Home Học tiếng Anh Từ điển Khát Nước Tiếng Anh Là Gì

Khát Nước Tiếng Anh Là Gì

Từ “khát nước” trong tiếng Anh được dịch là “thirst.”“Khát nước” là trạng thái cơ thể cảm thấy thiếu nước và có nhu cầu cần uống nước để cung cấp lại lượng nước mất mát.

“Thirst” được phiên âm theo tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ: /θɜrst/
 • Tiếng Anh Anh: /θɜːst/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “khát nước” trong tiếng Anh:

 • Hydration (Noun): /haɪˈdreɪʃən/ – Sự cung cấp nước, việc duy trì lượng nước cần thiết trong cơ thể.
 • Dehydration (Noun): /diːˈhaɪˈdreɪʃən/ – Sự mất nước, tình trạng cơ thể không có đủ nước.
 • Thirsty (Adjective): /ˈθɜrsti/ – Đang khát, có nhu cầu uống nước.
 • Quench (Verb): /kwɛntʃ/ – Dập tắt, làm dịu cảm giác khát bằng cách uống nước.
 • Hydrate (Verb): /ˈhaɪdreɪt/ – Uống nước, cung cấp nước cho cơ thể.
 • Fluid Intake (Noun): /fluːɪd ˈɪnteɪk/ – Lượng nước uống, sự tiếp nhận chất lỏng.
 • Thirst Mechanism (Noun): /θɜrst ˈmɛkəˌnɪzəm/ – Cơ chế khát nước, cơ chế tự nhiên khi cơ thể cảm thấy thiếu nước.
 • H2O (Noun): /eɪtʃ ˈtuː ˈoʊ/ – Ký hiệu hóa học cho nước.
 • Rehydrate (Verb): /riːˈhaɪdreɪt/ – Cung cấp lại nước cho cơ thể sau khi mất nước.
 • Sip (Verb): /sɪp/ – Hít, uống từ từ và nhỏ giọt.

Một số câu ví dụ sử dụng các từ vựng liên quan đến “khát nước” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. After spending hours in the sun, I felt extremely thirsty and needed to quench my thirst with a refreshing glass of water. =>Sau khi dành vài giờ dưới ánh nắng mặt trời, tôi cảm thấy rất khát và cần dập tắt cảm giác khát bằng một cốc nước mát.
 2. It’s important to maintain proper hydration during exercise to avoid the risk of dehydration and ensure peak performance. =>Việc duy trì sự cung cấp nước đúng đắn khi tập luyện là quan trọng để tránh nguy cơ mất nước và đảm bảo hiệu suất tối ưu.
 3. After a long hike, the group stopped by the stream to rehydrate and replenish their fluid intake. =>Sau một cuộc đi bộ dài, nhóm dừng lại gần con suối để cung cấp lại nước và bổ sung chất lỏng.
 4. During hot summer days, it’s essential to stay hydrated by drinking plenty of water to prevent heat-related illnesses. =>Trong những ngày hè nóng, việc duy trì sự cung cấp nước bằng cách uống nhiều nước là quan trọng để ngăn chặn các bệnh liên quan đến nhiệt độ.
 5. The body’s thirst mechanism is a natural signal that reminds us to stay hydrated and take in fluids regularly. =>Cơ chế khát nước của cơ thể là một tín hiệu tự nhiên nhắc nhở chúng ta duy trì cung cấp nước và tiếp nhận chất lỏng đều đặn.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM