Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng theo quy định mới nhất

0
3782
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thường được lập ra khi ban lãnh đạo đã thống nhất và quyết định bổ nhiễm vị trí trưởng phòng. Vì đây là một trong những mẫu văn bản quan trọng, nên cần phải soạn đúng theo quy định của luật Doanh nghiệp và căn cứ dựa trên điều lệ công ty. Hãy cùng tham khảo mẫu quyết định được sử dụng phổ biến trong bài viết “Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng theo quy định mới nhất” dưới đây.

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng được sử dụng nhiều nhất

CÔNG TY …………….

—————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Số: ……. – QĐ/CTY

…………., ngày ……..tháng ……năm ……..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn
——————-

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
– Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………..…….…;
– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………………….;
– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà:…………………………………………………………………
CMND số:……………………………………………………………………………………..
Nơi cấp:…………………………Ngày cấp:………………………………………………..
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………
Giữ chức vụ trưởng phòng……….. công ty phụ trách chuyên môn…………………….
Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
Điều 3: Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
1-
2-
3-

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

Chủ tịch HĐQT/HĐTV

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng mới nhất

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh chuẩn

CÔNG TY TNHH ………………
—————–
Số: …- QĐ_ NVL/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–
 
, ngày … tháng … năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm Trưởng Phòng Kinh Doanh

__________________
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ……………………………………………………………………………………..
– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2005;
– Căn cứ quy định về việc phân công nhiệm vụ nhân sự năm 2014;
– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà: ……………………………………….
– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH ……………………………………………………….
– Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty ………………………………………………
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm Ông: ……………………………………………………………………..
CMND số:………………………………………………………………………………………
Nơi cấp:………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………..
Giữ chức vụ Trưởng phòng kinh doanh ………………………… phụ trách tình hình kinh doanh, chỉ tiêu doanh số, sản phẩm kinh doanh của công ty và các nhiệm vụ được quy định tại bảng phân công nhiệm vụ của ban quản lý công ty.
Điều 2: Ông …………………….có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng thành viên, về các hoạt động thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ được ghi rõ trong bản phân công nhiệm vụ của công ty.
Điều 3: Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:1-
2-
3-

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

Chủ tịch HĐQT/HĐTV

XEM THÊM: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Tóm lại vấn đề

Hy vọng mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn. Sẽ giúp bạn có được những chuẩn bị tốt trong công việc.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here