Home Học tiếng Anh Từ điển Khoa chống độc tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Khoa chống độc tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

“Khoa chống độc” trong tiếng Anh có thể được gọi là “Toxicology Department” hoặc “Poison Control Center.” Khoa này chuyên nghiên cứu và quản lý các vấn đề liên quan đến chất độc hại và trường hợp nhiễm độc. Poison Control Center thường là nơi cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cho người dân khi họ gặp phải tình trạng nhiễm độc hoặc tiếp xúc với chất độc hại. -Phiên âm và cách đọc chuẩn của từ “Toxicology Department”:

 • Theo tiêu chuẩn Mỹ (US): /tɒkˈsɪkəˌlədʒi dɪˈpɑrtmənt/ hoặc /tɒkˈsɪkəˌlɑdʒi dɪˈpɑrtmənt/
 • Theo tiêu chuẩn Anh (UK): /tɒkˈsɪkəˌlədʒi dɪˈpɑːtmənt/

-Phiên âm và cách đọc chuẩn của từ “Poison Control Center”:

 • Theo tiêu chuẩn Mỹ (US): /ˈpɔɪzən kənˈtroʊl ˈsɛntər/ hoặc /ˈpɔɪsn kənˈtroʊl ˈsɛntər/
 • Theo tiêu chuẩn Anh (UK): /ˈpɔɪzən kənˈtrəʊl ˈsɛntə/ hoặc /ˈpɔɪsn kənˈtrəʊl ˈsɛntə/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “khoa chống độc” trong tiếng Anh:

 • Toxicology: Chất độc học – Lĩnh vực nghiên cứu về tác động của chất độc hại và cách chúng ảnh hưởng đến cơ thể.
 • Poisoning: Nhiễm độc – Tình trạng mà cơ thể bị ảnh hưởng bởi chất độc hại.
 • Antidote: Chất chống độc – Một chất được sử dụng để ngăn chặn hoặc đảo ngược tác động của chất độc hại.
 • Exposure: Tiếp xúc – Sự tiếp xúc với chất độc hại, thường được sử dụng để mô tả mức độ tiếp xúc với chất độc.
 • Toxin: Chất độc hại – Một chất gây hại cho sức khỏe khi nó tiếp xúc với cơ thể.
 • Decontamination: Khử độc – Quá trình loại bỏ chất độc hại hoặc giảm độc tính của chúng để giảm thiểu tác động gây hại.
 • Emergency Response: Phản ứng khẩn cấp – Các biện pháp và quy trình được thực hiện ngay lập tức khi có sự cố nhiễm độc.
 • Environmental Toxicology: Chất độc học môi trường – Lĩnh vực nghiên cứu về tác động của chất độc hại đối với môi trường và sinh quyển.

Dưới đây là các câu ví dụ chứa từ “khoa chống độc” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 • The toxicology department conducted thorough research on the effects of a new chemical compound to determine its potential toxicity and impact on human health. →(Khoa chất độc học đã thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng về tác động của một hợp chất hóa học mới để xác định khả năng độc hại và ảnh hưởng đối với sức khỏe con người.)
 • In case of suspected poisoning, the poison control center provides immediate guidance on first aid measures and advises individuals on the appropriate steps to take. →(Trong trường hợp nghi ngờ bị nhiễm độc,trung tâm chống độc cung cấp hướng dẫn ngay lập tức về các biện pháp sơ cứu và tư vấn cho cá nhân về các bước thích hợp cần thực hiện.)
 • The antidote administered quickly by the medical team helped counteract the effects of the poisonous substance, saving the patient’s life. →(Chất chống độc được đội ngũ y tế sử dụng nhanh chóng giúp đảo ngược tác động của chất độc hại, cứu sống bệnh nhân.)
 • Exposure to hazardous chemicals in the workplace requires immediate decontamination procedures to prevent health risks to the workers. →(Tiếp xúc với các chất hóa học độc hại tại nơi làm việc đòi hỏi các quy trình khử độc ngay lập tức để ngăn chặn rủi ro sức khỏe cho người lao động.)
 • Environmental toxicology investigates the impact of pollutants on ecosystems, studying how toxins affect wildlife and plant life in different habitats. →(Chất độc học môi trường nghiên cứu về ảnh hưởng của chất ô nhiễm đối với hệ sinh thái, nghiên cứu cách chất độc ảnh hưởng đến động và thực vật trong các môi trường sống khác).
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM