Mẫu hợp đồng mua bán phế liệu, hợp đồng nguyên tắc mới nhất

0
1896
Mẫu hợp đồng mua bán phế liệu
Mẫu hợp đồng mua bán phế liệu theo quy định

Bạn đang tìm hiểu về mẫu hợp đồng mua bán phế liệu được pháp luật quy định mới nhất hiện nay. Bởi, với những đơn hàng mua bán phế liệu số lượng lớn thì thương nhân cần phải kí kết hợp đồng rõ ràng để tránh tranh chấp về sau. Hợp đồng được biết đến là căn cứ pháp lý rõ ràng và an toàn nhất cho mọi hoạt động mua bán, kinh doanh của các thương nhân. Bài viết dưới đây, JES xin gửi đến bạn đọc về hợp đồng thu mua phế liệu và các mẫu hợp đồng có liên quan.

1. Mẫu hợp đồng thu mua phế liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

——————-

HỢP ĐỒNG THU MUA PHẾ LIỆU

Số: …../HDHTKD
Căn cứ Bộ Luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của hai bên.
Chúng tôi gồm có:
1. Công ty TNHH ………………………………………………………………(gọi tắt là Bên A)
Trụ sở: …………………………………………………………………………………………….
GCNĐKKD số: ……….do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư …….. cấp ngày: ……..;
Số tài khoản:………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………….
Người đại diện:……………………………………………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………….…………………
2. Công ty cổ phần ………………………………………………………..(gọi tắt là Bên B)
Trụ sở: ……………………………………………………………………………………….…………
GCNĐKKD số: ……… do Phòng ĐKKD – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh ……..  cấp ngày: …
Số tài khoản: …….. tại Ngân hàng …………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………………………… Fax: ……..………………
Người đại diện: ………………………………………………………………………….……………
Chức vụ:  ………………………………………………………………………….……………………
Được ủy quyền theo Giấy ủy quyền số:………….………………………………………
Cùng thỏa thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh này với các điều khoản sau đây:

Điều 1. Mục tiêu và phạm vi  hợp tác kinh doanh

Bên A và Bên B nhất trí cùng nhau hợp tác …………………………………………………

Điều 2. Thời hạn hợp đồng.

Thời hạn hợp tác là ……… năm bắt đầu từ ngày … tháng …. năm …. đến hết ngày … tháng … năm …… Thời hạn trên có thể được kéo dài do hai bên thỏa thuận.

Điều 3. Các nguyên tắc tài chính

Hai bên phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc tài chính kế toán. Theo quy định của pháp luật về kế toán nhà nước. Mọi khoản thu chi về hoạt động kinh doanh cần được ghi chép rõ ràng và xác thực.

Điều 4. Điều khoản chung

1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự quản lý của Pháp luật Việt Nam.
2. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.
3. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau về tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh đều bí mật. Mọi sửa đổi, bổ sung cần phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục hợp đồng là phần không tách rời của hợp đồng.
4. Mọi tranh chấp, phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết qua thương lượng, hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết ở tòa án có thẩm quyền.

Điều 5. Hiệu lực Hợp đồng

1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng được quy định tại Điều 2. Hợp đồng mua bán phế liệu này hoặc các trường hợp khác được pháp luật quy định. Khi hết Hợp đồng, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng.
2. Hợp đồng này gồm 02 (hai) bản bằng tiếng Việt. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 Đại diện bên A   

               (Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng thu mua phế liệu mới nhất
Mẫu hợp đồng thu mua phế liệu mới nhất

2. Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
Số:………../HĐPL/2019
Căn cứ Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc Hội khóa 11 thông qua vào ngày 14/06/2005 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2006;
Căn cứ Luật Thương Mại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được Quốc Hội khóa 11 thông qua vào ngày 30/06/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006;
Căn cứ vào Luật Đấu thầu số 61/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ nhu cầu, khả năng, thỏa thuận của hai bên.
Hôm nay, ngày… Tháng… năm 20…, chúng tôi gồm:
BÊN MUA (BÊN A): CÔNG TY……………………………………………………….………….…………
Đại diện: Ông: …………………………………….Chức vụ:……………………..………………….……
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….…
Điện thoại: …………………………………………………………………………………………….………………
STK …………………………………………………………………………………………….…………………
Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………………………………….…………
Mã số thuế: …………………………………………………………………………….…………….………………
BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY…………………………………………………………………………….…
Đại diện: Ông: …………………………………….Chức vụ:…………………………………….………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….………….
Điện thoại: …………………………………….…………………………………………………….………….……
STK ……………………………………………………………………………………….………….…..…………
Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………………………….…………………
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………….………….…
Hai bên cùng thống nhất thỏa thuận ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu với những điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

1.1 Bên A đồng ý mua và bên B đồng ý bán phế liệu công nghiệp (Chi tiết như báo giá đính kèm).

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

2.1 Giá phế liệu

STT TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
1
2
3
4
5

2.2 Phương thức thanh toán

 • Giá trị phế liệu sẽ được thanh toán theo Biên bản giao nhận chi tiết giữa hai bên.
 • Bên A sẽ thanh toán toàn bộ số tiền được ghi trong biên bản giao nhận bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản bên B. Sau khi bên B nhận đủ tiền trong tài khoản thì xe hàng mới được ra khỏi Nhà máy.

Điều 3: Phương thức giao hàng

Địa điểm giao hàng: ………………………………………………………………….………………………………………….
Thời gian giao hàng: ……………………………………………………………………………….……………………………
Chi phí vận chuyển, bốc xếp do bên A chịu.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của hai bên

4.1 BÊN A

 • Tự bốc xếp hàng hóa
 • Nhận đúng, đủ khối lượng chủng loại hàng hóa.
 • Thanh toán đúng hạn cho bên B.
 • Tự chịu trách nhiệm đối với hàng hóa sau khi nhận.
 • Tự chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh môi trường.
 • Bên A có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng này, sau khi hoàn tất đủ các thủ tục thanh toán công nợ và hàng hóa, phạt vi phạm hợp đồng giữa hai bên.

4.2 BÊN B

 • Bên B sẽ xuất hóa đơn GTGT cho bên A.
 • Bên B có trách nhiệm cử người giám sát, quản lý quá trình thu mua phế liệu.
 • Bên B sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bên A bốc xếp hàng hóa nhanh chóng, dễ dàng.
 • Bên B chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa đúng danh mục và thời hạn thỏa thuận.
 • Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên A vi phạm bất kỳ điều khoản nào được ghi trong hợp đồng này sau khi hoàn tất đủ các thủ tục công nợ, phạt vi phạm hợp đồng giữa hai bên.

Điều 5: Điều khoản chống hối lộ

Bên A và Bên B đề cao uy tín của mình thông qua việc giữ đạo đức kinh doanh, trung thực và minh bạch về vấn đề tài chính. Hai bên nhận thức được rằng việc hối lộ là không được phép xảy ra dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Việc dùng hối lộ hoặc dung túng các hành vi hối lộ sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của cả hai bên.
Bên A và Bên B cùng cam kết như sau:

 • Hoạt động kinh doanh trung thực, minh bạch và công bằng.
 • Không thực hiện hoặc đưa hối lộ, dù gián tiếp hay trực tiếp để đạt được lợi thế kinh doanh.
 • Không nhận hối lộ, dù gián tiếp hay trực tiếp, để tạo ra lợi thế kinh doanh. Hợp đồng này, được thống nhất xây dựng dựa trên các điều khoản chống hối lộ được nêu rõ ở trên.

Nghiêm cấm một trong hai bên thực hiện các hành vi sau:

 • Hối lộ, hứa hẹn cho quà và hậu mãi cho nhân viên của các bên nhằm che giấu hành vi sai phạm hoặc thực hiện hành vi với mục đích tư lợi cá nhân liên quan đến việc thực hiện hợp đồng
 • Không thông báo kịp thời cho bên kia mọi biểu hiện liên quan đến hối lộ của bên đó trong quá trình đàm phán, ký kết cũng như thực hiện hợp đồng này.
 • Các bên phải chịu mọi tổn thất có liên quan đến hợp đồng, đồng thời có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại nếu vi phạm về các điều khoản chống hối lộ.

Điều 6: Thỏa thuận bảo mật thông tin

Trong suốt thời gian thực hiện và sau khi chấm dứt hoặc hợp đồng hết hiệu lực, một trong hai bên phải giữ bí mật thông tin của bên còn lại tuyệt đối. Và phải thực hiện các biện pháp bảo vệ các thông tin mật khỏi bị công khai.

Điều 7: Điều khoản bất khả kháng

Mọi tình huống, trường hợp vượt quá khả năng chống chế hợp lý của bất kỳ bên nào như: thiên tai, bãi công, chiến tranh, hỏa hoạn, bạo loạn,… xảy ra sau khi hợp đồng có hiệu lực sẽ được coi là bất khả kháng.
Trong trường hợp xảy ra bất khả kháng cũng như hậu quả xảy ra có thể liên quan về việc thực hiện chậm trễ hợp đồng này. Do đó, phải gia hạn thực hiện hợp đồng trong khoảng thời gian nhất định trong vòng 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày xuất hiện nguyên nhân gây chậm trễ. Hai bên được quyền thông báo bằng văn bản chính thức về sự chậm trễ hay hủy bỏ của Hợp đồng mà không chịu bất cứ khoản bồi thường nào.

Điều 8. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực trong vòng ….. ngày kể từ ngày ……./2019 đến ……/2019.
Hợp đồng sẽ được chấm dứt và tự thanh lý sau khi hai bên hoàn thành đầy đủ các thủ tục quyết toán hàng hóa, công nợ và phạt vi phạm hợp đồng giữa hai bên.

Điều 9: Điều khoản chung

Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản được ghi trong hợp đồng. Bất cứ sự thay đổi nào trong hợp đồng cũng được lập thành văn bản và phải được hai bên chấp nhận.
Trong quá trình thực hiện nếu có bất kỳ vướng mắc nào thì các bên sẽ tiến hành bàn bạc trên tinh thần hợp tác cùng có lợi. Trường hợp có tranh chấp thì hai bên thống nhất sẽ phân xử tại ……….. Mọi phán quyết của toà án là bắt buộc thực hiện đối với hai bên. Chi phí cho việc phân xử ở Toà án do bên có lỗi chịu trách nhiệm.
Hợp đồng này được lập thành 4 bản bằng tiếng Việt và có giá trị như nhau, Bên A giữ 2 bản, Bên B giữ 2 bản, có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.

                 Đại diện bên A   

               (Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu
Mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán phế liệu chuẩn nhất

3. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thu mua phế liệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHẾ LIỆU
Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ……/……../……ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ……… và
Công ty……………………………………………………………………………………….
Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….., chúng tôi gồm:
BÊN A …………………………………………………………………………………………………………..
CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………
Đại diện bởi ông: …………………………………………………………………………………………..
Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại: …………………………………………………….. Fax: …………………………………
MST: …………………………………………………………………….(Sau đây gọi tắt là Bên A)
BÊN B ……………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….
Đại diện bởi ông: ……………………………………………………………………………………………
Chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại: ……………………………………………………. Fax: …………………………………..
MST : …………………………………………………………………………………….(Sau đây gọi tắt là bên B).
Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………… số: ……/……../….ký ngày …./…../…….. với nội dung sau:
ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../…. ký ngày …./…../…….
ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:
Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

 • Giá trị hợp đồng trước thuế:……………………………………………………………………………..
 • Thuế VAT:…………………………………………………………………………………………………………
 • Giá trị hợp đồng sau thuế:………………………………………………………………………………..

Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ……………..
ĐIỀU 3:
Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B được quy định tại Điều 2 của Biên bản này.
Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/……….ký ngày …./…../…….. giữa Công ty ………… và Công ty ………..
Biên bản thanh lý này được lập thành 2 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

                 Đại diện bên A   

               (Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thu mua phế liệu
Biên bản thanh lý hợp đồng thu mua phế liệu

XEM THÊM: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn
Với những chia sẻ về hợp đồng mua bán phế liệu, hợp đồng nguyên tắc, biên bản thanh lý hợp đồng trên đây, hy vọng bạn đọc đã hiểu hơn về nội dung này.

5/5 - (2 bình chọn)