Home Học tiếng Anh Khoa hiếm muộn tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Khoa hiếm muộn tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Khoa hiếm muộn” có nghĩa là Infertility Department với phiên âm /ˌɪn.fɚˈtɪl.ə.ti dɪˈpɑːrt.mənt/

Một số từ liên quan đến “Khoa hiếm muộn”

  • Infertility Clinic – /ˌɪn.fɚˈtɪl.ə.ti ˈklɪn.ɪk/: Phòng khám hiếm muộn
  • Reproductive Medicine – /ˌriː.prəˈdʌk.tɪv ˈmɛd.ə.sɪn/: Y học sinh sản
  • Fertility Treatment Center – /fɚˈtɪl.ə.ti ˈtriːt.mənt ˈsɛn.tər/: Trung tâm điều trị vô sinh
  • Assisted Reproductive Technology (ART) Unit – /əˈsɪs.tɪd ˌriː.prəˈdʌk.tɪv ˈtɛk.nɑː.lə.dʒi (ɑːrt) ˈjuː.nɪt/: Đơn vị Công nghệ sinh sản hỗ trợ
  • Fertility Preservation Center – /fɚˈtɪl.ə.ti ˌprɛz.ərˈveɪ.ʃən ˈsɛn.tər/: Trung tâm bảo tồn năng suất sinh sản
  • Egg Freezing Facility – /ɛɡ ˈfriːzɪŋ fəˈsɪl.ɪ.ti/: Cơ sở đóng băng trứng
  • Male Infertility Clinic – /meɪl ˌɪn.fɚˈtɪl.ə.ti ˈklɪn.ɪk/: Phòng khám vô sinh nam giới
  • Donor Sperm Bank – /ˈdoʊ.nər spɜːrm bæŋk/: Ngân hàng tinh trùng nhân tạo
  • Surrogacy Center – /ˈsɝː.rə.ɡə.si ˈsɛn.tər/:Trung tâm một hoặc nhiều bên thay thế

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Khoa hiếm muộn” và dịch nghĩa

1. The Infertility Department at the hospital offers advanced treatments for couples struggling to conceive.

=> Khoa hiếm muộn tại bệnh viện cung cấp các phương pháp điều trị tiên tiến cho các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ tinh.

2. Many couples find hope and support at the Infertility Department, where specialists guide them through fertility treatments.

=> Nhiều cặp vợ chồng tìm thấy hy vọng và sự hỗ trợ tại khoa hiếm muộn, nơi các chuyên gia hướng dẫn họ qua các phương pháp điều trị vô sinh.

3. The hospital’s Infertility Department provides comprehensive evaluations to identify the root causes of fertility challenges.

=> Khoa hiếm muộn của bệnh viện cung cấp đánh giá toàn diện để xác định nguyên nhân cơ bản của những thách thức về sinh sản.

4. Couples undergoing fertility treatments can access counseling services at the hospital’s dedicated Infertility Department.

=> Các cặp vợ chồng đang trải qua các liệu pháp về sinh sản có thể sử dụng dịch vụ tư vấn tại khoa hiếm muộn của bệnh viện.

5. The supportive staff at the Infertility Department is committed to helping couples navigate the emotional challenges of infertility.

=> Nhân viên hỗ trợ tại khoa hiếm muộn cam kết hỗ trợ các cặp vợ chồng vượt qua những thách thức tinh thần của vô sinh.

6. Cutting-edge technology and compassionate care define the services offered at the hospital’s renowned Infertility Department.

=> Công nghệ tiên tiến và chăm sóc tận tâm xác định các dịch vụ được cung cấp tại khoa hiếm muộn nổi tiếng của bệnh viện.

7. The hospital’s Infertility Department collaborates with leading reproductive specialists to ensure the best possible outcomes for patients.

=> Khoa hiếm muộn của bệnh viện hợp tác với các chuyên gia sinh sản hàng đầu để đảm bảo kết quả tốt nhất cho bệnh nhân.

8. Couples can receive personalized treatment plans tailored to their unique needs from the experts at the Infertility Department.

=> Các cặp vợ chồng có thể nhận được kế hoạch điều trị cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu đặc biệt của họ từ các chuyên gia tại khoa hiếm muộn.

9. The success stories of couples who achieved parenthood with the help of the Infertility Department inspire hope in others facing similar challenges.

=> Những câu chuyện thành công của các cặp vợ chồng đã trở thành bậc cha mẹ nhờ sự giúp đỡ của khoa hiếm muộn truyền cảm hứng hy vọng cho những người khác đối mặt với những thách thức tương tự.

10. The compassionate and skilled team at the hospital’s Infertility Department is dedicated to providing top-notch care for individuals and couples on their fertility journey.

=> Đội ngũ tận tâm và tài năng tại khoa hiếm muộn của bệnh viện cam kết cung cấp chăm sóc xuất sắc cho cá nhân và cặp vợ chồng trên hành trình sinh sản của họ.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn