Home Chưa phân loại LIỆU PHÁP TÂM LÝ TIẾNG ANH LÀ GÌ VÀ CÁCH ĐỌC ĐÚNG NHẤT.

LIỆU PHÁP TÂM LÝ TIẾNG ANH LÀ GÌ VÀ CÁCH ĐỌC ĐÚNG NHẤT.

Trong tiếng anh “ Liệu pháp tâm lý” là “psychotherapy”

Liệu pháp tâm lý” là một dạng điều trị tâm lý được thiết kế để giúp những người có vấn đề tâm lý hoặc tâm thần. Nó có thể bao gồm nhiều phương pháp khác nhau dựa trên việc tương tác giữa bệnh nhân và chuyên gia tâm lý, như nhà tâm lý hay tư vấn tâm lý.

Phiên âm cách đọc psychotherapy(noun ):

 • Theo UK: /ˌsaɪ.kəʊˈθer.ə.pi/
 • Theo US: /ˌsaɪ.koʊˈθer.ə.pi/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến liệu pháp tâm lý được dịch sang tiếng Việt.

 • Therapy /ˈθɛrəpi/: Liệu pháp 
 • Counseling /ˈkaʊnsəlɪŋ/: Tư vấn tâm lý 
 • Psychotherapy  /ˌsaɪkəʊˈθɛrəpi/: Tâm lý học
 • Hypnotherapy /ˌhɪpnəˈθerəpi/  : Thuật nghiệp huyền bí 
 • Cognitive Behavioral Therapy (CBT) /ˈkɒɡnɪtɪv biˈheɪvjərəl ˈθɛrəpi/ : Tâm lý học hành vi nhận thức 
 • Play Therapy  /pleɪ ˈθɛrəpi/: Tâm lý trẻ em
 • Group Therapy /ɡruːp ˈθɛrəpi/ : Liệu pháp nhóm 
 • Art Therapy /ɑrt ˈθɛrəpi/ :  Tâm lý học nghệ thuật 
 • Expressive Therapy /ɪkˈsprɛsɪv ˈθɛrəpi/  : Liệu pháp diễn đạt 
 • Mindfulness Meditation /ˈmaɪndfəlnɪs ˌmɛdɪˈteɪʃən/  : Thiền định chánh niệm 

8 câu có chứa từ psychotherapy với nghĩa là “liệu pháp tâm lý” được dịch ra tiếng Việt.

 • 1. Psychotherapy is a therapeutic approach that helps individuals explore and understand their emotions, thoughts, and behaviors.

=> Liệu pháp tâm lý là một phương pháp điều trị giúp cá nhân khám phá và hiểu rõ về cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của họ.

 • 2. Many people find psychotherapy beneficial for managing stress and improving their overall mental well-being.

=> Nhiều người thấy liệu pháp tâm lý hữu ích trong việc quản lý căng thẳng và cải thiện tinh thần tổng thể của họ.

 • 3. Psychotherapy can be conducted in various formats, including individual sessions, group therapy, and online therapy platforms.

=> Liệu pháp tâm lý có thể được thực hiện trong các định dạng khác nhau, bao gồm các buổi tư vấn cá nhân, nhóm và trên các nền tảng trực tuyến.

 • 4. The goal of psychotherapy is to promote self-awareness and empower individuals to make positive changes in their lives.

=> Mục tiêu của liệu pháp tâm lý là thúc đẩy ý thức về bản thân và trang bị cho cá nhân khả năng thực hiện những thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ.

 • 5. Different therapeutic approaches, such as cognitive-behavioral therapy and psychodynamic therapy, fall under the umbrella of psychotherapy.

=> Các phương pháp điều trị khác nhau, như liệu pháp hành vi-hình thái và liệu pháp tâm thần động lực, thuộc lĩnh vực của liệu pháp tâm lý.

 • 6. Psychotherapy sessions provide a safe and confidential space for individuals to explore and discuss their concerns.

=> Các buổi tư vấn liệu pháp tâm lý cung cấp một không gian an toàn và bảo mật cho cá nhân khám phá và thảo luận về những lo ngại của họ.

 • 7. Some individuals may choose psychotherapy as part of their mental health maintenance, even when they are not facing specific challenges.

=> Một số người có thể chọn liệu pháp tâm lý như một phần của việc duy trì sức khỏe tâm lý, ngay cả khi họ không đối mặt với những thách thức cụ thể.

 • 8. The effectiveness of psychotherapy often depends on the collaborative relationship between the therapist and the individual seeking support.

=> Hiệu quả của liệu pháp tâm lý thường phụ thuộc vào mối quan hệ cộng tác giữa bác sĩ tâm lý và người tìm kiếm sự hỗ trợ.

 

Trên đây là bài viết của mình về liệu pháp tâm lý (psychotherapy) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ liệu pháp tâm lý trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM