Mẫu quyết định bổ nhiệm sử dụng cho nhiều chức vị

0
1354
Mẫu quyết định bổ nhiệm

Bạn đang có nhu cầu tìm hiểu về mẫu quyết định bổ nhiệm. Khi công ty bổ nhiệm hay  đề cử một cá nhân vào vị trí mới thì công ty sẽ phải có quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ. Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ thường sử dụng khi quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, quyết định bổ nhiệm phó giám đốc,… Vậy mẫu quyết định bổ nhiệm cho nhiều chức vị có nội dung như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau.

Mẫu quyết định bổ nhiệm sử dụng cho nhiều chức vị

CÔNG TY …………….

—————

Số: …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm 
(1)……………………

————————–

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (2) CÔNG TY ……………
– Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ Điều lệ Công ty …………..…………………….……………………;
– Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
– Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông/Bà…………………………,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Bổ nhiệm chức danh (3) ………………………………..…… đối với:
Ông/Bà: ……………………………………… Giới tính: ………………………..
Sinh ngày: …………………………………… Dân tộc: ………………………
Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ………………………..
Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (4): .…………………………………………
Nơi ở hiện tại (5): ………………………………………………………………..
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ (6)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Mẫu quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Ông/Bà…….;
– Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan (7);
– Lưu:……

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

XEM THÊM: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Hướng dẫn soạn quyết định bổ nhiệm

(1) Căn cứ vào yêu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, mẫu quyết định bổ nhiệm này được soạn ra với mục đích bổ nhiệm chức danh nào?
Ví dụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc,Trưởng phòng, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, …
(2) Căn cứ vào quy định của pháp luật về doanh nghiệp, nêu chính xác cơ quan và cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm.
Ví dụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, …
(3) Chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định bổ nhiệm này.
Ví dụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng…
(4) Ghi chính xác địa chỉ theo sổ hộ khẩu của người bổ nhiệm.
(5) Ghi cụ thể số nhà, phố, phường/xã/thị trấn, quận/huyện và tỉnh/thành phố.
(6) Căn cứ vào chức danh được bổ nhiệm, mỗi chức danh sẽ có quyền, nghĩa vụ khác nhau.
(7) Liệt kê đầy đủ các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định này.

Tóm lại vấn đề

Công ty thường hay sử dụng mẫu quyết định bổ nhiệm này để đề cử một cá nhân vào vị trí mới. Với những nội dung mà chúng tôi chia sẻ ở trên. Sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn về nội dung này.

5/5 - (100 bình chọn)