Mẫu hợp đồng giảng dạy dành cho giáo viên, giảng viên mới nhất

0
1852
Hợp đồng giảng dạy

Mẫu hợp đồng giảng dạy là mẫu hợp đồng được ký kết giữa ban giám hiệu nhà trường với giáo viên tham gia giảng dạy. Mẫu hợp đồng này cần nêu đầy đủ nội dung thông tin lý lịch, cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai. Nhằm đảm bảo tính đúng đắn theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng giảng dạy dành cho giảng viên hay dùng nhất

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ….
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH-SĐH
—————–

Số: ……/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

………, ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ………. Tại: ………………………………………..
BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……………………. ……………………………………………….
Địa chỉ: …………………………….. ……………………………………………………………..
Điện thoại: …………….. ………….. Fax: ……………………….. ……………………………
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….
Ông/Bà: ……………….. …………. Sinh năm: …………………. …………….. đại diện.
Chức vụ: …………………………………………… ……………………………………………
BÊN B: Ông/Bà (Học hàm, học vị) ………….. ……………………………………………….
Sinh năm: …………………………………… ……………………………………………………
Đơn vị công tác: …………………………………… ……………………………………………
Điện thoại: ………………………………………… …………………………………………….
Số CMND: …………………………………………….. ………………………………………..
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….
Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………..
Cùng thỏa thuận, thực hiện các điều khoản sau:

Điều 1. Bên B đồng ý giảng dạy cho bên A theo các nội dung, yêu cầu:

1. Tên học phần: …………………………………………………………………………………
Thời gian dạy: Từ ……/……./……. đến ……/……./…….. Địa điểm: ……….. ………..
Số tiết LT: …… Số tiết TH: ……. Lớp dạy: ……. ……………….. Sĩ số …….. ………….
2. Tên học phần: ……………………………………….. ……………………………………….
Thời gian dạy: Từ ……/……./……. đến ……/……./…….. Địa điểm: ……….. ………….
Số tiết LT: ………. Số tiết TH: ……. Lớp dạy: ………… …………… Sĩ số ………. ……..
3. Tên học phần: ………………………… ……………………………………………………..
Thời gian dạy: Từ ……/……./……. đến ……/……./…….. Địa điểm: ……… …………..
Số tiết LT: ………. Số tiết TH: ……. Lớp dạy:…….. ……….. Sĩ số ………. ……………..
4. Tổng số tiết lý thuyết và thực hành đã quy đổi (nếu có) …….. Tổng sĩ số: ……….

Điều 2. Trách nhiệm của mỗi bên

1. Trách nhiệm của bên B

 • Giảng dạy đúng đề cương chi tiết học phần. Trong buổi đầu lên lớp cần phải cung cấp cho sinh viên tên tài liệu tham khảo của học phần. Quản lý lớp học theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và những quy định liên quan của Trường Đại học ………
 • Sau khi kết thúc giảng dạy nộp cho Bộ môn quản lý học phần về Danh sách sinh viên có điểm kiểm tra và được dự thi kết thúc học phần theo đúng quy chế, 5 đề thi kết thúc học phần (kèm theo thang điểm và đáp án) ghi rõ thời gian làm bài và điều kiện làm bài.
 • Nhận bài chấm thi tại Bộ môn, nộp điểm thi và bài thi kèm đề thi, đáp án cho Bộ môn sau 5 ngày từ khi nhận bài thi (nếu được yêu cầu chấm bài thi).
 • Có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.

2. Trách nhiệm của bên A
a) Trưởng Bộ môn quản lý môn học có trách nhiệm cung cấp bên B đề cương chi tiết môn học/học phần, cũng như lịch trình giảng dạy…
b) Thanh toán cho bên B những khoản phụ cấp sau:
Phụ cấp giảng dạy, chấm bài:
+ Tổng số tiết :……………. ………… x ….. ……… /tiết =…………… …………………
+ Chấm bài:…………………… ………. x ………. …… /bài =……………. ……………..
Phụ cấp đi lại: Từ: ……………………….. đến:………………. =…………………………….

 • Chi phí đi lại 2 đầu ga:…………………….. ……………….. =……………. …………..
 • Phụ cấp ăn, ở trong thời gian giảng dạy:
 • Phụ cấp ăn: ……………….. …………. đ/ngày x …. ……..ngày =………….. ………..
 • Phụ cấp ở: …………………. …………. đ/ngày x ……. …….ngày =……….. …………

Tổng cộng số tiền phải thanh toán là: Bằng số: …………………. ………………………..
(Bằng chữ: ……………………………………. ………………………………………………)

Điều 3: Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng

 1. Trường hợp Bên A đơn phương thực hiện chấm dứt hợp đồng giảng dạy trước thời hạn;
 2. Trường hợp Bên B đơn phương thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều 4: Bồi thường thiệt hại

Khi hai bên không thực hiện hay thực hiện không đúng nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng để gây ra hậu quả thì phải bồi thường.. ..khoản tiền tương ứng với thiệt hại xảy ra.

Điều 5: Cam kết thực hiện

Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã ký kết.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn phát sinh mỗi bên có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng bàn bạc để thực hiện tốt Hợp đồng. Bên nào vi phạm điều khoản đã ký kết phải chịu trách nhiệm trước nhà trường, đồng thời xử lý theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế.
Hợp đồng giảng dạy này lập thành 3 bản (mỗi bên 1 bản và phòng Kế hoạch-Tài chính 01 bản).

GIÁM HIỆU DUYỆT

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

__________________________________________________________________

PHẦN NGHIỆM THU THANH LÝ VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm … Tại Phòng Đào tạo ĐH-SĐH, Trường ĐH ……..
Đại diện bên A: Ông/Bà ………………………….. Trưởng phòng Đào tạo ĐH-SĐH.
Đại diện bên B: Ông/Bà …………………………………………………………………………
Đã nghiệm thu thanh lý Hợp đồng ký ngày ….. tháng ……. năm ……., trên cơ sở những nội dung sau:

 1. Thực hiện thời gian và kế hoạch giảng dạy:
 2. Đảm bảo về nội dung theo hợp đồng giảng dạy:
 3. Thực hiện những quy định quản lý lớp học:
 4. Thực hiện đúng quy chế kiểm tra đánh giá:

(Các nội dung từ 1-4: Trưởng Bộ môn quản lý môn học đánh giá và ký xác nhận dưới đây)
Kết luận: ………………………………. ……………………………………………………….
Số tiền được thanh toán: ……….. …….. Đã ứng: …………. …….. Còn lại:…… ……

PHÒNG KH-TC

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng giảng dạy

Mẫu hợp đồng giảng dạy cập nhật mới

BỘ …………………………….
TRƯỜNG ……………………
Số: /HĐGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      
……………, ngày …. tháng …. năm 201…

HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của Trường …………………………… …………………..
Căn cứ vào khả năng chuyên môn của giảng viên: …………………… …………………
Hôm nay ngày …. tháng …. năm 201…, tại Trường ……………, chúng tôi gồm:
Bên A: TRƯỜNG …………………………………………………………………………………
Ông:……………………………………… Chức vụ:……………………………………………
Người được ủy quyền theo quyết định số ……….ngày ………tháng ………..năm …….. của Hiệu Trưởng Trường ……………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………………………………………………………………………….
Bên B: Ông (Bà):……………………………Học hàm, học vị:……………………………….
Đơn vị công tác:…………………………….. Điện thoại liên lạc:…………………………….
Số CMND:………………………….. Ngày cấp:………………..Nơi cấp:……………………..
Mã số thuế cá nhân:……………………………..Tại Cục thuế:……………………………..
Số tài khoản:…………………………….. Tại chi nhánh ngân hàng:………………………..
Sau khi bàn bạc, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng giảng dạy với những điều khoản sau đây:

Điều 1: Bên A giao cho bên B thực hiện giảng dạy

STT Học phần Số tiết Lớp Sĩ số Hệ số 
lớp đông
Số tiết đã quy đổi Đơn giá
(đồng/tiết chuẩn)
Thành tiền (đồng)
1
2
3
4
Tổng cộng:
Số tiền bằng chữ: ……………..

Thời gian giảng dạy: dựa theo thời khóa biểu của Phòng Quản lý Đào tạo.
Địa điểm dạy: Trường …………………………

Điều 2: Nghĩa vụ và quyền hạn của các bên B

2.1. Nghĩa vụ:

 1. Thực hiện đầy đủ Quy chế đào tạo, Quy chế giảng dạy, kỷ luật do Bộ và Trường ban hành.
 2. Giảng dạy đúng đề cương và đúng tiến độ đã ghi trong lịch trình giảng dạy, không tự ý cắt xén lịch giảng dạy. Trường hợp giảng dạy thực hành, cần phải thực hiện đúng nội dung, số giờ, tiến độ đã được quy định. Lên xuống lớp đúng giờ, đủ số tiết quy định.
 3. Sử dụng đề cương môn học, giáo trình của Trường đã được Tổ bộ môn hoặc là Hội đồng khoa học thông qua, nếu có. Nếu không có giáo trình của Trường, giảng viên cần phải có bài giảng để cung cấp cho sinh viên – học sinh trước khi lên lớp.
 4. Chịu trách nhiệm về nội dung giảng dạy môn học trước Nhà trường, cũng như pháp luật, nhất là các môn chính trị, nhân văn, xã hội.
 5. Giảng viên cần sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực và hạn chế tối đa phương pháp thuyết giảng.
 6. Theo dõi tình hình học tập của sinh viên, cùng Nhà trường giáo dục đạo đức, cũng như tác phong cho sinh viên. Lập danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần, điểm giữa kỳ gửi cho Khoa trước 2 tuần kết thúc học phần.
 7. Giảng viên có trách nhiệm ra đề kiểm tra, và trả cho điểm đánh giá bộ phận theo đúng Quy chế đào tạo của trình độ đào tạo, hệ đào tạo tương ứng. Việc lựa chọn những hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần được thống nhất trong Bộ môn và Khoa, được Hiệu trưởng phê duyệt. (Riêng đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp thì theo Quy chế đào tạo TCCN của Bộ).
 8. Trách nhiệm ra đề thi kết thúc học phần:
 • Đối với môn thi tự luận: hai tuần trước khi kết thúc học phần hoặc khi kết thúc môn học, cần nộp cho Khoa 2 đề thi (đã đánh máy) đáp án và thang điểm, có niêm phong bảo mật. Nếu đề được chọn để thi, giảng viên sẽ có nhiệm vụ giải đáp những vấn đề liên quan đến đề thi mà sinh viên chưa rõ.
 • Đối với môn thi được chỉ định là môn thi trắc nghiệm: Giảng viên có trách nhiệm soạn, nộp bộ đề thi trắc nghiệm theo quy định của Trường.
 • Đối với môn thi vấn đáp: Giảng viên có trách nhiệm soạn câu hỏi thi, thực hiện hỏi thi vấn đáp theo quy định của Trường.

9. Trong vòng 1 tuần sau khi nhận bài thi, giảng viên cần phải hoàn thành việc chấm bài thi và nộp bảng điểm cho Khoa.
10. Nếu vì lý do đặc biệt không thể lên lớp được, phải báo cho Khoa (Phòng Đào tạo) ít nhất là 2 ngày trước khi có giờ dạy để Khoa (Phòng Đào tạo) bố trí giảng viên khác dạy thay hoặc để có kế hoạch dạy bù. Nếu nghỉ dạy từ 3 buổi trở lên (dù có lý do chính đáng) hoặc là nghỉ dạy 1 buổi không báo trước, Trường sẽ bố trí giảng viên khác thay thế. Những vấn đề phát sinh do sự cố này, giảng viên sẽ phải tự chịu trách nhiệm.
11. Nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của Nhà nước.
12. Trường hợp không dạy đủ số tiết đã được thanh toán trước đó thì bên B phải hoàn trả cho bên A số tiền đã nhận thừa (căn cứ trên nhật ký giảng dạy, báo cáo của Ban Thanh tra).
2.2 Quyền lợi
Được nhận tiền giảng dạy theo đúng số tiết giảng thực tế.
Được cung cấp tư liệu, thông tin và những thiết bị cần thiết trong khả năng hiện có của bên A để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền hạn của bên A

a) Nghĩa vụ:
Đáp ứng các điều kiện cần thiết để bên B thực hiện việc giảng dạy đạt hiệu quả cao.
Thanh toán cho bên B đầy đủ, kịp thời sau khi bên B đã thực hiện xong nghĩa vụ.
b) Quyền hạn:
Phân công bên B giảng dạy theo tiến độ kế hoạch chung.
Kiểm tra về việc thực hiện nghĩa vụ của bên B.

Điều 4: Điều khoản thi hành

 1. Nếu một trong hai bên không thực hiện đủ những điều đã ký kết thì có thể cùng nhau bàn bạc và trao đổi để tìm biện pháp khắc phục; hoặc thanh lý hợp đồng, nếu xét thấy việc tiếp tục hợp đồng giảng dạy sẽ ảnh hưởng không tốt đến chất lượng đào tạo.
 2. Hợp đồng này được lập thành 3 bản và có giá trị từ ngày ký, bên A giữ 2 bản, bên B giữ 01 bản./.
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo thông phổ thông mới
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Hợp đồng giảng dạy được lập ra nhằm mục đích ký kết giữa ban giám hiệu nhà trường và giáo viên hay giảng viên. Hy vọng với bài chia sẻ này mang đến cho bạn đọc nguồn thông tin có giá trị.

5/5 - (100 bình chọn)