Mẫu đơn xin vào đảng mới nhất

0
2276
Đươn xin vào đảng

Tại đất nước ta, Chính quyền dưới sự lãnh đạo của một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam, việc vào Đảng chưa bao giờ thôi là niềm tự hào của con dân người Việt. Những cá nhân thường tự được chính quyền địa phương xét duyệt thông qua quá trình rèn luyện và cố gắng. Nhưng có một thủ tục cần có để có cơ sở xét duyệt đó là ” Đơn xin vào đảng“.
Hãy cùng JES xem qua các cách soạn thảo đơn xin vào đảng sao cho thật ý nghĩa nhé.

Mẫu K1-KNĐ: Đơn xin kết nạp vào Đảng mới nhất:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: Chi uỷ:……………………………………………………………………………………
Chi uỷ:………………………………………………………………………………………………..
Tôi là:………………………………………. sinh ngày………..tháng……….năm…………….
Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………….
Quê quán:…………………………………………………………………………………………….
Dân tộc:…………………………………………………. Tôn giáo………………………………..
Trình độ học vấn:……………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………………………………..
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày……..tháng…….năm……….tại………..
Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày…….tháng………năm………..tại chi bộ…………..
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:
– Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.
– Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
– Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.
– Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.
– Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.
– Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.
Nay tôi viết đơn này kính gửi chi ủy………………………Đảng ủy xã ……………….Xét cho tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:
– Tuyệt đối trung thành với mục đích, lí tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
– Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lức công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định.

……………….., ngày……….tháng…………năm 20………..
              NGƯỜI LÀM ĐƠN
              (Ký và ghi rõ họ và  tên)
 
>>> Xem thêm: Giấy giới thiệu người vào Đảng theo mẫu cập nhật mới nhất
Đơn xin vào đảng

Mẫu 2 – Tham khảo đơn xin vào đảng mới nhất :

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:………………………………………………………………………………………….

Đảng uỷ:……………………………………………………………………………………………………

Tôi là:……………………………………………………sinh ngày……….tháng………năm…………

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………………………………….. Tôn giáo………………………….

Trình độ học vấn:………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………………………………………….

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày…….tháng……..năm…….tại……………….

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày…….tháng……….năm………tại chi bộ………………..
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:
– Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.
– Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
– Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
– Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.
– Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.
– Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.
– Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Tự ý thức là một cán bộ công chức luôn luôn phấn đấu, rèn luyện xây dựng cho bản thân một động cơ đúng đắn, một mục đích là góp công sức vào mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc.
Với nguyện vọng là được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới. Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong đúng mực, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành mọi nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước.
* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:
1. Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
2. Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết.
3. Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn.

4. Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

……………, ngày…..tháng………năm 20…………………
                   NGƯỜI LÀM ĐƠN
              (Ký và ghi rõ họ và tên)
 

Hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng

Các thủ tục kết nạp người vào Đảng đã được quy định rõ tại Điều 4 Điều lệ Đảng.
Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã hướng dẫn một số thủ tục hoặc công việc cụ thể như sau:

  • Người vào Đảng phải làm đơn xin vào Đảng (Mẫu 1- KNĐ: Tham khảo mẫu trên)
  • Người vào Đảng phải khai trung thực lý lịch của mình và lý lịch đó phải được đảng uỷ cơ sở thẩm tra kỹ (Mẫu 2)
  • Đảng viên chính thức giới thiệu người vào Đảng (Mẫu 3)
  • Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở giới thiệu đoàn viên thanh niên vào Đảng (Mẫu 4)
  • Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng (Mẫu 5)
  • Nghị quyết của chi bộ xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ (Mẫu 6)
  • Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở đảng đề nghị kết nạp đảng viên (Mẫu 7)
  •  Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên (Mẫu 8b)

Sau khi vào Đảng, Đảng viên sẽ thực hiện viết bản kiểm điểm hàng năm.
Mời các bạn xem thêm một số thông tin hữu ích:
Nhiệm vụ của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Cách viết mẫu biên bản tường trình sự việc chuẩn nhất 2020

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here