Mẫu giấy vay tiền cập nhật nội dung theo quy định mới

0
1576
Mẫu giấy vay tiền

Bạn đang tìm hiểu về mẫu giấy vay tiền. Giấy vay tiền hiện nay được nhiều người sử dụng trong mục đích cho vay tài sản. Nhằm đảm bảo được thực hiện đúng theo trình tự thủ tục pháp luật quy định. Đồng thời bảo vệ được cả quyền lợi giữa bên vay và bên cho vay. Vậy mẫu giấy vay tiền gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu bài viết này.

Mẫu giấy vay tiền được cập nhật mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

GIẤY VAY TIỀN
Hôm nay, ngày … tháng … năm …. tại……………………….. chúng tôi gồm:
BÊN CHO VAY: (gọi tắt là Bên A)
Ông: ……………………………………………Sinh năm: …………………………………………….
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………. cấp ngày …………………..
Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………
Bà: ………………………………………………Sinh năm: ……………………………………………
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………… cấp ngày ………………..
Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………..
BÊN VAY: (gọi tắt là Bên B):
Ông/bà: ………………………………………….Sinh năm: ………………………………………….
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do ………………….. cấp ngày …………………..
Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………
Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng nhau ký Giấy vay tiền với các điều khoản sau:
Điều 1: Số tiền cho vay
Bên A đồng ý cho bên B vay và Bên B cũng đồng ý vay của Bên A số tiền: ……………… VNĐ (Bằng chữ: ……………..)
Điều 2: Thời hạn và phương thức cho vay
– Thời hạn cho vay là……………………….kể từ ngày ký hợp đồng.
– Ngay sau khi ký mẫu giấy vay tiền này, Bên A sẽ giao toàn bộ số tiền …. cho Bên B
– Bên A thông báo cho Bên B trước một tháng. Để khi cần Bên B thanh toán số tiền đã vay nêu trên.
Điều 3: Lãi suất cho vay và phương thức trả nợ
– Lãi suất được hai bên thỏa thuận là ……………………….% tính từ ngày nhận tiền vay.
– Khi hạn trả nợ, bên B không trả cho bên A số tiền vay nêu trên thì khoản vay sẽ được tính lãi suất là………………………..
– Thời hạn thanh toán nợ không quá ….ngày nếu không có sự thỏa thuận khác của hai bên.
– Bên B sẽ hoàn trả số tiền đã vay cho Bên A khi đến hết hạn vay. Tiền vay sẽ được Bên B thanh toán trực tiếp cho bên A hoặc thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A đề nghị.
Điều 4: Mục đích vay
Mục đích vay số tiền này là để Bên B sử dụng vào mục đích ……………………….
Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp
Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện mẫu giấy vay tiền này, các bên cùng nhau thỏa thuận giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được, một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Cam kết của các bên
– Hai bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao và nhận tài sản.
– Bên A cam đoan số tiền cho vay là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A.
– Việc cho vay và vay số tiền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc,không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào của bên A.
– Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục đích như đã trình bày.
– Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc lẫn lãi) đúng hạn. Chỉ được ra hạn khi có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu có sau này. Trường hợp trả chậm thì bên B chấp nhận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn…theo quy định pháp luật (nếu có).
– Các bên cam kết thực hiện đúng theo mẫu giấy vay tiền này. Nếu bên nào vi phạm thì sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 7: Điều khoản cuối cùng
– Hai bên đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc ký Giấy vay tiền này.
– Mọi bổ sung, sửa đổi giấy vay tiền chỉ có giá trị pháp lý khi được các bên thoả thuận và xác lập lại bằng văn bản.
– Hai bên đã tự đọc lại giấy vay tiền, hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy vay tiền. Ký tên, điểm chỉ vào Giấy vay tiền này.
– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký. Mẫu giấy vay tiền được lập thành … (…) bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho mỗi bên …(…) bản để thực hiện.

BÊN CHO VAY

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN VAY

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 
Mẫu giấy vay tiền

Mẫu giấy vay tiền cá nhân đơn giản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——-

HỢP ĐỒNG CHO CÁ NHÂN VAY TIỀN
Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…, tại địa chỉ…………………………………………………..
Chúng tôi gồm có:
Bên A: Ông/Bà…………………………………Giới tính:…………………………………………….
Sinh ngày:……/……/……Dân tộc:…Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:…..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………………………
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….
Bên B: (bên vay)
Ông/Bà………………………………… Giới tính:…………………………………………………….
Sinh ngày:…/…../… Dân tộc:……… Quốc tịch: ……………………………………………………….
Số CMND:………………Cấp ngày:……../……./……..tại:……………………………………………..
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………….
Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………
Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký mẫu giấy vay tiền với các điều khoản sau:
1. Ông/Bà……… đồng ý cho Ông/bà……… vay số tiền là: ……… VNĐ (bằng chữ: ….);
2. Mục đích vay tiền là:……………………………………………………………………
3. Tài sản thế chấp là:……………………………………………………………………
4. Thời hạn vay là từ ngày……..tháng……năm…….đến ngày…….tháng……năm………
5. Phương thức cho vay: ……………………………………………………………………
6. Mức lãi suất theo thỏa thuận của các bên dựa trên quy định của pháp luật Việt Nam tại thời điểm cho vay.
7. Kể từ thời điểm Bên B ký vào giấy vay tiền. Bên B đã xác nhận nhận đủ số tiền do Bên A chuyển giao.
8. Hai bên cam kết ký mẫu giấy vay tiền trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn,  không bị lừa dối, có bất kỳ ép buộc nào.
9. Hợp đồng này có hiệu kể từ ngày ký và được lập thành 2 (hai) bản, mỗi bên giữ 1 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
               ĐẠI DIỆN BÊN A                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

NGƯỜI LÀM CHỨNG
Tôi tên là:…………CMTND số:…………..…Cấp ngày: …./…../…… Tại:……………Xác nhận sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thực.
                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)
XEM THÊM: Hợp đồng vay tiền theo mẫu giữa các bên cập nhật mới nhất

Kết luận

Với mẫu giấy vay tiền mà chúng tôi chia sẻ ở trên. Bạn đọc có thể tham khảo để có thêm nguồn tư liệu cho riêng mình. Biết được những quy định, điều khoản cần có trong giấy vay tiền. Nhằm bảo vệ được quyền lợi của mình trong các giao dịch vay tiền.

5/5 - (100 bình chọn)