Home Học tiếng Anh Từ điển Kết quả xét nghiệm tiếng anh là gì và cách đọc đúng

Kết quả xét nghiệm tiếng anh là gì và cách đọc đúng

Trong tiếng anh “kết quả xét nghiệm” là “test results

Kết quả xét nghiệm là kết quả cuối cùng của hoạt động xét nghiệm là nhằm chứng minh cho chẩn đoán sơ bộ trước đó hoặc chứng minh cho kết quả điều trị có đạt hiệu quả hay không.

Phiên âm cách đọctest results(noun ):

 1. Theo UK: /test/ /rɪˈzʌlts/
 2. Theo US: /test/ /rɪˈzʌlts/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Kết quả xét nghiệm

 • Bood test  /blʌd tɛst/: Xét nghiệm máu
 • Urine sample /jʊərɪn ˈsæmpl/ : Mẫu nước tiểu
 • Laboratory /ləˈbɒrətəri/ : Phòng thí nghiệm
 • Diagnosis /ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs/ : Chẩn đoán
 • Result /rɪˈzʌlt/ :  Kết quả
 • Abnormal /æbˈnɔːməl/ : Bất thường
 • Normal /ˈnɔːməl/ : Bình thường
 • Prescription /prɪˈskrɪpʃən/ : Đơn thuốc
 • Medication /ˌmɛdɪˈkeɪʃən/ : Thuốc
 • Follow-up /ˈfɒləʊʌp/ : Kiểm tra tiếp theo

5 câu có chứa từtest results với nghĩa là “ Kết quả xét nghiệm ” được dịch ra tiếng Việt.

1.The doctor will call you tomorrow to discuss your test results.

=> Bác sĩ sẽ gọi điện cho bạn vào ngày mai để thảo luận về kết quả xét nghiệm của bạn.

2. It usually takes a few days to receive the test results from the laboratory.

=> Thường mất vài ngày để nhận kết quả xét nghiệm từ phòng thí nghiệm.

3. The nurse handed me a copy of my test results during the follow-up appointment.

=> Y tá đưa cho tôi một bản sao của kết quả xét nghiệm trong cuộc hẹn kiểm tra tiếp theo.

4. I was relieved when the test results came back normal.

=> Tôi nhẹ nhõm khi kết quả xét nghiệm trở lại là bình thường.

5. Your test results indicate that further medical evaluation may be necessary.

=> Kết quả xét nghiệm của bạn cho thấy có thể cần thêm đánh giá y tế.

Trên đây là bài viết của mình về kết quả xét nghiệm trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ test results trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM