Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc

0
6763
Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc là mẫu biên bản lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu khối lượng công việc đã hoàn thành. Mẫu biên bản nêu rõ hạng mục công trình, thời gian, nội dung nghiệm thu, thành phần nghiệm thu, … Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu rõ hơn về nội dung này.

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
Công trình: ……………………………………………………………………………………….
Gói thầu: …………………………………………………………………………………………..
Số Biên bản nghiệm thu: ……………………………………………………………………….
Ngày nghiệm thu: …………………………………………………………………………………
Khối lượng thực hiện: từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng….năm….
I. CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU:
1. Đại diện …………………………………………………………………………………………
(hoặc Nhà thầu Tư vấn giám sát)
Ông: ……………………………….. Chức vụ: …………………………………………………
Ông: ……………………………….. Chức vụ: …………………………………………………
Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………….
2. Đại diện nhà thầu thi công: …………………………………… (Ghi tên nhà thầu)
Ông: ……………………………………. Chức vụ: …………………………………………….
Ông: ……………………………………. Chức vụ: ……………………………………………..
II. CÁC BÊN THỐNG NHẤT NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH NHƯ SAU:

STT HẠNG MỤC
CÔNG VIỆC
Đơn
vị
tính
KHỐI LƯỢNG Ghi chú
Trúng thầu Đã điều chỉnh
bổ sung
Đã nghiệm thu các đợt trước Nghiệm thu đợt này
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 …
 …
 …

Khối lượng hoàn thành đạt chất lượng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, những quy chuẩn, quy phạm áp dụng và đề nghị thanh toán.

BAN QUẢN LÝ ĐT VÀ XDTL 10
(Hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)
NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ghi tên Nhà thầu thi công)
CÁN BỘ GS
(Ký, ghi rõ họ tên)
P. GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)
CÁN BỘ KT
(Ký, ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách ghi Biên bản: Cột (2) chỉ ghi dựa theo danh mục khối lượng được tiến hành nghiệm thu trong đợt.
XEM THÊM: Biên bản nghiệm thu công trình cập nhật mới theo quy định
Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ: ………………………..
Công trình: …………………………………………………………………………………………
Hạng mục: ………………………………………………………………………………………….
1. Đối tượng nghiệm thu: ……………(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)………………
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)……………………………
Ông: …………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………
Đại diện Nhà thầu thi công: ……………………………(Ghi tên nhà thầu)………………..
Ông: …………………………………… Chức vụ: ……………………………………………..
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu:….giờ ….. ngày….tháng….năm….
Kết thúc:…..giờ ….. ngày…..tháng….năm…..
Tại công trình: ……………………………………………………………………………………
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

  • Phiếu yêu cầu về nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và các thay đổi thiết kế được phê duyệt: Bản vẽ số: (Ghi rõ tên và số các bản vẽ thiết kế)
  • Tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng được áp dụng:(Ghi rõ các tiêu chuẩn, cũng như quy phạm áp dụng)
  • Các kết quả kiểm tra và thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)
  • Nhật ký thi công, giám sát và những văn bản khác có liên

Về chất lượng công việc xây dựng:
(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hay không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn cũng như quy phạm áp dụng hay không)
Các ý kiến khác nếu có:………………………………………………………………………..
5. Kết luận:
(Cần ghi rõ chấp nhận hay không được chấp nhận biên bản nghiệm thu khối lượng công việc để cho triển khai những công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ các sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa và hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).
CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG                      KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

Cách viết biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Các mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc hiện nay đều được thực hiện theo một quy định chung. Và tất cả các mẫu biên bản nghiệm thu dù là được sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều cần phải tuân thủ theo bố cục đã được quy định như sau:

  • Tên của công ty thực hiện nghiệm thu và số của mẫu văn bản nghiệm thu được thể hiện ở phía góc trên cùng bên trái của biểu mẫu văn bản.
  • Các nội dung nghiệm thu cần được thể hiện theo một trình tự nhất định: số thứ tự tài sản cần được thực hiện sửa chữa và tên của loại máy móc tài sản cần được sửa chữa, bộ phận được sử dụng tài sản được sửa chữa và nội dung thực hiện sửa chữa các loại máy móc, cũng như tài sản cũng như kết quả đạt được sau sửa chữa.
  • Chữ ký xác nhận về việc thực hiện nghiệm thu của những bên có liên quan và chức trách.

XEM THÊM: Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng chuẩn
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Với những chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc.

5/5 - (100 bình chọn)