Home Học tiếng Anh Từ điển Khả Năng Tư Duy Tiếng Anh Là Gì

Khả Năng Tư Duy Tiếng Anh Là Gì

“Khả năng tư duy” trong tiếng Anh được dịch là “critical thinking skills”.

“Khả năng tư duy” là khả năng của con người trong việc suy nghĩ, phân tích, đánh giá, và giải quyết vấn đề một cách có tổ chức và logic.Từ “critical thinking skills” có thể được phiên âm như sau:

– Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ skɪlz/

– Tiếng Anh Anh (UK): /ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ skɪlz/

Một số từ vựng liên quan đến “khả năng tư duy” trong tiếng Anh:

 • Analysis: Phân tích – quá trình phân rã thông tin để hiểu rõ hơn.
 • Reasoning: Lý luận – quá trình suy luận và đưa ra lập luận.
 • Judgment: Nhận định – khả năng đánh giá và đưa ra quyết định chín chắn.
 • Evaluation: Đánh giá – quá trình đưa ra giá trị và ý kiến về một vấn đề.
 • Problem-solving: Giải quyết vấn đề – khả năng tìm ra giải pháp hiệu quả cho một tình huống khó khăn.
 • Logical thinking: Tư duy logic – quá trình suy luận và kết luận dựa trên logic.
 • Inference: Suy luận – đưa ra những kết luận dựa trên thông tin có sẵn.
 • Reflection: Tự suy nghĩ – quá trình tự đánh giá và suy ngẫm về bản thân và quá trình tư duy.
 • Analysis skills: Kỹ năng phân tích – khả năng sử dụng phương pháp hệ thống để phân tích thông tin.
 • Creative thinking: Tư duy sáng tạo – khả năng tìm kiếm và tạo ra giải pháp mới và độc đáo.

Dưới đây là 5 câu ví dụ về “khả năng tư duy” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. Analysis: The ability to conduct a thorough analysis is crucial in solving complex problems.
  • Phân tích: Khả năng thực hiện một phân tích cặn kẽ là quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp.
 2. Reasoning: Logical reasoning helps individuals make sound decisions based on available information.
  • Lý luận: Tư duy logic giúp cá nhân đưa ra các quyết định chín chắn dựa trên thông tin có sẵn.
 3. Problem-solving: Effective problem-solving involves identifying the root cause and developing viable solutions.
  • Giải quyết vấn đề: Giải quyết vấn đề hiệu quả bao gồm xác định nguyên nhân cơ bản và phát triển những giải pháp khả thi.
 4. Logical thinking: Logical thinking is essential for constructing well-organized arguments and making informed judgments.
  • Tư duy logic: Tư duy logic là quan trọng để xây dựng những luận điệu có tổ chức tốt và đưa ra những nhận định có cơ sở.
 5. Creative thinking: Creative thinking allows individuals to explore innovative solutions and approach challenges with an open mind.
  • Tư duy sáng tạo: Tư duy sáng tạo cho phép cá nhân khám phá những giải pháp đổi mới và đối mặt với thách thức một cách mở đầu.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM