Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên

0
8998
Quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên

Bạn muốn tìm kiếm mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên? Đây là một trong những mẫu văn bản rất quan trọng. Nên vì để tránh xảy ra những sai sót không đang có, bạn cần phải soạn mẫu quyết định này đúng quy định pháp luật. Bạn hãy cùng tìm hiểu trong bài viết “Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên” dưới đây.

Trong những trường hợp nào cần sử dụng đến quyết định bổ nhiệm?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

 • Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các vị trí thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị (theo khoản 2 Điều 64);
 • Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) từ 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty ( theo khoản 2 Điều 56 và khoản 1 Điều 157);
 • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm vị trí Chủ tịch công ty, kiểm soát viên (theo khoản 1 Điều 82);

Mẫu Quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên mới nhất

CÔNG TY …………….

—————

Số: …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm 
……………………

————————–

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……………

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Điều lệ Công ty …………..…………………….……………………;
 • Xét năng lực, phẩm chất và trình độ của Ông/Bà…………………………,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Bổ nhiệm chức danh  ………………………………..…… đối với:
Ông/Bà: ……………………………………… Giới tính: ………………………..
Sinh ngày: …………………………………… Dân tộc: …………………………
Số chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân: ………………………..
Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .…………………………………………
Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………..
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Ông/Bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Ông/Bà…….;
– Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;
– Lưu:……

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

XEM THÊM: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc mới nhất 2020
Quyết định bổ nhiệm chủ tịch

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH

CÔNG TY CỔ PHẦN…..
Số: ../20…/QĐ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

……, ngày tháng năm 20..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

CÔNG TY  ………………………….
– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức Công ty TNHH ………………………………;
– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ………………………………..;
– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay bổ nhiệm:
Họ và tên: ………………………….………..Giới tính:………………………..
Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND/Hộ chiếu số: ………do công an…………………. cấp ngày:………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.………………………………………………………..……..
Chỗ ở hiện tại:.…………………………………………………………………………………….……
Giữ chức vụ: Giám đốc
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

 • Là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Tổ chức điều hành tất cả hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;
 •  Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;
 • Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;
 • Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

 • Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;
 • Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;
 • Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết;

Điều 3: Ông ……………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận
– Như Điều 3
Lưu văn phòng
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

XEM THÊM: Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng mới nhất

Tóm lại vấn đề “Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên”

Trên đây là mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên được nhiều doanh nghiệp sử dụng phổ biến nhất. Hi vọng bạn đã tìm được những câu trả lời hữu ích trong bài viết này.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here