Home Học tiếng Anh Từ điển Khoa tiêu hoá tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Khoa tiêu hoá tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

“Khoa tiêu hoá “ trong tiếng Anh được gọi là “Gastroenterology department”.
Khoa tiêu hóa là một chuyên ngành trong y học tập trung vào nghiên cứu, chẩn đoán, và điều trị các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa, bao gồm dạ dày, ruột, gan, và tụy.
Phiên âm cách đọc Gastroenterology department /ɡæstrəʊˌɛntəˈrɒlədʒi dɪˈpɑːtmənt/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Khoa tiêu hoá “

  • Digestive System: /daɪˈdʒes.tɪv ˈsɪs.təm/ – Hệ tiêu hóa
  • Stomach: /ˈstʌm.ək/ – Dạ dày
  • Intestines: /ɪnˈtes.tɪnz/ – Ruột
  • Liver: /ˈlɪv.ər/ – Gan
  • Pancreas: /ˈpæŋ.kri.əs/ – Tụy
  • Gastritis: /ɡæsˈtraɪ.tɪs/ – Viêm dạ dày
  • Colitis: /kəˈlaɪ.tɪs/ – Viêm ruột
  • Endoscopy: /ˈen.də.skə.pi/ – Nội soi
  • Colonoscopy: /ˌkəʊ.ləˈnɒs.kə.pi/ – Nội soi đại tràng
  • Gastrointestinal Tract: /ˌɡæs.troʊ.ɪnˈtɛs.tɪ.nəl trækt/ – Đường hệ tiêu hóa

6 Câu có chứa từ “Khoa tiêu hoá ” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. Gastroenterology department is the medical specialty that focuses on the digestive system and related disorders.
-> Khoa Tiêu hóa là chuyên ngành y học tập trung vào hệ tiêu hóa và các rối loạn liên quan.

2. The Gastroenterology Department at the hospital provides comprehensive care for patients with gastrointestinal issues.
-> Bộ mổ Khoa Tiêu hóa tại bệnh viện cung cấp chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân có vấn đề hệ tiêu hóa.

3. Patients with symptoms like abdominal pain or bloating are often referred to Gastroenterology department specialists.
-> Bệnh nhân có triệu chứng như đau bụng hoặc sưng bụng thường được giới thiệu đến các chuyên gia Khoa Tiêu hóa.

4. The Gastroenterology department Unit conducts screenings for colorectal cancer as part of preventive healthcare.
-> Khoa Tiêu hóa thực hiện các cuộc kiểm tra ung thư đại tràng như một phần của chăm sóc phòng ngừa.

5. Gastroenterology department research contributes to advancements in understanding and treating digestive disorders.
-> Công tác nghiên cứu Khoa Tiêu hóa đóng góp vào sự tiến bộ trong hiểu biết và điều trị các rối loạn tiêu hóa.

6.The Gastroenterology department Clinic offers specialized consultations for individuals with chronic gastrointestinal conditions.
-> Phòng mạch Khoa Tiêu hóa cung cấp tư vấn chuyên sâu cho những người có các điều kiện tiêu hóa mãn tính.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Khoa tiêu hoá” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM