Mẫu phiếu chi – Mẫu số 02-TT được cập nhật mới nhất

0
1831
Mẫu phiếu chi

Tương tự như Mẫu phiếu thu, Mẫu phiếu chi cũng được các nhân viên kế toán sử dụng thường xuyên trong công việc hàng ngày, giúp ghi chép lại mọi chi tiêu cũng như phát sinh nghiệp vụ của doanh nghiệp. Vậy mẫu phiếu chi gồm những mẫu nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau đây:

Mẫu phiếu chi là gì?
Mẫu phiếu chi được kế toán lập nhằm xác định các khoản tiền mặt và ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để ghi sổ quỷ, thủ quỹ, xuất quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác, Phiếu chi là chứng từ được lập bởi kế toán khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.

Mẫu phiếu chi – Mẫu số 02-TT được cập nhật mới nhất

Mẫu phiếu chi 02-TT ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:……………….
Địa chỉ:………………

Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

 
                                                   MẪU PHIẾU CHI                 Quyển số: ………………..
                                               Ngày….tháng….năm…..    Số: ………………………….
Họ và tên người nhận tiền:………………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
Lý do chi:…………………………………………………………………………………………………..
Số tiền:………………………………….(Viết bằng chữ):……………………………………………..
Kèm theo …………………………………………………………………………….. Chứng từ gốc.
                                                                             Ngày ……tháng ……năm ….

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người nhận tiền
          (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :………………………………………………………………….

Mẫu phiếu chi số 02 – TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ……………………….
Địa chỉ: ………………………
Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

MẪU PHIẾU CHI
Ngày….tháng….năm…..
Quyển số: ………………..
Số: ………………………….
Nợ: …………………………
Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền: …………………………………………………………………………….
Lý do chi: ………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….
Số tiền:……………………………….. (Viết bằng chữ): ……………………………………………..
Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc: ……………………..
ngày…tháng…năm…

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………..
+ Tỷ giá ngoại tệ:…………………………………………………………………………………………
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi 02-TT Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ………………………….

Địa chỉ: …………………………

Mẫu số 02 – TT
(Ban hành theo Thông tư số:200/2014/TT-BTC
ngày24/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm …….

Quyển số:………………
Số:……………………….
Nợ:………………………
Có:……………………….

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

Lý do nộp:………………………………………………………………………………………………….

Số tiền:……………………………………………..(Viết bằng chữ):………………………………….

Kèm theo:………………………………………………………………………………..Chứng từ gốc.

                                                                                  ….ngày…tháng…năm…

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………………………………………….

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………………………….

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

ĐƠN VỊ: ………………….
ĐỊA CHỈ:………………..

Mẫu số: 02-TT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014-BTC ngày 24/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI

Ngày…tháng…năm…

Quyển số:………Số:……….
Nợ:…………………………………………………………………………………………………………..
Có:………………………………………………………………………………………………………….
Họ, tên người nhận tiền: ………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
Lý do chi:…………………………………………………………………………………………………..
Số tiền: …………………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………….
Kèm theo: …………………………………………………………………………….. chứng từ gốc.
                                                                                          Ngày…tháng…năm …
Giám đốc                            Kế toán trưởng              Thủ quỹ              Người lập phiếu Người nhận tiền
(Ký, họ tên, đóng dấu)         ( Ký, họ tên)                    (Ký, họ tên)            (Ký, họ tên)          (Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………………………

  • Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):………………………………………………………………..
  • Số tiền quy đổi:………………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Một số mẫu phiếu chi khác

Mẫu Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

ĐƠN VỊ: ………………….
Mã QHNS:………………..

Mẫu số: C41-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm …….

                                                       Quyển số:………………

                                                         Số:……………………….

                                                          Nợ:………………………

                                                           Có:……………………….
Họ tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
Nội dung:…………………………………………………………………………………………………..
Số tiền:………………………………………………………………………………………..(loại tiền)
(Viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………..
Kèm theo:………………………………………………………………………………………………….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số:…………………………………………………………………………
– Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………

Mẫu Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

ĐƠN VỊ:…………………..
Mã QHNS:…………………

Mẫu số: C41-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm …….

                                                        Quyển số:………………

                                                          Số:……………………….

                                                         Nợ:………………………

                                                          Có:……………………….
Họ tên người nộp tiền: ………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
Nội dung:…………………………………………………………………………………………………
Số tiền:………………………………………………………………………………………..(loại tiền).
(Viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………..
Kèm theo: ………………………………………………………………………………………………..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: ……………………………………………………………………….
– Bằng chữ:………………………………………………………………………………………………..

Mẫu Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Đơn vị:…………………
Mã QHNS:…………….

Mu số: C41-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày…tháng …năm…

Quyển số:………………

Số:……………………….

Nợ:………………………

Có:……………………….
Họ và tên người nhận tiền:………………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
Nội dung:…………………………………………………………………………………………………..
Số tiền: …………………………………………………………………………………………(loại tiền)
(viết bằng chữ):……………………………………………………………………………………………
Kèm theo:…………………………………………………………………………………………………..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, họ tên, đóng dấu)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: ………………….
– Bằng số:……………………………………………………..
– Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………
                                                                                      Ngày ...tháng…năm ...

THỦ QUỸ 
(Ký, họ tên)
NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, họ tên)
  •  Tỷ giá ngoại tệ:……………………………………………………………………………………….
  •  Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………….

XEM THÊM: Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Kết luận

Với những mẫu phiếu chi trên đây, chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm được mẫu phù hợp với bạn nhất. Giúp cho công việc của bạn trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.

5/5 - (100 bình chọn)