Home Học tiếng Anh Từ điển Khoa xét nghiệm tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Khoa xét nghiệm tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

“Khoa xét nghiệm “ trong tiếng Anh được gọi là “Laboratory department”.
Khoa xét nghiệm là đơn vị trong y học chịu trách nhiệm thực hiện các phương pháp kiểm tra y tế để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi sức khỏe bệnh nhân. Nó đóng vai trò quan trọng trong quy trình điều trị và đánh giá tình trạng y tế.
Phiên âm cách đọc Laboratory department /ˈlæbrəˌtɔri dɪˈpɑrtmənt/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Khoa xét nghiệm”

  • Specimen: /ˈspɛsəmən/ – Mẫu (xét nghiệm)
  • Blood Test: /blʌd tɛst/ – Xét nghiệm máu
  • Urine Analysis: /ˈjʊrən əˈnæləsɪs/ – Phân tích nước tiểu
  • Pathology: /pəˈθɒlədʒi/ – Bệnh lý học
  • Microbiology: /ˌmaɪkrəʊbaɪˈɒlədʒi/ – Vi sinh học
  • Chemistry Panel: /ˈkɛmɪstri ˈpænl/ – Bảng xét nghiệm hóa học
  • Diagnostic Tests: /ˌdaɪəɡˈnɒstɪk tɛsts/ – Các xét nghiệm chẩn đoán
  • Laboratory Technician: /ˈlæbəˌrætɔri tɛkˈnɪʃən/ – Kỹ thuật viên Khoa xét nghiệm
  • Hematology: /ˌhiːməˈtɒlədʒi/ – Huyết học
  • Serology: /sɪˈrɒlədʒi/ – Học chất lượng máu

6 Câu có chứa từ “Khoa xét nghiệm ” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. The Laboratory Department is responsible for processing and analyzing various medical specimens.
-> Khoa Xét nghiệm chịu trách nhiệm xử lý và phân tích nhiều loại mẫu y tế khác nhau.

2. Medical diagnoses often rely on the accurate results generated by the Laboratory Department.
-> Việc chẩn đoán y tế thường phụ thuộc vào kết quả chính xác do Khoa Xét nghiệm tạo ra.

3. Laboratory Technicians in the Laboratory Department perform essential tasks in running diagnostic tests.
-> Các kỹ thuật viên Xét nghiệm trong Khoa Xét nghiệm thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán.

4. Quality control measures are implemented rigorously in the Laboratory Department to ensure reliable results.
-> Biện pháp kiểm soát chất lượng được thực hiện một cách nghiêm túc trong Khoa Xét nghiệm để đảm bảo kết quả đáng tin cậy.

5. The Laboratory Department handles a wide array of diagnostic tests, from blood tests to microbiological analyses.
-> Khoa Xét nghiệm thực hiện nhiều loại xét nghiệm chẩn đoán, từ xét nghiệm máu đến phân tích vi sinh học.

6. Pathology services, a crucial part of the Laboratory Department, focus on studying diseases at the cellular level.
-> Dịch vụ Bệnh lý học, một phần quan trọng của Khoa Xét nghiệm, tập trung nghiên cứu các bệnh lý ở cấp tế bào.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Khoa xét nghiệm” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM