Mẫu biên bản kiểm tra dùng chung cho nhiều trường hợp

0
11747
Mẫu biên bản kiểm tra

Biên bản kiểm tra là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra thiết bị, kiểm tra lớp học, hiện trạng rừng,…. Vậy những nội dung cần có trong biên bản là gì. Hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài viết “Mẫu biên bản kiểm tra dùng chung cho nhiều trường hợp” dưới đây

Biên bản kiểm tra cập nhật nội dung mới nhất

 Đơn vị……………….

BAN KIỂM TRA
—————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

THEO QUYẾT ĐỊNH Số: …….. ……….., ngày…tháng…năm….

BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC …………………..
Vào lúc……giờ….ngày……tháng……năm…, tại ………………Ban kiểm tra thành lập theo Quyết định số…….QĐ ngày ……. của……………….. về việc kiểm tra công tác …………………………. tại ………………………
I. Đại diện Ban kiểm tra:
– Ông (bà) ……………………………………………….. chức vụ ………………………..
– Ông (bà) ……………………………………………….. chức vụ ………………………..
– Ông (bà) ……………………………………………….. chức vụ ………………………..
II. Đại diện bộ phận được kiểm tra:
– Ông (bà) ……………………………………………….. chức vụ ………………………..
– Ông (bà) ……………………………………………….. chức vụ ………………………..
III. Nội dung kiểm tra:
………………………………………………………………………………………………………
IV. Kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………
V. Ý kiến của bộ phận được kiểm tra:
………………………………………………………………………………………………………
Biên bản kết thúc vào lúc ……… giờ ………. ngày …………………………
Biên bản kiểm tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận;
Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nau, mỗi bên giữ một bản./.

Đại diện Ban kiểm tra
 
Đại diện bộ phận được KT
 
Người ghi biên bản
 

Biên bản kiểm tra mới nhất

Các biên bản kiểm tra thông dụng

Mẫu biên bản kiểm tra, xác minh số 04/BB – TT

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN THANH TRA
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC MINH

V/v……………………………………1
Căn cứ Quyết định số………../QĐ-BHXH ngày ……/……/……… của …………về việc………………
Vào hồi ……. giờ ……. ngày ……/……/……… tại ……………………………; Đoàn thanh tra/kiểm tra đã tiến hành làm việc để kiểm tra, xác minh về việc ……………………..
I. Thành phần gồm có:
1. Đại diện Đoàn thanh tra:
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………..
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………..
2. Đại diện………………………………..:
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………..
– Ông (bà)……………………………………………………………… chức vụ:………………………..
II. Nội dung kiểm tra, xác minh
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Buổi làm việc kết thúc vào hồi …… giờ …. ngày ……/……/………
Biên bản kiểm tra đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành…..bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

………………….
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA/KT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản kiểm tra hệ thống điện

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ KIỂM TRA
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……../BB-KTSDĐ

BIÊN BẢN KIỂM TRA SỬ DỤNG ĐIỆN
Vào hồi….h… ngày………tháng ………năm ……. tại …………………………………………..
I. THÀNH PHẦN
1. Đoàn kiểm tra:
1.1………………………………………………………….. Chức vụ: …………………………….
Số thẻ KTVĐL: ………………………………………………………………………………………
1.2 …………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………..
1.3 …………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………..
2. Bên được kiểm tra:
Họ và tên: ……………………………………………… Giới tính: ……………………………
Ngày, tháng, năm sinh:…./…./…………………………… Quốc tịch: …………………………..
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………..
Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:………………………………; ngày cấp:…./…./………; nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………….
Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………….
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………
Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày cấp:…./…./……………………………; nơi cấp: …………………………………………….
Người đại diện theo pháp luật:………………………Giới tính: ………………………………..
Chức danh: …………………………………………………………………………………………
3. Người làm chứng: (nếu có)
3.1…………………………………………………………………………………………………..
3.2…………………………………………………………………………………………………..
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra sử dụng điện tại:
Mã khách hàng ……………………………………………………………………………………
Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………
Điện thoại …………………………………………………………………………………………..
2. Hiện trạng hệ thống đo đếm:
Công tơ loại: ……………….Nước sản xuất ………….No …………………………………….
Dòng điện:……………….Điện áp:………………..TU…………… TI ………………………….
Hệ số nhân ………………………………………………………………………………………….
Chỉ số công tơ tại thời điểm kiểm tra: …………………………………………………………….
3. Hiện trạng lúc kiểm tra:
…………………………………………………………………………………………………………
4. Phụ lục kèm theo biên bản kiểm tra sử dụng điện (gồm sơ đồ đấu dây, sơ đồ vi phạm, bảng kê công suất thiết bị điện…): (nếu có)
………………………………………………………………………………………………………….
III. KẾT LUẬN KIỂM TRA
………………………………………………………………………………………………………..
Trong quá trình kiểm tra, hộ sử dụng điện hoặc người làm chứng luôn có mặt tại hiện trường và chứng kiến toàn bộ quá trình kiểm tra. Những người tham gia kiểm tra không xâm phạm hoặc làm hư hại đến tài sản của bên sử dụng điện.
Biên bản kết thúc vào……h……..ngày…….tháng…….năm……………………………………
Biên bản được đọc lại cho những người có mặt cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây.
Biên bản kiểm tra này lập thành 03 bản; bên được kiểm tra giữ 01 bản để thực hiện theo nội dung biên bản, bên kiểm tra giữ 02 bản.

BÊN ĐƯỢC KIỂM TRA
(ký, ghi rõ họ tên)
 
NGƯỜI LÀM CHỨNG
(nếu có)
(ký, ghi rõ họ tên)
 
KTV ĐIỆN LỰC
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
 

Ý kiến bên sử dụng điện: (nếu có)
………………………………………………………………………………………………………..
XEM THÊM: Mẫu biên bản tường trình sự việc

ĐẢNG ỦY XÃ ……………..
CHI BỘ TRƯỜNG ……………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…………., ngày…tháng…năm…

Biên bản kiểm tra đảng viên
Hôm nay, ngày…tháng…năm… tại trường ……………………. Chi uỷ chi bộ tiến hành hội nghị kiểm tra Đảng viên ………………………….
I. Thành phần:
– Ban chi uỷ chi bộ.
– Đ/c ………………………………………………………………………………………………
II. Tiến trình làm việc:
1. Đ/c ………………………………….. đọc bản tự kiểm điểm đảng viên.
Nêu kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Trình bày vấn đề nộp đảng phí năm ……………
Những hạn chế và tồn tại.
2. Nhận xét của chi bộ đối với cá nhân đ/c
– Ưu điểm:

  • Chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, Chính sách Pháp luật của nhà nước.
  • Có lối sống lành mạnh, trong sáng, giản dị.
  • Giữ vững phẩm chất của người Đảng viên.
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao cho.
  • Thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên ở nơi công tác cũng như ở nơi cư trú.
  • Đóng Đảng phí đầy đủ và đúng thời gian quy định.

– Nhược điểm:
Tinh thần đấu tranh phê và tự phê còn chưa cao, đôi khi còn nể nang trong việc đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực.
Chi bộ xếp loại: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hội nghị kết thúc vào hồi …… giờ cùng ngày.

CHỦ TỌA
 

THƯ KÝ
 

XEM THÊM: Mẫu biên bản làm việc được sử dụng phổ biến nhất hiện nay

Tóm lại vấn đề

Trên đây là các mẫu biên bản kiểm tra được sử dụng nhiều nhất, bạn có thể sử dụng những mẫu này để kiểm tra, xác minh công tác cho nhiều trường hợp khác nhau. Những mẫu biên bản này đều được cập nhật trực tiếp từ biên bản mẫu của Sở Tư Pháp TP.HCM

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here