dưới đây:
Họ và tên:………………………………………………………………………………………….
Bộ phận (2): ……………………………………………………………………………………….
Chức danh/chức vụ (3):…………………………………………………………………………..
Giữ nhiệm vụ (4):………………………………………………………………………………….
Tại (5): ……………………………………………………………………………………………..
Thời gian: từ ngày …. tháng ….năm …. đến ngày …. tháng ….. năm …..
Điều 2. Chế độ quyền lợi
Hệ số lương (6):………………………………………………………………………………….
Phụ cấp (7) (nếu có): ……………………………………………………………………………
Điều 3. Quyết định phân công nhiệm vụ này có hiệu lực từ ngày……………………
Điều 4. Các đồng chí (9)……………….và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận (10):

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết Quyết định phân công nhiệm vụ

(1) Ghi chính xác số hợp đồng lao động hoặc là quyết định tuyển dụng người lao động đó.
(2) Ghi phòng, ban và bộ phận người lao động được phân công nhiệm vụ hiện tại đang làm việc.
(3) Chức danh hay chức vụ của người lao động được phân công nhiệm vụ đang giữ tại công ty.
(4) Công việc hay nhiệm vụ mới người lao động đó phải thực hiện sau khi nhận quyết định phân công nhiệm vụ này.
Nếu cần có thể ghi chi tiết các công việc, hay nhiệm vụ được giao để quyết định được chính xác nhất.
(5) Đơn vị và bộ phận, nơi làm việc mới của người lao động.
(6) (7) Hệ số lương, hay phụ cấp mới của người lao động khi làm nhiệm vụ. Trường hợp không thay đổi thì ghi giữ nguyên và có thể ghi lại hệ số lương và phụ cấp (nếu có) trước đó của người lao động.
(8) Quyết định này có thể có hiệu lực từ ngày được ký hoặc từ một ngày cụ thể khác, phụ thuộc vào sự sắp xếp nhân lực, hay kế hoạch làm việc của công ty.
(9) Tại đây ghi cụ thể các cá nhân, phòng, và ban,… có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ mới của người lao động.
Ví dụ: Phó Giám đốc, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng phòng Nhân sự,…
(10) Thông thường, nơi nhận sẽ gồm có người có tên trong quyết định phân công nhiệm vụ, các phòng, ban, bộ phận có liên quan và văn thư lưu trữ.
Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ

Mẫu quyết định giao việc hay dùng nhất

CÔNG TY ………….                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——————                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                  ….., ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH GIAO VIỆC

(Chức vụ của người ra quyết định)
Căn cứ vào điều lệ của công ty…………………………………………………………………..
Căn cứ vào quyết định số………………………………………………………………………….
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ông (bà)………được giao công việc…………từ ngày………đến ngày…………..……
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày………………………………………………….
Điều 3: Công ty…….và ông (bà) ……có trách nhiệm thi hành.
   Nơi nhận                                                                              Ký tên
XEM THÊM: Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên được cập nhật mới nhất
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Trên đây là Mẫu Quyết định phân công nhiệm vụ mới nhất được sử dụng phổ biến trong doanh nghiệp hiện nay. Các tổ chức, đơn vị có thể thay đổi một số nội dung cho phù hợp với mục đích của mình.

5/5 - (100 bình chọn)