Mẫu c1-02/ns – giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

0
2640
Mẫu C1-02/NS

Mẫu C1-02/NS là mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo Thông tư 84/2016/TT-BTC được sử dụng khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu rõ hơn về mẫu giấy này.

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất

Không ghi vào
khu vực này
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt □ Chuyển khoản □
Loại tiền: VND □ USD □
Khác: …………..
Mẫu số 02
Ký hiệu: C1-02/NSMã hiệu: …………..Số: ……………….

Số tham chiếu: ……………………………………………………………………………………
Người nộp thuế: ………………………..Mã số thuế:…………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
Quận/Huyện: …………………………..Tỉnh, TP:………………………………………………
Người nộp thay: ………………………………………………………………………………….
Địa chỉ: Quận/Huyện: Tỉnh, TP:
Đề nghị NH/KBNN: trích TK số: …………………hoặc là thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □
vào tài khoản của KBNN:…………………. Tỉnh, TP:…………………………………….
Mở tại NH ủy nhiệm thu:………………………………………………………………………
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □ Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thầm quyền khác □
Tên cơ quan quản lý thu:

Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH phối hợp thu/KBNN ghi
STT Số tờ khai/
Số quyết định / Số thông báo/Mã định danh hồ sơ (ID)
Kỳ thuế/
Ngày quyết định/ Ngày thông báo
Nội dung các khoản nộp NSNN Số
nguyên
tệ
Số tiền VND
chương

NDKT
(TM)

ĐBHC
 1
 2
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ :……………………………………………………………………..

PHẤN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
Mã CQ thu: …………………………. Nợ TK: ……………………………….
Có TK: ………………………………
NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…
NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày tháng năm……
Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
(ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu C1- 02/NS theo Thông tư số 119

Mẫu số: C1- 02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014
của Bộ Tài Chính)
Mã hiệu: ………………
Số: …………………….

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt O Chuyển khoản O
Người nộp thuế: …………………………………………Mã số thuế:………………………..
Địa chỉ:…………………….Quận/Huyện: ……………………..Tỉnh, TP:…………………….
Người nộp thay: …………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
Quận/Huyện: …………………………………………Tỉnh, TP:……………………………….
Đề nghị NH (KBNN): ……………………………………Trích TK số:………………………….
(hoặc) thu ngoại tệ tiền mặt để:
Nộp vào NSNN TK tạm thu(1) TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)
Tại KBNN: ……………………………………………..tỉnh, TP:……………………………….
Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:…………………………………………………………………….
Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

 • Kiểm toán NN Thanh tra TC
 • Thanh tra CP CQ có thẩm quyền khác

Tên cơ quan quản lý thu:………………………………………………………………………..
Tờ khai HQ số(1):…………………. ngày:…………… Loại hình XNK(1):……………….

Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN(*) Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(**)
STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Số tiền Mã NDKT Mã chương
 1
 2
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
Mã CQ thu:………….. Nợ TK:………………..
Mã ĐBHC: …………. Có TK:………………..
Mã nguồn NSNN:……
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
Ngày …. tháng …. năm…………
Người nộp tiền Kế toán trưởng(5) Thủ trưởng(5)
NGÂN HÀNG (KBNN)
Ngày….tháng….năm……..
Kế toán Kế toán trưởng

Ghi chú:
1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM mà chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu: NNT cần ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và trừ “phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)”.
Lưu ý:

 • Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp những khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;
 • Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào các tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.
 • Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp dựa theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;
 • Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp ngân sách vào Mẫu C1-02/NS.

Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

 • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước từ tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;
 • Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;
 • Nộp thuế TNDN từ việc chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014
 • Nộp thuế TNDN từ các sản xuất kinh doanh quý 1/2014
 • Nộp thuế TNDN từ các hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014
 • ………………

Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

 • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước dựa theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định> theo Mẫu C1-02/NS.
 • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết dựa theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>.

Trường hợp cơ quan thuế, hay cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số và ngày của Bảng kê biên lai thu;
Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, ngày, số của Bảng kê thu tiền phạt.

 • Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp những tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

 • NHTM in Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước từ hệ thống, ký tên và đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

Lưu ý: NHTM căn cứ theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin có trên Bảng kê nộp thuế do NNT lập để xác định mã Chương, cũng như mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương và mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)” nhằm chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, mà không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.
XEM THÊM: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định Thông tư 200
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Mẫu c1-02/ns là một trong những mẫu giấy cá nhân hay chủ doanh nghiệp sử dụng khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Hy vọng bài viết này, sẽ đem đến cho bạn đọc nguồn thông tin hữu ích.

5/5 - (100 bình chọn)