Home Chưa phân loại Khám sức khỏe tổng quát tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Khám sức khỏe tổng quát tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

“Khám sức khỏe tổng quát” trong tiếng Anh được gọi là “comprehensive health check-up” hoặc “general health examination.” Là một quá trình kiểm tra và đánh giá sức khỏe tổng thể của người bệnh, thường được thực hiện định kỳ để theo dõi sự phát triển và phát hiện sớm bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Quá trình này bao gồm nhiều bước, như đo áp huyết, kiểm tra huyết áp, kiểm tra huyết đường, kiểm tra thị lực, và các xét nghiệm máu cơ bản khác. -Phiên âm và cách đọc “comprehensive health check-up”:

 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˌkɒm.prɪˈhensɪv hɛlθ ʧɛk.ʌp/
 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˌkɑːm.prəˈhɛnsɪv hɛlθ ˈʧɛkˌʌp/

-Phiên âm và cách đọc “general health examination”:

 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˈdʒen.rəl hɛlθ ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/
 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈdʒɛnərəl hɛlθ ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/

Dưới đây là một số từ vựng liên quan đến “khám sức khỏe tổng quát” trong tiếng Anh:

 • Check-up: Kiểm tra.
 • Physical examination: Kiểm tra lâm sàng.
 • Medical assessment: Đánh giá y tế.
 • Health screening: Sàng lọc sức khỏe.
 • Vital signs: Dấu hiệu sống.
 • Blood pressure: Huyết áp.
 • Blood test: Xét nghiệm máu.
 • Urinalysis: Xét nghiệm nước tiểu.
 • Cholesterol level: Mức độ cholesterol.
 • Body mass index (BMI): Chỉ số khối cơ thể.
 • Vision test: Kiểm tra thị lực.
 • Hearing test: Kiểm tra thính lực.
 • Dental check-up: Kiểm tra nha khoa.
 • Immunization status: Tình trạng tiêm chủng.
 • Family medical history: Tiểu sử y tế gia đình.

Những từ vựng này liên quan đến các khía cạnh cụ thể của quá trình khám sức khỏe tổng quát và đánh giá tình trạng sức khỏe tổng thể của người được kiểm tra.

Dưới đây là 5 câu sử dụng từ vựng liên quan đến “khám sức khỏe tổng quát” trong tiếng Anh:

 • During the annual health screening, employees undergo a comprehensive health check-up to ensure their well-being and identify any potential health issues. => Trong buổi kiểm tra sức khỏe hàng năm, nhân viên trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện để đảm bảo sức khỏe và xác định mọi vấn đề sức khỏe có thể.
 • The doctor recommended a thorough physical examination for the patient, including blood tests and imaging studies, to assess their overall health status. => Bác sĩ đề xuất một cuộc kiểm tra lâm sàng toàn diện cho bệnh nhân, bao gồm xét nghiệm máu và các nghiên cứu hình ảnh, để đánh giá tình trạng sức khỏe tổng thể.
 • As part of the general health examination, the nurse measured the patient’s vital signs, checked their medical history, and discussed lifestyle habits. => Là một phần của cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát, y tá đo các dấu hiệu sống của bệnh nhân, kiểm tra tiểu sử y tế và thảo luận về thói quen sinh hoạt.
 • The health check-up included a vision test to ensure that any changes in eyesight could be detected early and addressed appropriately. => Cuộc kiểm tra sức khỏe bao gồm một bài kiểm tra thị lực để đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi nào về tầm nhìn có thể được phát hiện sớm và giải quyết một cách thích hợp.
 • During the routine health examination, the physician discussed the patient’s family medical history to identify potential genetic factors affecting their health. => Trong cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ thảo luận về tiểu sử y tế gia đình của bệnh nhân để xác định các yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM