Home Chưa phân loại Liệu pháp mùi hương tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Liệu pháp mùi hương tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Liệu pháp mùi hương” có nghĩa là Aromatherapy với phiên âm Anh – Anh và Anh Mỹ /əˌrəʊməˈθerəpi/

Một số từ liên quan đến “Liệu pháp mùi hương”

  • Essential oils – /ɪˈsɛnʃəl ɔɪlz/: Dầu hương liệu
  • Diffuser – /dɪˈfjuːzər/: Thiết bị phát mùi
  • Carrier oil – /ˈkærɪər ɔɪl/: Dầu nền
  • Aromatic compounds – /ˌærəˈmætɪk ˈkɒmpaʊndz/: Hợp chất hương liệu
  • Inhalation – /ɪnˌheɪˈleɪʃən/: Hít thở
  • Topical application – /ˈtɒpɪkl̩ ˌæplɪˈkeɪʃən/: Ứng dụng trên da
  • Holistic healing – /hoʊˈlɪstɪk ˈhilɪŋ/: Chữa trị toàn diện
  • Stress relief – /strɛs rɪˈlif/: Giảm căng thẳng
  • Well-being – /wɛlˈbiɪŋ/: Sức khỏe và hạnh phúc
  • Scented candles – /sɛntɪd ˈkændəlz/: Nến thơm

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Liệu pháp mùi hương” và dịch nghĩa

1. Aromatherapy can help alleviate stress and promote relaxation.

=> Liệu pháp mùi hương có thể giúp giảm căng thẳng và thúc đẩy sự thư giãn.

2. Many spas use aromatherapy to enhance the overall spa experience.

=> Nhiều spa sử dụng liệu pháp mùi hương để nâng cao trải nghiệm tổng thể tại spa.

3. Lavender is a popular essential oil used in aromatherapy for its calming effects.

=> Hoa oải hương là một loại dầu hương liệu phổ biến được sử dụng trong liệu pháp mùi hương vì tác dụng làm dịu.

4. Aromatherapy candles can create a soothing atmosphere in the home.

=> Nến liệu pháp mùi hương có thể tạo ra không khí dễ chịu trong ngôi nhà.

5. During a massage, aromatherapy oils are often used to enhance relaxation.

=> Trong quá trình mát-xa, dầu liệu pháp mùi hương được sử dụng để tăng cường sự thư giãn.

6. Eucalyptus oil is known for its refreshing scent and is commonly used in aromatherapy.

=> Dầu cây bạch đàn nổi tiếng với hương thơm sảng khoái và thường được sử dụng trong liệu pháp mùi hương.

7. Aromatherapy diffusers disperse essential oils into the air for a pleasant aroma.

=> Máy phát hương liệu pháp mùi hương liệu vào không khí để tạo mùi thơm dễ chịu.

8. Chamomile is often used in aromatherapy to promote relaxation and improve sleep.

=> Cây cúc là thường được sử dụng trong liệu pháp mùi hương để thúc đẩy sự thư giãn và cải thiện giấc ngủ.

9. Citrus scents like lemon and orange are invigorating in aromatherapy.

=> Mùi hương cam chanh và cam làm tỉnh táo trong liệu pháp mùi hương.

10. Aromatherapy has been used for centuries as a natural remedy for various ailments.

=> Liệu pháp mùi hương đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một phương pháp chữa trị tự nhiên cho nhiều bệnh.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.