Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất

0
3066
Quyết định bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm giám đốc là một trong những mẫu văn bản quan trọng đối với doanh nghiệp. Chính vì vậy mà nội dung trong mẫu quyết định cần đúng với những quy định của pháp luật. Chúng tôi đã cập nhật nội dung mới nhất trong bài viết “Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất” dưới đây.

Trường hợp nào cần đến quyết định bổ nhiệm giám đốc?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm giám đốc như:

 • Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty (khoản 2 Điều 56 và khoản 1 Điều 157);
 • Giám đốc/ Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (khoản 2 Điều 64);
 • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên (khoản 1 Điều 82);

Quyết định bổ nhiệm giám đốc theo mẫu mới nhất

CÔNG TY TNHH……                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
————-                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                                                                              Số …… /QĐ – BONHIEM

                                                       ………….., ngày      tháng     năm  2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

__

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty 

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty 

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………………………………

CMND số ……………………………………………………………………………….

Nơi cấp: ………………………………..Ngày cấp: ……………………………..….

Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………..

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà …………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm giám đốc này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                          T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                                                      Chủ tịch

                                                          NGUYỄN VĂN A
XEM THÊM: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất 2020

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc theo mẫu mới nhất

CÔNG TY …………….

—————

Số: …….- QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Địa danh, ngày ……tháng ……. năm …….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….
– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………….……………………;
– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………………………;
– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………………………
CMND/ Thẻ căn cước công dân số ………………………………………………………………..
Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………………
Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………………………….
Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

 • Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.
 • Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.
 • Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV
Chủ tịch HĐQT/HĐTV

Cách viết quyết định bổ nhiệm

 • Bạn cần tham khảo những bản quyết định mẫu có sẵn
 • Cần soạn thảo những điều khỏan trách nhiệm mà một giám đốc/phó giám đốc cần có trách nhiệm đối với doanh nghiệp và nhân viên của công ty
 • Cần tìm hiểu chính xác họ tên, năm sinh, quê quán và vị trí phòng ban của người được bổ nhiệm
 • Kiểm tra lại nội dung của công ty, thông tin của người được bổ nhiệm, các quy định nhiệm vụ cần phải làm
 • Đề quyết định lên cấp trên có thẩm quyền để phê duyệt, lấy chữ ký và dấu quyết định

XEM THÊM: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới nhất 2020

Tóm lại vấn đề “Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất”

Trên đây là hai mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc. Cũng như cách viết quyết định như thế nào là chuẩn nhất đã được chúng tôi cập nhật ở trên. Hi vọng bài viết này đã cung cấp những thông tin cần thiết mà bạn đang tìm kiếm

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here