Mẫu MQĐ12 – Quyết định tạm giữ tang vật theo thủ tục hành chính

0
961
Mẫu MQĐ12

Mẫu MQĐ12 là mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây, để hiểu rõ hơn về mẫu MQĐ12.

Mẫu MQĐ12 theo đúng quy định của pháp luật

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………../QĐ-TTTVPT ………..………., ngày  tháng  năm …..

QUYẾT ĐỊNH
Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận……………………………………..
Căn cứ vào Điều 26, khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật và phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số ………/QĐ-TGTVPTGPCC ngày …./…./…… của………………………………………………………………………………………………;
Căn cứ vào kết quả thông báo trên …………………………………………………… và niêm yết công khai tại……………………………………………………….. từ ngày …../…../…… đến ngày …../…../……;
Căn cứ Quyết định về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số ………./QĐ-GQXP ngày …../…../…… (nếu có),
Tôi: …………, cấp bậc: …………..,chức vụ: …………., đơn vị: ………………..

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, chứng chỉ hành nghề, giấy phép số ………./QĐ-TGTVPTGPCC ngày ……/……/……… của………………..
1. Việc tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính được lập thành biên bản kèm theo Quyết định Mẫu MQĐ12 này.
2. Lý do tịch thu: ………………………………………………………………………………………………….
3. Tài liệu kèm theo: …………………………………………..…………………………………………………
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được gửi cho …………………………………….. để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: Hồ sơ.
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(10)
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cbậc, họ tên)

Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Theo quy định vào Điều 81 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì thủ tục quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được quy định cụ thể như sau:
1. Khi tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt cần lập biên bản. Trong biên bản phải ghi rõ tên, chủng loại, số lượng, số đăng ký (nếu có), tình trạng, chất lượng của vật,  hàng hoá, tiền, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và cần có chữ ký của người bị xử phạt, người tiến hành tịch thu hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt, cũng như người chứng kiến. Trường hợp người bị xử phạt hoặc có thể đại diện tổ chức bị xử phạt vắng mặt thì cần có hai người chứng kiến. Đối với tang vật và phương tiện vi phạm hành chính cần được niêm phong thì cần niêm phong ngay trước mặt người bị xử phạt và đại diện tổ chức bị xử phạt hoặc người chứng kiến. Việc niêm phong phải được ghi nhận vào biên bản về Mẫu MQĐ12.
Đối với tang vật và phương tiện vi phạm hành chính đang bị tạm giữ, cũng như người có thẩm quyền xử phạt thấy tình trạng tang vật và phương tiện có thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm giữ thì cần lập biên bản về những thay đổi này; biên bản phải có chữ ký của người lập biên bản và người có trách nhiệm tạm giữ, cũng như người chứng kiến.
2. Tang vật và phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu phải được quản lý, đồng thời bảo quản theo quy định của Chính phủ.
Mẫu MQĐ 12 đúng quy định

Mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính trên tàu bay

MQĐ 12

……..1………
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————
Số: ……./QĐ-TGN
No.: ……./QD-TGN
……2, ngày … tháng … năm …….
…….,date…..month….year

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Tạm giữ người theo thủ tục hành chính trên tàu bay3
On holding of persons in temporary custody in aircraft
Căn cứ vào Điều 122 và Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Pursuant to Article 122 and Article 123 of the Law on Handling of the Administrative Violations dated June 20th 2012;
Căn cứ vào Văn bản giao quyền số …./……. ngày … tháng … năm …… (nếu có);
Pursuant to the Decision No:…dated… on Delegation of right to handle administrative violation;
Tôi: ……………………………………..Chức vụ: ………………… Đơn vị: ………………….
I am: ……………………………………Position: ……….………..Organization:………………

QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDE:
Điều 1. Tạm giữ người theo đúng thủ tục hành chính đối với:
Article 1. To temporarily hold a person according to administrative procedures to
Ông (Bà)/Mr(Mrs):……………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: ……………… Quốc tịch/Nationality: …………….
Nghề nghiệp/Occupation:………………………………………………………………………..
Địa chỉ/Address:……………………………………………………………………………………
Giấy CMND hoặc hộ chiếu số/ID card or passport:………………………………………….
Cấp ngày/Date of issue: ………………………. Nơi cấp/Place of issue: …………………………
Do Ông/Bà đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính/Because Mr(Mrs)… has committed an administrative violation4………………………………………………………
quy định tại điểm… khoản… Điều /As stipulated in… Sub- paragraph… Paragraph… Article…
Tình trạng của người bị tạm giữ/Status of the person temporarily held in airplane5:..
Địa điểm tạm giữ/Place of temporary holding6…………..
Thời gian tạm giữ là …. giờ …. phút, kể từ … giờ … phút ngày … tháng … năm … đến … giờ … phút ngày … tháng … năm ….
Time for temporary holding is …hours…minutes, from …hour…minute date … month … year… to … hour … minute date … month … year …
Việc tạm giữ được thông báo cho/The temporary holding is informed to: …
Điều 2. Mẫu MQĐ12 có hiệu lực kể từ ngày ký và được giao cho:
Article 2. This Decision shall take effect from the date of signature and is sent to
1. Ông/Bà7 ………………………………………………………………… để chấp hành.
Mr/Mrs/Organization ……………………………………………… for the implementation
Ông/Bà bị tạm giữ có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
Mr/Mrs/Organization … reserves the right to appeal, claim against this Decision in accordance with the stipulations of the law.
2.8………….. để tổ chức thực hiện Mẫu MQĐ12.
… for the implementation

Nơi nhận:(Copied to):
– Như Điều 2 (As mentioned in Article 2);
– Lưu Hồ sơ (Filing)
NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Person issuing the Decision)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
(Signature, full name, title)

1 Ghi tên cơ quan dựa theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức văn bản, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Organization ‘s name according to Circular 01/2011/TT-BNV dated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.
2 Ghi địa danh dựa theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Location name according to Circular 01/2011/TT-BNVdated January 19th 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of.
3 Việc tạm giữ người theo đúng thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong trường hợp cần ngăn chặn và đình chỉ ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác / The holding of persons in temporary custody according to administrative procedures shall be applied only in case of necessity to promptly prevent or stop acts of disturbing public order and inflicting injury on others.
XEM THÊM: Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ đúng quy định nhất
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Mẫu MQĐ12 là mẫu quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Hy vọng với những chia sẻ trên đây, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về mẫu quyết định này.

5/5 - (100 bình chọn)