Home Học tiếng Anh Từ điển Khoa điều trị theo yêu cầu tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Khoa điều trị theo yêu cầu tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

“Khoa điều trị theo yêu cầu” trong tiếng Anh có thể được gọi là “On-Demand Treatment Department” hoặc “On-Demand Care Unit.”  Tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể, cụm từ này có thể được sử dụng để mô tả một bộ phận y tế hoặc dịch vụ cung cấp điều trị hoặc chăm sóc y tếkhicó nhu cầu, thường là ngay lập tức và không cần hẹn trước. -Phiên âm và cách đọc của từ “On-Demand Treatment Department”:

 • Theo tiêu chuẩn Mỹ (US): /ɒn dɪˈmænd ˈtriːtmənt dɪˈpɑːrtmənt/ hoặc /ɑːn dɪˈmænd ˈtriːtmənt dɪˈpɑːrtmənt/
 • Theo tiêu chuẩn Anh (UK): /ɒn dɪˈmænd ˈtriːtmənt dɪˈpɑːtmənt/ hoặc /ɒn dɪˈmænd ˈtriːtmənt djɪˈpɑːtmənt/

-Phiên âm và cách đọc của từ “On-Demand Care Unit”:

 • Theo tiêu chuẩn Mỹ (US): /ɒn dɪˈmænd kɛr ˈjuːnɪt/ hoặc /ɑːn dɪˈmænd kɛr ˈjuːnɪt/
 • Theo tiêu chuẩn Anh (UK): /ɒn dɪˈmænd kɛr ˈjuːnɪt/ hoặc /ɒn dɪˈmænd kɛə ˈjuːnɪt/

Một số từ vựng liên quan đến “khoa điều trị theo yêu cầu” trong tiếng Anh:

 • On-Demand: /ɒn dɪˈmænd/ – Theo yêu cầu, khi cần thiết.
 • Treatment: /ˈtriːtmənt/ – Điều trị, phương pháp điều trị.
 • Care: /kɛə/ – Chăm sóc, sự quan tâm đến sức khỏe.
 • Unit: /ˈjuːnɪt/ – Khoa, đơn vị.
 • Emergency: /ɪˈmɜːrdʒənsi/ – Tình trạng khẩn cấp, cấp cứu.
 • Immediate: /ɪˈmiːdiət/ – Ngay lập tức, ngay sau đây.
 • Medical: /ˈmɛdɪkl̩/ – Y tế, thuộc về y học.

7 câu chứa từ “khoa điều trị theo yêu cầu” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 • The on-demand care unit at the hospital provides immediate medical attention to patients with urgent health concerns. → Khoa điều trị theo yêu cầu tại bệnh viện cung cấp sự chăm sóc y tế ngay lập tức cho bệnh nhân có vấn đề sức khỏe khẩn cấp.
 • Patients can access the on-demand treatment department for specialized care and treatment tailored to their unique medical needs. → Bệnh nhân có thể tiếp cận khoa điều trị theo yêu cầu để nhận chăm sóc và điều trị chuyên sâu phù hợp với nhu cầu y tế đặc biệt của họ.
 • The on-demand care unit operates 24/7, ensuring that individuals can seek medical assistance at any time, day or night. → Khoa điều trị theo yêu cầu hoạt động 24/7, đảm bảo rằng mọi người có thể tìm kiếm sự giúp đỡ y tế bất kỳ lúc nào, ngày cả ban đêm.
 • Immediate attention from the on-demand treatment department is crucial in addressing acute medical conditions and preventing complications. → Sự chú ý ngay lập tức từ khoa điều trị theo yêu cầu là quan trọng để đối phó với các tình trạng y tế cấp tính và ngăn chặn sự phức tạp.
 • The on-demand care unit utilizes advanced telemedicine technologies to provide remote consultations and guidance for non-emergency situations. →Khoa điều trị theo yêu cầu sử dụng công nghệ telemedicine tiên tiến để cung cấp tư vấn và hướng dẫn từ xa cho các tình huống không khẩn cấp.
 • Individuals appreciate the convenience of the on-demand treatment department, allowing them to receive prompt medical care without lengthy wait times. →Mọi người đánh giá cao sự thuận tiện của khoa điều trị theo yêu cầu, cho phép họ nhận được chăm sóc y tế nhanh chóng mà không cần đợi lâu.
 • In emergencies, the on-demand care unit plays a pivotal role in delivering timely medical interventions to stabilize patients before transferring them to specialized departments. → Trong trường hợp khẩn cấp, khoa điều trị theo yêu cầu đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các biện pháp y tế kịp thời để ổn định bệnh nhân trước khi chuyển họ đến các khoa chuyên sâu.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM