Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất

0
6399
Bàn giao tài sản

Khi bạn giao bất cứ tài sản gì cho đối tác. Bạn buộc phải làm giấy chuyển giao hoặc là biên bản bàn giao tài sản. Việc này không kém quan trọng và rất cần thiết cho việc đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của đôi bên về sau.
Bàn giao tài sản được hiểu là việc xác nhận chuyển tài sản giữa các bên với nhau như giữa cá nhân, doanh nghiệp… Biên bản bàn giao là một trong giấy tờ quan trọng, thường được sử dụng trong đời sống. Nếu không thiết lập bằng các văn bản rõ ràng, thể hiện rõ nội dung và mục đích của việc chuyển giao tài sản sẽ dẫn đến tranh chấp và giải quyết tranh chấp sau này.
Sau đây văn phòng luật của chúng tôi sẽ gửi tới bạn Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất

MẪU 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày…/…../….., tại……………………………………………………………..
Chúng tôi gồm:
I. Bên giao:
Ông/Bà: ………………………………………………………………………….
Chức danh:………………………………. Bộ phận: ……………………………
II. Bên nhận:
Ông/Bà: ……………………………………………………………………………
Chức danh:………………………………. Bộ phận: ……………………………
III. Nội dung bàn giao
Vì lý do…………….nên bên …………..đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên …………….tại: …………………………………………………………… theo bảng thống kê chi tiết sau:
STT Tên tài sản Đơn vị Số lượng Tình trạng Thành tiền Chữ ký nhận

Bên giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ……………………. số tài sản trên sẽ do bên ………………………chịu trách nhiệm quản lý..
Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản.
Bên giao                                        Bên nhận                              Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)                         (Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, ghi rõ họ tên)
>>>Xem thêm: Mẫu di chúc thừa kế tài sản được sử dụng phổ biến nhất

          MẪU 2

TÊN CƠ QUAN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
…………………                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………                                                 Số: …../BB

         BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

         Giữa…………………..(bên giao) và………………….bên nhận)
Hôm nay, ngày…. tháng ….năm ….. tại ……….đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa ……… (bên giao) và ………..(bên nhận) thực hiện theo ………… của ………ngày …………
I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:
1/ Bên giao:
– Ông: ……………….. Chức vụ: ……………………………………………………………
– Ông: ……………….. Chức vụ: ……………………………………………………………
– Bà:……………………Chức vụ: ……………………………………………………………
2/ Bên nhận:
– Ông: ……………….. Chức vụ: …………………………………………………………….
– Ông: …………………Chức vụ: …………………………………………………………….
– Bà: …………………. Chức vụ: …………………………………………………………….

Chủ tọa: Ông …………………………………………………………………………………
Thư ký: Ông…………………………………………………………………………………..
II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:
Bên ……………….đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên………….. theo biểu thống kê sau:
Bảng thống kê tài sản bàn giao
Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng:
Tổng giá trị: Bằng số ………………………………………………………………………………
Bằng chữ………………………………………………………………………………………………
Kể từ ngày……………………. số tài trên do bên………………….chịu trách nhiệm quản lý.
Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.
>>>Xem thêm: Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định chuẩn năm

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here