Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô, xe máy đúng quy định pháp luật

0
3736
Hợp đồng mua bán xe

Hợp đồng mua bán xe chính là một loại hợp đồng mua bán tài sản. Giữa hai bên sẽ thỏa thuận để chuyển quyền sở hữu tài sản từ bên bán qua bên mua. Đồng thời bên mua sẽ trả một khoản tiền tương ứng lại cho bên bán. Mẫu hợp đồng này mang đầy đủ những đặc điểm của hợp đồng mua bán tài sản. Trong bài viết “Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô, xe máy đúng quy định pháp luật” dưới đây liệt kê đầy đủ những hợp đồng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Hợp đồng mua bán xe dùng chung cho mọi trường hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—***—-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
Số: …../…../HĐ

BÊN BÁN (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN A):
Ông (Bà):………………………………………………………………………Sinh ngày:………………….
Chứng minh nhân dân số:………….…..cấp ngày………..……tại………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ………….………………………………………………………………………………………………………………….
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông:……………………………………………………………………………Sinh ngày:………………….
Chứng minh nhân dân số:………….…..cấp ngày………..……tại………………………………………
Hộ khẩu thường trú: …………..………………………………………………………………………………………………………………….
Cùng vợ là Bà:……………………………………………………..…………Sinh ngày:………………….
Chứng minh nhân dân số:………….…..cấp ngày………..……tại………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ………….………………………………………………………………………………………………………………….
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ: …………………….………………………………………Sinh ngày:…………………
Chứng minh nhân dân số:………….…..cấp ngày………..……tại……………………………………….
Hộ khẩu thường trú: …………..………………………………………………………………………………………………………………….
Các thành viên của hộ gia đình:
Họ và tên: ……………………………………………………………………Sinh ngày:………………….
Chứng minh nhân dân số:………….…..cấp ngày………..……tại………………………………………
Hộ khẩu thường trú: ………….………………………………………………………………………………………………………………….
3. Chủ thể là tổ chức:
Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………..……………………
Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………
Quyết định thành lập số:……………………………………………..….ngày…. tháng …. năm ………
do ………………………………………………………………………….cấp.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………………….ngày…. tháng …. năm ……….
do ………………………………………………………………………….cấp.
Số Fax: …………………………………………..Số điện thoại:……………………………..…………….
Họ và tên người đại diện: : ……………………………………………… Sinh ngày: : ………………….
Chức vụ: : ………………………………………………………………………..……………………………
Chứng minh nhân dân số: : ………………cấp ngày: ……………tại: …………………………………..
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……………………………….…………
ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.
BÊN MUA (sau đây gọi là Bên B):
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1: XE MUA BÁN
1. Đặc điểm xe:
a) Biển số: .……………………………………………………………….;
b) Nhãn hiệu: ……………………………………………………………..;
c) Dung tích xi lanh: .……………………………………………………..;
d) Loại xe: ………………………………………………………………..;
e) Màu sơn: .………………………………………………………………;
f) Số máy: .……………………………………………………………….;
g) Số khung: ………………………………………………………………;
h) Các đặc điểm khác: ………………………………………….… (nếu có).
2. Giấy đăng ký xe số: ……………..… do ……………………. cấp ngày …………………………….
ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: …………………………………………………………
(bằng chữ .………………………………………………………….……………………………)
2. Phương thức thanh toán: ……………………………………………………………………
3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
ĐIỀU 3: THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE
Do các bên thỏa thuận: ……………………………………………………..
ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN
1. Bên ………….. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền
2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;
ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC
Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng mua bán xe này do Bên ……………chịu trách nhiệm nộp.
ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:

 • Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 • Việc giao kết Hợp đồng mua bán xe này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 • Các cam đoan khác …

2. Bên B cam đoan:
a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
e) Các cam đoan khác…
ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;
3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày: ………………………………………….

Bên A                                                                         Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                            (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
Xem thêm: Thủ tục sang tên xe cập nhật mới nhất 

Mẫu hợp đồng mua bán xe

Những mẫu hợp đồng mua bán xe thông dụng

Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô (ô tô cũ) giữa hai bên theo mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

Hôm nay, ngày……tháng……năm……, tại…………..
Chúng tôi gồm :
Bên bán (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông: ……………………………………………………………….Sinh năm:………………….
CMND/CCCD số:……………….. do Công an…………………cấp ngày…………………….
Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………..
Bà:……………………………………………………………………Sinh năm:………………….
CMND/CCCD số:…………………………do Công an…………………cấp ngày……………..
Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………..
Bên mua (Sau đây gọi tắt là Bên B)
Ông:………………………………………………………..Sinh năm:…………………..
CMND/CCCD số:………………………………….do Công an………………….cấp ngày………..
Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………
Hai bên đồng ý thực hiện Hợp đồng mua bán xe với các thỏa thuận sau:
ĐIỀU 1 XE Ô TÔ MUA BÁN
Bên A là chủ sử hữu chiếc xe ô tô mang biển số……………….theo giấy đăng ký ô tô số……………do Phòng cảnh sát giao thông Công an…………….cấp ngày……………đăng ký lần đầu ngày………………được mang tên…………………….tại địa chỉ:……………………………

 • Nhãn hiệu:…………………….
 • Số loại:…………………….
 • Loại xe:…………………….
 • Màu sơn:…………………….
 • Số của khung:…………………….
 • Số máy:…………………….
 • Bao nhiêu chỗ ngồi:…………………….
 • Đăng ký xe có giá trị đến ngày:…………………….

ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Giá mua bán chiếc xe nêu trên tại điều một của Hợp đồng mua bán xe được thỏa thuận là:…………………….VNĐ (Bằng chữ:…………………….)
Phương thức thanh toán: …………………….
Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
ĐIỀU 3 PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN XE
Việc giao nhận tiền, giao nhận xe và các giấy tờ liên quan do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
ĐIỀU 4 QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN
Bên B có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.
Quyền sở hữu đối với xe nêu tại Điều 1 đã được chuyển cho bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe.
ĐIỀU 5 VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ
Thuế, phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng mua bán xe này do Bên B chịu trách nhiệm nộp.
ĐIỀU 6 PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 7 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:

 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này
 • Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
 • Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bên B cam đoan:

 • Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng mua bán xe này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
 • Những thông tin về nhân thân về quan hệ hôn nhân mà Bên B cung cấp ghi trong hợp đồng là đúng sự thật;

3. Hai bên cam đoan:

 • Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết hợp đồng này;

ĐIỀU 8 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký vào Hợp đồng này.
 • Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
 • Hai bên đã tự đọc nguyên văn, đầy đủ các trang của bản Hợp đồng mua bán xe này và không yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt bất cứ thông tin gì trong bản hợp đồng này và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này;

BÊN BÁN                                                                                  BÊN MUA

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)
Xem thêm: Thủ tục sang tên xe cũ cùng tỉnh, khác tỉnh

Hợp đồng mua bán xe ô tô

Hợp đồng mua bán xe máy cập nhật mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY

Biển kiểm soát:……………………………………..
Hôm nay, ngày …….. tháng …..năm ………… tại số nhà…………………………………….. chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN:
…………………………………….. sinh năm:…………………………………….. CMND số:……………………………………..do Công an……………………………………..cấp ngày……………………………………..
và …………………………………….., sinh năm:…………………………………….. CMND số:…………………………………….. Công an……………………………………..cấp ngày……………………………………..,
Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………….
BÊN MUA:
……………………………………..Lộ sinh năm:…………………………………….. CMND số:…………………………………….. do Công an…………………………………….. cấp ngày…………………………………….. có hộ khẩu thường trú tại:……………………………………..
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng mua bán xe này để thực hiện việc mua bán xe máy, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:
ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN
Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy nhãn hiệu: …………………………………….., loại xe:…………………………………….., màu sơn: …………………………………….. số máy:…………………………………….. số khung:…………………………………….., biển số đăng ký:……………………………………..theo “Đăng ký xe” số……………………………………..do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an…………………………………….. cấp ngày……………………………………..
ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN
2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: ……………………và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.
2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vào biên bàn bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào Hợp đồng mua bán xe này.
2.3. Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.
ĐIỀU 3: CAM ĐOAN
3.1. Bên bán cam đoan:
Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.
3.2. Bên mua cam đoan:
Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.
ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng mua bán xe này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN BÁN (BÊN A)                                                      BÊN MUA (BÊN B)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hợp đồng thuê xe máy

Một số lưu ý khi điền mẫu hợp đồng mua bán xe

 • Thông tin có trong phụ lục hợp đồng phải được điền chính xác và đầy đủ.
 • Những thỏa thuận có trong phụ lục hợp đồng không được vi phạm những điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội
 • Trong văn bản thỏa thuận hợp đồng mua bán xe, người soạn phải trình bày rõ được các thỏa thuận cũng như chi tiết về giá cả, phương thức thanh toán, thời gian giao nhận xe,….

XEM THÊM: Mẫu biên bản bàn giao tài sản chuẩn năm 2020

Tóm lại vấn đề

Trên đây là ba loại hợp đồng mua bán xe được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nếu bạn đang cần tìm mẫu hợp đồng mua bán xe thì bạn có thể sử dụng một trong ba mẫu được liệt kê. Những quy định, lưu ý bạn cần biết để có thể soạn được mẫu hợp đồng đúng quy định cũng được đề cập ở trên.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here