Home Học tiếng Anh Từ điển Lây bệnh tiếng anh là gì

Lây bệnh tiếng anh là gì

Lây bệnh tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được được dịch bằng cụm từ “transmit a disease”. Đây là quá trình chuyển giao hoặc truyền đạt các yếu tố gây bệnh từ người này sang người khác, từ môi trường hoặc từ tác nhân gây bệnh sang người. Phiên âm của cụm từ “transmit a disease” như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ: /trænsˈmɪt ə dɪˈziz/
 • Tiếng Anh Anh: /trænzˈmɪt ə dɪˈziːz/

Lây bệnh tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “lây bệnh” trong tiếng Anh:

 • Transmission: /trænzˈmɪʃən/ – Sự truyền bệnh.
 • Infection: /ɪnˈfɛkʃən/ – Sự nhiễm trùng.
 • Contagious: /kənˈteɪdʒəs/ – Dễ lây truyền.
 • Pathogen: /ˈpæθədʒən/ – Mầm bệnh, tác nhân gây bệnh.
 • Epidemic: /ˌɛpɪˈdɛmɪk/ – Dịch bệnh.
 • Outbreak: /ˈaʊtˌbreɪk/ – Sự bùng phát (dịch bệnh).
 • Vector: /ˈvɛktər/ – Trung gian truyền bệnh (như muỗi).
 • Hygiene: /ˈhaɪˌdʒin/ – Vệ sinh.
 • Isolate: /ˈaɪsəˌleɪt/ – Cách ly.
 • Immunization: /ɪˌmjuːnəmaɪˈzeɪʃən/ – Tiêm phòng, sự tạo miễn dịch.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến chủ đề “lây bệnh” trong tiếng Anh:

 1. Poor hygiene and lack of sanitation can contribute to the spread of infectious diseases, as germs easily transfer from person to person, causing illness. (Sự vệ sinh kém và thiếu vệ sinh có thể góp phần vào việc lây bệnh nhiễm trùng, khi vi khuẩn dễ dàng truyền từ người này sang người khác, gây ra bệnh tật.)
 2. In crowded places like schools or public transportation, individuals are at a higher risk of contracting contagious illnesses due to close contact and shared surfaces. (Ở những nơi đông người như trường học hoặc phương tiện giao thông công cộng, người ta có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh lây truyền do tiếp xúc gần và chia sẻ bề mặt.)
 3. Vaccination is a crucial preventive measure to limit the transmission of diseases, providing immunity and reducing the overall impact of contagious illnesses in communities. (Tiêm chủng là biện pháp phòng ngừa quan trọng để hạn chế sự truyền bệnh, mang lại miễn dịch và giảm thiểu tác động tổng thể của các bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.)
 4. In healthcare settings, strict infection control practices are implemented to minimize the risk of disease transmission between patients and healthcare providers. (Trong các cơ sở y tế, các biện pháp kiểm soát nhiễm bệnh nghiêm ngặt được thực hiện để giảm thiểu rủi ro lây bệnh giữa bệnh nhân và nhân viên y tế.)
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM