Home Học tiếng Anh Từ điển Khoa nội tiết tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Khoa nội tiết tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

“Khoa nội tiết” trong tiếng Anh được gọi là “Endocrinology Department”.
Khoa nội tiết là chuyên ngành y học tập trung vào nghiên cứu và điều trị các vấn đề liên quan đến hóc môn trong cơ thể. Bác sĩ nội tiết chuyên chăm sóc và điều trị các bệnh lý liên quan đến sự cân bằng hóc môn.
Phiên âm cách đọc Endocrinology Department /ɪnˌdɒkrɪˈnɒlədʒi dɪˈpɑːtmənt.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Khoa nội tiết”

 • Hormones: /ˈhɔːrmoʊnz/ – Hóc môn
 • Thyroid Gland: /ˈθaɪrɔɪd ɡlænd/ – Tuyến giáp
 • Pancreas: /ˈpæŋkriəs/ – Tuyến tụy
 • Pituitary Gland: /pɪˈtuːɪteri ɡlænd/ – Tuyến yên
 • Adrenal Glands: /əˈdriːnl ɡlændz/ – Tuyến thượng thận
 • Hormone Imbalance: /ˈhɔːrmoʊn ˈɪmbæləns/ – Mất cân bằng hóc môn
 • Thyroid Disorders: /ˈθaɪrɔɪd dɪsˈɔːrdərz/ – Rối loạn giáp
 • Hyperthyroidism: /ˌhaɪpərˈθaɪrɔɪˌdɪzəm/ – Tăng giáp
 • Hypothyroidism: /ˌhaɪpoʊˈθaɪrɔɪˌdɪzəm/ – Giảm giáp
 • Endocrine System: /ˈɛnˌdɔːkrɪn ˈsɪstəm/ – Hệ thống nội tiết
 • Growth Hormone: /ɡroʊθ ˈhɔːrmoʊn/ – Hóc môn tăng trưởng

6 Câu có chứa từ “Khoa nội tiết ” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. The endocrinology department specializes in hormone-related disorders.
-> Bộ môn Khoa nội tiết chuyên sâu về các rối loạn liên quan đến hormone.

2. Patients with diabetes often receive treatment from the endocrinology department unit.
-> Những bệnh nhân tiểu đường thường được điều trị tại bộ phận Khoa nội tiết.

3. Endocrinology departmentfocuses on the study of glands and hormones in the body.
-> Khoa nội tiết tập trung nghiên cứu về tuyến và hormone trong cơ thể.

4. The endocrinology department recommended hormonal therapy for the patient’s condition.
-> Bác sĩ Khoa nội tiết đề xuất điều trị hormone cho tình trạng của bệnh nhân.

5. The endocrinology department clinic offers comprehensive evaluations for hormonal imbalances.
-> Phòng khám Khoa nội tiết cung cấp đánh giá toàn diện về sự mất cân bằng hormone.

6. Disorders related to the thyroid gland fall under the purview of endocrinology department.
-> Các rối loạn liên quan đến tuyến giáp thuộc phạm vi của Khoa nội tiết.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Khoa nội tiết” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM