Home Học tiếng Anh Từ điển Khoa thăm dò chức năng tiếng anh là gì

Khoa thăm dò chức năng tiếng anh là gì

“Khoa thăm dò chức năng” trong tiếng Anh được dịch là “Department of Functional Testing”.“Khoa thăm dò chức năng” là một bộ phận trong bệnh viện hoặc tổ chức y tế có nhiệm vụ thực hiện các xét nghiệm và thăm dò chức năng của cơ thể để đánh giá tình trạng sức khỏe và chẩn đoán các vấn đề y tế. Phiên âm của “Department of Functional Testing”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈdɛpɑrtmənt əv ˈfʌŋkʃənl ˈtɛstɪŋ/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /dɪˈpɑːtmənt əv ˈfʌŋkʃənl ˈtɛstɪŋ/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “khoa thăm dò chức năng” trong tiếng Anh:

 • Functional Testing (Noun): Thăm dò chức năng, quá trình kiểm tra và đánh giá chức năng của cơ thể.
 • Diagnostic Tests (Noun): Xét nghiệm chẩn đoán, các kiểm tra được thực hiện để xác định nguyên nhân của một tình trạng y tế.
 • Physiological Measurements (Noun): Đo lường sinh lý, các phép đo liên quan đến chức năng của cơ thể.
 • Cardiac Function Tests (Noun): Xét nghiệm chức năng tim, kiểm tra hoạt động của trái tim.
 • Respiratory Function Tests (Noun): Xét nghiệm chức năng hô hấp, kiểm tra khả năng hô hấp của cơ thể.
 • Neurological Assessment (Noun): Đánh giá thần kinh, quá trình đánh giá chức năng của hệ thống thần kinh.
 • Renal Function Tests (Noun): Xét nghiệm chức năng thận, kiểm tra chức năng của thận.
 • Laboratory Analysis (Noun): Phân tích phòng thí nghiệm, việc phân tích các mẫu để đưa ra thông tin chi tiết về sức khỏe.
 • Diagnostic Imaging (Noun): Hình ảnh chẩn đoán, sử dụng các kỹ thuật hình ảnh như X-quang, siêu âm, MRI để chẩn đoán bệnh.
 • Medical Examination (Noun): Kiểm tra y tế, quá trình kiểm tra tổng quan về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Một số câu ví dụ chứa từ “khoa thăm dò chức năng” được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt:

 1. The patient is scheduled for tests at the Functional Testing Department to assess the functionality of their respiratory system and identify any potential issues.
  • Bệnh nhân được sắp xếp thăm dò chức năng tại Khoa Thăm dò Chức năng để đánh giá chức năng của hệ thống hô hấp và xác định mọi vấn đề có thể phát sinh.
 2. Doctors in the Functional Testing Department use advanced diagnostic tests to evaluate the cardiac function and overall health of their patients.
  • Bác sĩ tại Khoa Thăm dò Chức năng sử dụng các xét nghiệm chẩn đoán tiên tiến để đánh giá chức năng tim mạch và tình trạng sức khỏe tổng thể của bệnh nhân.
 3. A thorough neurological assessment in the Functional Testing Department helped identify potential issues with the patient’s nervous system.
  • Một cuộc đánh giá thần kinh toàn diện tại Khoa Thăm dò Chức năng đã giúp xác định các vấn đề có thể phát sinh với hệ thống thần kinh của bệnh nhân.
 4. The Renal Function Tests conducted in the Functional Testing Department revealed abnormalities in kidney function, leading to further investigations.
  • Các Xét nghiệm chức năng thận được thực hiện tại Khoa Thăm dò Chức năng đã tiết lộ các bất thường trong chức năng thận, dẫn đến các điều tra chi tiết hơn.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM