Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất

0
3269
Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Bạn muốn tìm mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất? Dưới đây là mẫu quyết định đã được JES cập nhật trực tiếp từ Sở Tư Pháp TPHCM với những quy định, điều khoản, chính sách bổ sung mới nhất phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết “Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất ” dưới đây.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc được sử dụng phổ biến nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN…..
Số: ../20…/QĐ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

……….., ngày.. tháng ..năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
__________________

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY…..
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty……………..;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………;
Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;
Điều 1: Nay bổ nhiệm:
Họ và tên: ……………………………………… Giới tính:………………………………..
Sinh ngày:……………………Dân tộc:…….…………..…Quốc tịch:……………….
CMTNN/Hộ chiếu số: …………..…do công an……….cấp ngày: …………..
Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………
Giữ chức vụ: Giám đốc
Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

 • Người đại diện chính theo pháp luật của Công ty………………………………………
 • Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

 • Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;
 • Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên;
 • Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên/hội đồng quản trị;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Quyết định tất cả mọi vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;
 • Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

 • Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra
 • Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên chấp thuận;
 • Đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này;
 • Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty và chủ nợ biết;

Điều 3: Ông ……. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định bổ nhiệm giám đốc này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận
– Như Điều 3
– Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

XEM THÊM: Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Tóm lại vấn đề “Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất”

Trên đây là quyết định bổ nhiệm giám đốc được nhiều công ty, doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất hiện nay. Nội dung của mẫu văn bản này được biên soạn theo mẫu của Sở Tư Pháp TPHCM. Hi vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin thực sự hữu ích

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here