Home Chưa phân loại Mao mạch tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Mao mạch tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Mao mạch” có nghĩa là Capillary với phiên âm Anh – Anh /kəˈpɪləri/ và Anh – Mỹ /ˈkæpəleri/

Một số từ liên quan đến “Mao mạch”

  • Artery – /ˈɑːr.tər.i/: Động mạch.
  • Vein – /veɪn/: Tĩnh mạch.
  • Blood Vessel – /blʌd ˈves.əl/: Mạch máu.
  • Microcirculation – /ˌmaɪ.krəʊˌsɜː.kjʊˈleɪ.ʃən/: Tuần hoàn nhỏ.
  • Permeability /ˌpɜː.mi.əˈbɪl.ə.ti/: Sự thẩm thấu.
  • Circulation – /ˌsɜː.kjʊˈleɪ.ʃən/: Sự lưu thông máu trong cơ thể.
  • Endothelium – /ˌen.dəʊˈθiː.li.əm/: Niêm mạc mạch máu.
  • Exchange – /ɪksˈtʃeɪndʒ/: Sự trao đổi.
  • Oxygenation – /ˌɒk.sɪ.dʒəˈneɪ.ʃən/: Quá trình cung cấp oxy cho máu và các tế bào.
  • Pulse – /pʌls/: Nhịp tim.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Mao mạch” và dịch nghĩa

1. Blood is transported from arteries to capillaries, where oxygen and nutrients are exchanged with tissues.

=> Máu được chuyển từ động mạch đến mao mạch, nơi oxy và dưỡng chất được trao đổi với các mô.

2. Capillary walls are thin and permeable, allowing for the efficient exchange of gases and nutrients.

=> Tường mao mạch mỏng và thấm thấu, cho phép trao đổi khí và dưỡng chất hiệu quả.

3. Microscopic capillaries deliver oxygen directly to individual cells in the body.

=> Mao mạch siêu nhỏ cung cấp oxy trực tiếp cho từng tế bào trong cơ thể.

4. Capillary networks are extensive, ensuring that every cell is within reach of a blood supply.

=> Mạng mao mạch rộng lớn, đảm bảo mỗi tế bào đều nằm trong tầm tay của nguồn cung máu.

5. The capillary bed is where the majority of nutrient exchange occurs in tissues.

=> Giường mao mạch là nơi chủ yếu diễn ra quá trình trao đổi dưỡng chất trong các mô.

6. Capillaries play a crucial role in regulating blood flow and pressure throughout the circulatory system.

=> Mao mạch đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lưu lượng máu và áp suất trong hệ thống tuần hoàn.

7. Capillary action allows water to move against gravity in plants.

=> Hiện tượng hấp thụ của mao mạch cho phép nước di chuyển ngược lại trọng lực trong cây.

8. During exercise, capillaries dilate to increase blood flow to active muscles.

=> Trong lúc tập thể dục, mao mạch mở rộng để tăng lưu lượng máu đến cơ bắp đang hoạt động.

9. Capillary fragility can result in easy bruising and bleeding.

=> Sự dễ vỡ của mao mạch có thể dẫn đến việc bầm tím và chảy máu dễ dàng.

10. Capillary density varies in different tissues, depending on their metabolic needs.

=> Mật độ mao mạch thay đổi trong các mô khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu chuyển hóa của chúng.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.