Home Chưa phân loại Khoa dược tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Khoa dược tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Khoa dược” có nghĩa là Pharmacy Department với phiên âm /ˈfɑrməsi dɪˈpɑrtmənt/

Một số từ liên quan đến “Khoa dược”

  • Prescription – /prɪˈskrɪpʃən/: Đơn thuốc
  • Pharmacist – /ˈfɑrməsɪst/: Dược sĩ
  • Over-the-counter – /ˌoʊvər ðə ˈkaʊntər/: Không cần đơn, có thể mua tự do
  • Dosage – /ˈdoʊsɪdʒ/: Liều lượng
  • Compounding – /kəmˈpaʊndɪŋ/: Pha chế (thuốc)
  • Side effects – /saɪd ɪˈfɛkts/: Tác dụng phụ
  • Pharmaceutical industry – /ˌfɑrməˈsuːtɪkl ˈɪndəstri/: Ngành dược học
  • Antibiotic – /ˌæntaɪˈbaɪɑtɪk/: Kháng sinh
  • Topical – /ˈtɑpɪkl/: Dùng ngoại da
  • Medication error – /ˌmɛdɪˈkeɪʃən ˈɛrər/: Lỗi liên quan đến thuốc

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Khoa dược” và dịch nghĩa

1. I need to pick up my prescription from the pharmacy department after seeing the doctor.

=> Tôi cần lấy đơn thuốc từ khoa dược sau khi thăm bác sĩ.

2. The pharmacy department is responsible for dispensing medications to patients.

=> Khoa dược chịu trách nhiệm phát thuốc cho bệnh nhân.

3. She works in the pharmacy department and helps patients understand how to take their medications.

=> Cô ấy làm việc tại khoa dược và giúp bệnh nhân hiểu cách sử dụng thuốc.

4. You can find a variety of over-the-counter medications in the pharmacy department.

=> Bạn có thể tìm thấy nhiều loại thuốc không cần đơn ở khoa dược.

5. The pharmacy department is open 24 hours for emergency medication needs.

=> Khoa dược mở cửa 24/7 để đáp ứng nhu cầu thuốc khẩn cấp.

6. The pharmacist in the pharmacy department is knowledgeable about drug interactions.

=> Dược sĩ tại khoa dược am hiểu về tương tác thuốc.

7. Patients can inquire about their medications at the pharmacy department counter.

=> Bệnh nhân có thể hỏi về thuốc của mình tại quầy của khoa dược.

8. The pharmacy department plays a crucial role in patient care and well-being.

=> Khoa dược đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc và sức khỏe của bệnh nhân.

9. If you have any questions about your prescription, the pharmacy department is here to help.

=> Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đơn thuốc của mình, khoa dược sẽ giúp bạn.

10. The pharmacy department is equipped with modern technology for accurate medication dispensing.

=> Khoa dược được trang bị công nghệ hiện đại để phát thuốc chính xác.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.