Home Chưa phân loại Khoa phẫu thuật thẩm mỹ tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Khoa phẫu thuật thẩm mỹ tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Khoa phẫu thuật thẩm mỹ” có nghĩa là Department of cosmetic surgery với phiên âm /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈkɑːzˈmɛtɪk ˈsɜːrdʒəri/

Một số từ liên quan đến “Khoa phẫu thuật thẩm mỹ”

  • Plastic surgery – /ˈplæstɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật thẩm mỹ
  • Cosmetic surgery – /kɑːzˈmɛtɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật thẩm mỹ
  • Aesthetic surgery – /ɛsˈθɛtɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật thẩm mỹ
  • Facial surgery – /ˈfeɪʃəl ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật khuôn mặt
  • Reconstructive surgery – /ˌriːkənˈstrʌktɪv ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật tái tạo
  • Liposuction – /ˈlɪpoʊˌsʌkʃən/: Phẫu thuật hút mỡ
  • Rhinoplasty – /ˈraɪnoʊˌplæsti/: Phẫu thuật mũi
  • Breast augmentation – /brɛst ɔːɡmɛnˈteɪʃən/:Phẫu thuật nâng ngực
  • Botox injections – /ˈboʊtɑːks ɪnˈdʒɛkʃənz/: Tiêm botox
  • Dermabrasion – /ˌdɜːrməˈbreɪʒən/: Phẫu thuật tẩy da chết

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Khoa phẫu thuật thẩm mỹ” và dịch nghĩa

1. The patient had a consultation at the Department of Cosmetic Surgery to discuss potential procedures.
=> Bệnh nhân đã tham khảo tại Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ để thảo luận về các phương pháp có thể.

2. The surgeon at the Department of Cosmetic Surgery specializes in facial reconstruction.
=> Bác sĩ phẫu thuật tại Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ chuyên về phục hồi khuôn mặt.

3. She decided to undergo a facelift and scheduled the procedure at the Department of Cosmetic Surgery.
=> Cô ấy quyết định phẫu thuật nâng cơ và đã đặt lịch tại Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ.

4. The Department of Cosmetic Surgery offers various services, from liposuction to rhinoplasty.
=> Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ cung cấp nhiều dịch vụ, từ hút mỡ đến phẫu thuật mũi.

5. Patients can expect personalized care and attention at the Department of Cosmetic Surgery.
=> Bệnh nhân có thể mong đợi được chăm sóc và chú ý cá nhân tại Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ.

6. The renowned surgeon leads the team at the hospital’s Department of Cosmetic Surgery.
=> Bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng dẫn đầu đội ngũ tại Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ của bệnh viện.

7. The patient underwent successful breast augmentation at the hospital’s Department of Cosmetic Surgery.
=> Bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật nâng ngực thành công tại Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ của bệnh viện.

8. Our hospital is equipped with state-of-the-art facilities for the Department of Cosmetic Surgery.
=> Bệnh viện của chúng tôi được trang bị các thiết bị hiện đại cho Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ.

9. The patient’s journey through the Department of Cosmetic Surgery is carefully guided by experienced staff.
=> Hành trình của bệnh nhân qua Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ được hướng dẫn cẩn thận bởi nhân viên có kinh nghiệm.

10. Many celebrities opt for procedures offered by the hospital’s Department of Cosmetic Surgery.
=>Nhiều người nổi tiếng lựa chọn các phương pháp được cung cấp bởi Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ của bệnh viện.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.